Banner_Hero_O_nas

FZS

Všeobecné sestry, porodní asistentky, fyzio- i ergoterapeuté, záchranáři, laboranti, radiologičtí asistenti, orototici-protetici… Fakulta zdravotnických studií Západočeské univerzity je vzdělává od června 2008.

Fakulta zdravotnických studií

Fakulta zdravotnických studií poskytuje vzdělání v bakalářských studijních programech Fyzioterapie, Ergoterapie, Ortotika-protetika, Všeobecné ošetřovatelství, Porodní asistence, Radiologická asistence, Zdravotnické záchranářství a Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví. V kombinované formě je možno studovat program Všeobecné ošetřovatelství. Na úrovni magisterského studia je nabízen program Ošetřovatelství. Formulář elektronické přihlášky uchazeč nalezne na e-přihlášce. Termín podání elektronické přihlášky pro přijímací řízení byl stanoven do 31. 3. 2021.

Studijní programy jsou v souladu se současnými odbornými studijními programy zemí Evropské unie a odpovídají základním principům pro vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví. Cílem studia je připravit jak v rovině teoretické, tak praktické odborníky způsobilé k výkonu nelékařského zdravotnického povolání v ČR s možností uplatnění v rámci členských zemích EU. 

Se zdravotnickými zařízeními fakulta spolupracuje v rámci odborné praxe studentů, neopomíjí ale ani výzkum a zaměřuje se na aktuální požadavky. Studijní programy fakulta koncipuje podle požadavků Světové zdravotnické organizace (WHO) a Evropské unie, respektuje Sorbonnskou deklaraci a další dokumenty, jako je Lisabonská úmluva nebo Světová deklarace o vysokém školství v 21. století. To vše proto, aby studenti dostali nejlepší možné vzdělání, se kterým se neztratí.

Fakulta zdravotnických studií má v současné době uzavřeny dohody s více než 20 partnerskými institucemi v zemích celé Evropské unie i mimo ní. Studenti se pravidelně zúčastňují například velkých taktických cvičení Integrovaného záchranného systému či workshopů, spolu s pedagogy pořádají osvětové akce pro širokou veřejnost.