Katedry

Katedra rehabilitačních oborů

Anonymous

MUDr. Otto Kott CSc.

Vedoucí katedry

+420 37763 3730

Anonymous

Mgr. et Mgr. Václav Beránek

Zástupce vedoucího katedry

+420 37763 3813

Anonymous

Bc. Štěpánka Regentová

Sekretářka katedry

+420 37763 3737

Nabízíme studium od akademického roku 2019/20 v programech

Fyzioterapie  – bakalářský profesní typ tříletého studia v prezenční formě studia
Ergoterapie - bakalářský profesní typ tříletého studia v prezenční formě studia
Ortotika-protetika  - bakalářský profesní typ tříletého studia v prezenční formě studia

Dále studenti dokončují studium v následujících oborech

Fyzioterapie - bakalářský profesní typ tříletého studia v prezenční formě studia
Ergoterapie - bakalářský profesní typ tříletého studia v prezenční formě studia
Ortotika-protetika - bakalářský profesní typ tříletého studia v prezenční formě studia

Charakteristika katedry

Katedra vznikla sloučením Katedry fyzioterapie a ergoterapie a Katedry teoretických oborů od akademického roku 2017/18.  Zajišťuje výuku základních teoretických předmětů (anatomie, biofyzika, fyziologie, fyziologie a patofyziologie, farmakologie atd.) pro celou Fakultu zdravotnických studií, Fakultu pedagogickou (funkční anatomie, klinika nemocí) a Fakultu strojní (základy anatomie, kineziologie) Západočeské univerzity v Plzni.

Katedra připravuje studenty oborů, kteří budou profesně zaměřeni na léčebnou rehabilitaci, tj. budou pomáhat svým pacientům/klientům k návratu funkční zdatnosti a vytvoření podmínek pro její znovuobnovení.

Každoročně katedra organizuje odborné konference, které jsou určeny a akreditovány pro nelékařské zdravotnické pracovníky a jsou zaměřeny na jedno téma.

Katedra spolupracuje úzce s ostatními fakultami Západočeské univerzity a také s TH Deggendorf na studentských mezioborových projektech.

Studenti všech oborů každým rokem vyjíždí na zahraniční odborné praxe.

Absolventi jsou velmi vyhledávání s velkou uplatnitelností na trhu práce v nemocničních i ambulantních zařízeních včetně soukromého sektoru.

Vědecko-výzkumnými aktivitami katedry jsou klinická a přístrojová objektivizace pohybových funkcí a dysfunkcí, či kvantitativní interpretace účinnosti fyzioterapeutických postupů.

Dále spolupracujeme

  • se zdravotnickými, sociálními, sportovními a lázeňskými zařízeními v Plzeňském a Karlovarském kraji
    rehabilitačními ústavy – Kladruby, Slapy
  • sprofesními organizacemi – UNIFY ČR, ČAE, FOPTO
  • s neziskovými organizacemi – Tyflo Centrem Plzeň, o.p.s.
  • s firmou Otto Bock ČR, s.r.o., Helago-CZ, s.r.o., Škoda Transportation a.s.,

KATEDRA OŠETŘOVATELSTVÍ A PORODNÍ ASISTENCE

Anonymous

PhDr. Mgr. Jitka Krocová

Vedoucí katedry

+420 37763 3776

Anonymous

Mgr. Jaroslava Nováková

Zástupce vedoucí katedry pro SP Všeobecné ošetřovatelství

+420 37763 3782

Anonymous

Mgr. Kateřina Ratislavová, Ph.D.

Zástupce vedoucí katedry pro SP Porodní asistence

+420 37763 3778

Anonymous

Lucie Suchanová

Sekretářka katedry

+420 37763 3771

Nabízíme studium od akademického roku 2019/2020 v programech

Všeobecné ošetřovatelství - bakalářský typ tříletého studia v prezenční formě studia
Všeobecné ošetřovatelství - bakalářský typ tříletého studia v kombinované formě studia
Porodní asistence - bakalářský typ tříletého studia v prezenční formě studia
Ošetřovatelství – navazující magisterské studium typ dvouletého studia v prezenční a kombinované formě - studijní obor Ošetřovatelská péče v interních oborech a Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech.

Dále studenti dokončují studium v následujících oborech

Všeobecná sestra - bakalářský typ tříletého studia v prezenční formě studia
Všeobecná sestra - bakalářský typ tříletého studia v kombinované formě studia
Porodní asistentka - bakalářský typ tříletého studia v prezenční formě studia

Charakteristika katedry

Katedra je součástí Fakulty zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni od akademického roku 2008/2009. Hlavním cílem Katedry ošetřovatelství a porodní asistence je připravit vysokoškolsky vzdělané nelékařské zdravotnické pracovníky pro výkon regulovaných profesí všeobecná sestra a porodní asistentka v bakalářských a magisterských studijních programech (oborech). Snahou akademických pracovníků katedry je se aktivně zapojit a podílet se na realizaci projektů souvisejících s rozvojem profesí. Projektová a výzkumná činnost katedry se aktuálně zaměřuje na oblast edukace pacientů s kardiovaskulárním onemocněním, kvalitu a bezpečí ošetřovatelské péče, inovaci studijních programů v rámci fenoménu Průmysl 4.0, péči porodních asistentek v komunitním prostředí, dále na testování smart modulárních oděvů a speciálních textilních výrobků s integrovanými elektronickými mikrosystémy pro zkvalitnění péče o zdraví stárnoucí populace a hendikepovaných osob.

Každoročně katedra pořádá studentské konference, celostátní konferenci Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství (v roce 2020 již její 11. ročník). Tradiční je každoročně konaný naučně populární festival pro odbornou i laickou veřejnost Cesta ženy – matky, v roce 2019 proběhl již 8. ročník, dále jsou to akce související s Týdnem trénování paměti. Akademičtí pracovníci katedry velice úzce spolupracují s odborníky z praxe a podílejí se na pořádání řady významných konferencí, kongresů, sympozií a workshopů.

Dále spolupracujeme

s poskytovateli zdravotních a sociálních služeb v Plzeňském kraji, Karlovarském kraji a dalšími…
s profesními organizacemi – ČAS, ČKPA, UNIPA, SPAPK, ČSARIM, SVVS
s neziskovými organizacemi – Mamma Help – „Kytičkový den“, Tyflo Centrem Plzeň, o.p.s. – „Bílá pastelka“, Nedoklubko, TOTEM, Dlouhá cesta, MC Plzeňské panenky, Domov Sv. Zdislavy, Naděje, Klub dvojčat a vícerčat

KATEDRA ZÁCHRANÁŘSTVÍ, DIAGNOSTICKÝCH OBORŮ A VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNICTVÍ

Anonymous

Mgr. Stanislava Reichertová

Vedoucí katedry

+420 37763 3719

Anonymous

Zdeňka Faitová

Sekretářka katedry

+420 37763 3811

Nabízíme studium oborů:

Zdravotnický záchranář – bakalářský typ tříletého studia v prezenční formě studia
Radiologický asistent – bakalářský typ tříletého studia v prezenční  formě studia
Zdravotní laborant - bakalářský typ tříletého studia v prezenční formě studia

Charakteristika katedry:

Katedra záchranářství, diagnostických oborů a veřejného zdravotnictví zabezpečuje a organizačně vede výuku ve studijních programech Specializace ve zdravotnictví, Veřejné zdravotnictví a Laboratorní diagnostika. Ve studijním programu Specializace ve zdravotnictví nabízí studijní obory Zdravotnický záchranář (prezenční forma), Radiologický asistent (prezenční). Ve studijním programu Laboratorní diagnostika nabízí prezenční formu studijního oboru Zdravotní laborant.

Ve studijním programu Veřejné zdravotnictví nabízí studijní obor Asistent ochrany a podpory veřejného zdraví (prezenční forma).

Hlavním cílem Katedry záchranářství, diagnostických oborů a veřejného zdravotnictví je poskytovat vysokoškolské vzdělání nelékařským zdravotnickým pracovníkům v bakalářských programech, aktivně se podílet na realizaci projektů, které zviditelní jednotlivé obory, zapojovat se do výzkumných příležitostí a podílet se na odborné diskuzi.

Spolupracujeme:

Se zdravotnickými a sociálními zařízeními - Fakultní nemocnice Plzeň, Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, Nemocnice Plzeňského kraje a.s., Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem, Genetika Plzeň, s.r.o., Bioptická laboratoř s.r.o. Plzeň, Ústav jaderného výzkumu Řež, a.s., Horská služba - oblast Šumava, Centrum letecké záchranné služby Líně, Bezpečnost, krizové řízení JPO 315 801 – NP Šumava.

S profesními organizacemi – ČAS, ČSARIM, Komora záchranářů ZZS ČR, SPAPK, SRLA ČR, SUUS ČAZL, ČSLF.

Naši odborní asistenti spolupracují s profesními organizacemi:
Společnost radiologických asistentů ČR (SRLA)

Klinika popáleninové medicíny, FN Královské Vinohrady v Praze