Katedry

Katedra rehabilitačních oborů

Anonymous

Mgr. et Mgr. Václav Beránek, Ph.D., MBA

Vedoucí katedry

+420 377 633 813 +420 735 715 938

Anonymous

Bc. Štěpánka Regentová

Sekretariát katedry

+420 37763 3737

Nabízíme studium od akademického roku 2019/20 v programech

Fyzioterapie  – bakalářský profesní typ tříletého studia v prezenční formě studia
Ergoterapie - bakalářský profesní typ tříletého studia v prezenční formě studia
Ortotika-protetika  - bakalářský profesní typ tříletého studia v prezenční formě studia

Dále studenti dokončují studium v následujících oborech

Fyzioterapie - bakalářský profesní typ tříletého studia v prezenční formě studia
Ergoterapie - bakalářský profesní typ tříletého studia v prezenční formě studia
Ortotika-protetika - bakalářský profesní typ tříletého studia v prezenční formě studia

Charakteristika katedry

Katedra vznikla sloučením Katedry fyzioterapie a ergoterapie a Katedry teoretických oborů od akademického roku 2017/18.  Zajišťuje výuku základních teoretických předmětů (anatomie, biofyzika, fyziologie, fyziologie a patofyziologie, farmakologie atd.) pro celou Fakultu zdravotnických studií, Fakultu pedagogickou (funkční anatomie, klinika nemocí) a Fakultu strojní (základy anatomie, kineziologie) Západočeské univerzity v Plzni.

Katedra připravuje studenty oborů, kteří budou profesně zaměřeni na léčebnou rehabilitaci, tj. budou pomáhat svým pacientům/klientům k návratu funkční zdatnosti a vytvoření podmínek pro její znovuobnovení.

Každoročně katedra organizuje odborné konference, které jsou určeny a akreditovány pro nelékařské zdravotnické pracovníky a jsou zaměřeny na jedno téma.

Katedra spolupracuje úzce s ostatními fakultami Západočeské univerzity a také s TH Deggendorf na studentských mezioborových projektech.

Studenti všech oborů každým rokem vyjíždí na zahraniční odborné praxe.

Absolventi jsou velmi vyhledávání s velkou uplatnitelností na trhu práce v nemocničních i ambulantních zařízeních včetně soukromého sektoru.

Vědecko-výzkumnými aktivitami katedry jsou klinická a přístrojová objektivizace pohybových funkcí a dysfunkcí, či kvantitativní interpretace účinnosti fyzioterapeutických postupů.

Dále spolupracujeme

  • se zdravotnickými, sociálními, sportovními a lázeňskými zařízeními v Plzeňském a Karlovarském kraji
    rehabilitačními ústavy – Kladruby, Slapy
  • sprofesními organizacemi – UNIFY ČR, ČAE, FOPTO
  • s neziskovými organizacemi – Tyflo Centrem Plzeň, o.p.s.
  • s firmou Otto Bock ČR, s.r.o., Helago-CZ, s.r.o., Škoda Transportation a.s.,

Odborní asistenti katedry

Anonymous

Mgr. Šárka Stašková

Zástupce vedoucího Katedry rehabilitačních oborů – oblast pedagogika

+420 37763 3738

Anonymous

Mgr. Rita Firýtová

Zástupce vedoucího Katedry rehabilitačních oborů – oblast projektové činnosti a souvislé odborné praxe

+420 37763 3738

Anonymous

Mgr. Kateřina Svěcená, Ph.D.

Garant studijního oboru Ergoterapie

+420 37763 3740

Anonymous

Ing. Pavel Černý, Ph.D.

Garant studijního oboru Ortotik - protetik


Anonymous

Prof. MUDr. Ivo Mařík, CSc.

Garant studijního oboru Fyzioterapie


Anonymous

MUDr. Otto Kott, CSc.

Katedra rehabilitačních oborů

+420 37763 3730

Anonymous

MUDr. Eliška Mistrová, Ph.D.

Katedra rehabilitačních oborů


Anonymous

Mgr. Lukáš Ryba

Katedra rehabilitačních oborů

+420 37763 3742

Anonymous

Mgr. Iva Hereitová

Katedra rehabilitačních oborů

+420 37763 3738

Anonymous

Mgr. Tomáš Votík

Katedra rehabilitačních oborů

+420 37763 3742

Anonymous

MSc. Veronika Vrbská

Katedra rehabilitačních oborů

+420 37763 3739

Anonymous

Mgr. Natálie Ťoupalová

Katedra rehabilitačních oborů

+420 37763 3739

Anonymous

PhDr. Ilona Zahradnická

Katedra rehabilitačních oborů

+420 37763 3740

Anonymous

PhDr. Ingrid Palaščáková Špringrová, Ph.D.

Katedra rehabilitačních oborů

+420 608982722

Anonymous

Mgr. Tereza Klečková

Katedra rehabilitačních oborů

+420 377 633 740

Anonymous

Mgr. Poková Petra

Katedra rehabilitačních oborů

+420 37763 3738

Anonymous

Mgr. Darina Iskendri

Katedra rehabilitačních oborů

+420 37763 3739

Anonymous

Mgr. Bc. Patrik Mik, Ph.D.

Katedra rehabilitačních oborů

+420 37763 3742

Anonymous

Mgr. Jitka Marxová

Katedra rehabilitačních oborů


KATEDRA OŠETŘOVATELSTVÍ A PORODNÍ ASISTENCE

Anonymous

PhDr. Mgr. Jiří Frei, Ph.D., MBA

Vedoucí katedry


Anonymous

Kateřina Vaňková, DiS.

Sekretariát katedry

+420 37763 3771

Nabízíme studium od akademického roku 2019/2020 v programech

Všeobecné ošetřovatelství - bakalářský typ tříletého studia v prezenční formě studia
Všeobecné ošetřovatelství - bakalářský typ tříletého studia v kombinované formě studia
Porodní asistence - bakalářský typ tříletého studia v prezenční formě studia
Ošetřovatelství – navazující magisterské studium typ dvouletého studia v prezenční a kombinované formě - studijní obor Ošetřovatelská péče v interních oborech a Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech.

Dále studenti dokončují studium v následujících oborech

Všeobecná sestra - bakalářský typ tříletého studia v prezenční formě studia
Všeobecná sestra - bakalářský typ tříletého studia v kombinované formě studia
Porodní asistentka - bakalářský typ tříletého studia v prezenční formě studia

Charakteristika katedry

Katedra je součástí Fakulty zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni od akademického roku 2008/2009. Hlavním cílem Katedry ošetřovatelství a porodní asistence je připravit vysokoškolsky vzdělané nelékařské zdravotnické pracovníky pro výkon regulovaných profesí všeobecná sestra a porodní asistentka v bakalářských a magisterských studijních programech (oborech). Snahou akademických pracovníků katedry je se aktivně zapojit a podílet se na realizaci projektů souvisejících s rozvojem profesí. Projektová a výzkumná činnost katedry se aktuálně zaměřuje na oblast edukace pacientů s kardiovaskulárním onemocněním, kvalitu a bezpečí ošetřovatelské péče, inovaci studijních programů v rámci fenoménu Průmysl 4.0, péči porodních asistentek v komunitním prostředí, dále na testování smart modulárních oděvů a speciálních textilních výrobků s integrovanými elektronickými mikrosystémy pro zkvalitnění péče o zdraví stárnoucí populace a hendikepovaných osob.

Každoročně katedra pořádá studentské konference, celostátní konferenci Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství (v roce 2020 již její 11. ročník). Tradiční je každoročně konaný naučně populární festival pro odbornou i laickou veřejnost Cesta ženy – matky, v roce 2019 proběhl již 8. ročník, dále jsou to akce související s Týdnem trénování paměti. Akademičtí pracovníci katedry velice úzce spolupracují s odborníky z praxe a podílejí se na pořádání řady významných konferencí, kongresů, sympozií a workshopů.

Dále spolupracujeme

s poskytovateli zdravotních a sociálních služeb v Plzeňském kraji, Karlovarském kraji a dalšími…
s profesními organizacemi – ČAS, ČKPA, UNIPA, SPAPK, ČSARIM, SVVS
s neziskovými organizacemi – Mamma Help – „Kytičkový den“, Tyflo Centrem Plzeň, o.p.s. – „Bílá pastelka“, Nedoklubko, TOTEM, Dlouhá cesta, MC Plzeňské panenky, Domov Sv. Zdislavy, Naděje, Klub dvojčat a vícerčat

Odborní asistenti katedry

Anonymous

PhDr. Mgr. Jitka Krocová, Ph.D.

Katedra ošetřovatelství a porodní asistence


Anonymous

Mgr. Jaroslava Nováková

Zástupce vedoucí katedry pro SP Všeobecné ošetřovatelství

+420 37763 3782

Anonymous

Mgr. Kateřina Ratislavová, Ph.D.

Zástupce vedoucí katedry pro SP Porodní asistence

+420 37763 3778

Anonymous

prof. MUDr. Vladimír Resl, CSc.

Katedra ošetřovatelství a porodní asistence

+420 37763 3704

Anonymous

PhDr. Mgr. Jiří Frei, Ph.D., MBA

Katedra ošetřovatelství a porodní asistence


Anonymous

PhDr. Jana Horová, Ph.D.

Katedra ošetřovatelství a porodní asistence

+420 37763 3799

Anonymous

Mgr. Eva Hendrych Lorenzová, Ph.D.

Katedra ošetřovatelství a porodní asistence

+420 37763 3779

Anonymous

Mgr. Milena Vaňková, Ph.D.

Katedra ošetřovatelství a porodní asistence

+420 37763 3782

Anonymous

Mgr. Lenka Kroupová

Katedra ošetřovatelství a porodní asistence

+420 37763 3780

Anonymous

Mgr. Jana Křivková

Katedra ošetřovatelství a porodní asistence

+420 37763 3780

Anonymous

PhDr. Kristina Janoušková, Ph.D.

Katedra ošetřovatelství a porodní asistence

+420 37763 3785

Anonymous

PhDr. Petra Bejvančická

Katedra ošetřovatelství a porodní asistence

+420 37763 3782

Anonymous

Mgr. Jana Nová Holoubková, DiS., MBA.

Katedra ošetřovatelství a porodní asistence


KATEDRA ZÁCHRANÁŘSTVÍ, DIAGNOSTICKÝCH OBORŮ A VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNICTVÍ

Anonymous

Mgr. Stanislava Reichertová

Vedoucí katedry

+420 37763 3719

Anonymous

Zdeňka Dragounová

Sekretariát katedry

+420 37763 3811

Nabízíme studium oborů:

Zdravotnický záchranář – bakalářský typ tříletého studia v prezenční formě studia
Radiologický asistent – bakalářský typ tříletého studia v prezenční  formě studia
Zdravotní laborant - bakalářský typ tříletého studia v prezenční formě studia

Charakteristika katedry:

Katedra záchranářství, diagnostických oborů a veřejného zdravotnictví zabezpečuje a organizačně vede výuku ve studijních programech Zdravotnické záchranářství (prezenční forma), Radiologická asistence (prezenční forma) a Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví (prezenční forma).

Hlavním cílem Katedry záchranářství, diagnostických oborů a veřejného zdravotnictví je poskytovat vysokoškolské vzdělání nelékařským zdravotnickým pracovníkům v bakalářských programech, aktivně se podílet na realizaci projektů, které zviditelní jednotlivé programy, zapojovat se do výzkumných příležitostí a podílet se na odborné diskuzi.

Spolupracujeme:

Se zdravotnickými a sociálními zařízeními - Fakultní nemocnice Plzeň, Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, Nemocnice Plzeňského kraje a.s., Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem, Genetika Plzeň, s.r.o., Bioptická laboratoř s.r.o. Plzeň, Ústav jaderného výzkumu Řež, a.s., Horská služba - oblast Šumava, Centrum letecké záchranné služby Líně, Bezpečnost, krizové řízení JPO 315 801 – NP Šumava.

S profesními organizacemi – ČAS, ČSARIM, Komora záchranářů ZZS ČR, SPAPK, SRLA ČR, SUUS ČAZL, ČSLF.

Naši odborní asistenti spolupracují s profesními organizacemi:
Společnost radiologických asistentů ČR (SRLA)

Klinika popáleninové medicíny, FN Královské Vinohrady v Praze

ODBORNÍ ASISTENTI KATEDRY

Anonymous

Mgr. Eva Pfefferová

Katedra záchranářství, diagnostických oborů a veřejného zdravotnictví

+420 37763 3812

Anonymous

Ing. Klára Gillernová

Katedra záchranářství, diagnostických oborů a veřejného zdravotnictví

+420 37763 3800

Anonymous

Ing. Bc. Kamila Honzíková

Katedra záchranářství, diagnostických oborů a veřejného zdravotnictví

+420 37763 3806

Anonymous

Ing. Bc. Petra Smetáková

Katedra záchranářství, diagnostických oborů a veřejného zdravotnictví


Anonymous

Mgr. Bc. Alena Sovová

Katedra záchranářství, diagnostických oborů a veřejného zdravotnictví


Anonymous

MUDr. Roman Cibulka, Ph.D., MBA

Katedra záchranářství, diagnostických oborů a veřejného zdravotnictví


Anonymous

Ing. Kateřina Bršlicová

Katedra záchranářství, diagnostických oborů a veřejného zdravotnictví

+420 37763 3814

Anonymous

Ing. Tomáš Vlas

Katedra záchranářství, diagnostických oborů a veřejného zdravotnictví

+420 37763 3814