Věda na FZS

Výzkum a vývoj

Činnost Fakulty zdravotnických studií je provázaná nejen s činností dalších fakult ZČU, ale také s významnými zdravotnickými zařízeními Plzeňského kraje, a to jak v oblasti vzdělávací, tak i v oblasti výzkumu a vývoje. Aktivity fakulty se však neváží jen na zdravotnická zařízení, ale též na řadu dalších subjektů

FZS připravovala a nyní realizuje řadu malých, ale i velmi významných projektů, mezi něž patří i rozsáhlé mezinárodní projekty. Několik dalších projektů je navíc již zpracováno a jsou  ve stádiu hodnocení. Pro VVI činnost fakulty jsou nejvýznamnější projekty předložené AZV MZ a také do OP VVV.

Podle dosažených výsledků se pak v následujících letech počítá s přípravou a realizací dalších projektů.

Fakulta má kromě řešení vlastních projektů velký zájem na různých druzích spolupráce s externími subjekty (vysokými školami i podnikatelskou a výrobní sférou), zvláště pak v rámci projektů, které jsou alespoň částečně financovány z dotačních titulů.

V současné době jsou to hlavně tituly z oblasti příhraniční spolupráce a pak významně tituly na podporu aktivit malých a středních podnikatelských subjektů ve spolupráci s výzkumnými organizacemi – např. MPO ČR, OP PIK, firemní dotační programy (např. ČEZ) a lokální dotační zdroje – např. inovační a podnikatelské vouchery.

Na FZS pracují profesoři, docenti a další vědeckopedagogičtí pracovníci s doktorským titulem, kteří mají zkušenost s vědeckovýzkumnou prací a jsou dostatečnou zárukou pro rozvoj výzkumu na FZS. Mají dostatečný znalostní potenciál a aktivně předkládají návrhy pro výzkum.

Studenti FZS se již od založení fakulty podílejí na řešení různých projektů spojených se zaměřením kateder. Samozřejmostí jsou výstupy v podobě bakalářských prací, seminárních prací, prezentací na konferencích apod. Dosažené výsledky studentů FZS jsou také hodnoceny na celouniverzitní úrovni v rámci soutěže TALENT, kdy je každoročně ohodnoceno kolem desítky studentek a studentů.

Vedení FZS nově podporuje vznik vícečlenných studentských vědeckých týmů shromážděných kolem zkušených vědeckovýzkumných pracovníků FZS či jiných fakult ZČU tak, aby bylo dosahováno ještě více kvalitních výstupů.

Konkrétní oblasti směrování VVI fakulty

 • Primárně preventivní intervence v prenatálním a postnatálním věku a jejich vliv na ženu a dítě.

 • Zkvalitnění péče o zdraví stárnoucí populace a hendikepovaných osob pomocí nových specifických technologií.

 • Výzkum motivací a postojů studentů ke zdravotnické profesi.

 • Implementace ošetřovatelských intervencí do multimediálních technologií.

 • Sledování vybraných bioinženýrských parametrů kůže u dialyzovaných pacientů.

 • Měření tlakových polí styku povrchu lidského těla a okolního prostředí.

 • Výzkum aktivačních markerů lymfocytů kultivovaných v přítomnosti fibroblastů nebo mezenchymových kmenových buněk.

 • Výzkum zaměřený na zvýšení bezpečnosti zaměstnanců integrovaného záchranného systému, zdravotnického a nezdravotnického personálu.

 • Výzkumné šetření zdravého životního stylu studentů českých a slovenských univerzit.

 • Zpracování a analytické hodnocení unikátních dat vznikajících při společných cvičeních Bavorského červeného kříže a zdravotnických záchranných služeb Plzeňského, Karlovarského a Jihočeského kraje.

 • Výzkum zaměřený na antropometrickou charakteristiku a sledování ortopedického léčení vrozených a získaných vad pohybového aparátu.

 • Sledování funkčních poruch studentů Sportovního gymnázia Plzeň.

 • Výzkum zaměřený na analýzu funkčních poruch fotbalistů SK Petřín Plzeň – analýza pomocí kineziologického rozboru a testů.

 • Výzkum cílené neurostimulace v ORL aplikacích (v přípravě).

 • Modelování a simulaci postavy během růstu, končetin, segmentů končetin, tibiofemorálního úhlu, úhlu paty u zdravých dětí a dětí s vrozenými nebo získanými vadami  končetin (v přípravě).

 • Výzkum a vývoj zdravotnických opatření v jaderné energetice (v přípravě).