Spolupráce ve vědě

Přehled nejvýznamnějších spolupracujících subjektů

Z interních spolupracujících subjektů jsou to hlavně tyto fakulty ZČU:

Fakulta úzce spolupracuje s dalšími univerzitami a jejími fakultami, nejvýznamnější jsou pak:

  • UK v Praze (s řadou jejích fakult včetně LF v Plzni a jejím výzkumným Biomedicínským centrem)
  • Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
  • Jihočeská univerzita
  • Masarykova univerzita
  • a všechny další univerzity, jejichž náplní je vzdělávání v oblasti zdravotnických oborů

Fakulta úzce spolupracuje s řadou zdravotnických zařízení v Plzni a okolí a to hlavně FN Plzeň, která disponuje řadou pracovišť zapojených do výzkumu. V poslední době se významně rozvíjí spolupráce se Zdravotnickou záchrannou službou Plzeňského kraje.

Fakulta má dobré kontakty s některými blízkými zahraničními subjekty – např. Technická vysoká škola v Degendorfu a Bavorský červený kříž.

Fakulta má dobré vztahy s výrobními firmami zaměřenými na výrobu v oblasti zdravotních pomůcek, techniky, zdravotnických prostředků a dalších výrobků a spolupracuje s nimi v rámci různých výzkumných projektů.