Věda na FZS

Výzkum a vývoj

Činnost Fakulty zdravotnických studií je provázaná nejen s činností dalších fakult ZČU, ale také s významnými zdravotnickými zařízeními Plzeňského kraje, a to jak v oblasti vzdělávací, tak i v oblasti výzkumu a vývoje. Aktivity fakulty se však neváží jen na zdravotnická zařízení, ale též na řadu dalších subjektů

FZS připravovala a nyní realizuje řadu malých, ale i velmi významných projektů, mezi něž patří i rozsáhlé mezinárodní projekty. Několik dalších projektů je navíc již zpracováno a jsou  ve stádiu hodnocení. Pro VVI činnost fakulty jsou nejvýznamnější projekty předložené AZV MZ a také do OP VVV.

Podle dosažených výsledků se pak v následujících letech počítá s přípravou a realizací dalších projektů.

Fakulta má kromě řešení vlastních projektů velký zájem na různých druzích spolupráce s externími subjekty (vysokými školami i podnikatelskou a výrobní sférou), zvláště pak v rámci projektů, které jsou alespoň částečně financovány z dotačních titulů.

V současné době jsou to hlavně tituly z oblasti příhraniční spolupráce a pak významně tituly na podporu aktivit malých a středních podnikatelských subjektů ve spolupráci s výzkumnými organizacemi – např. MPO ČR, OP PIK, firemní dotační programy (např. ČEZ) a lokální dotační zdroje – např. inovační a podnikatelské vouchery.

Na FZS pracují profesoři, docenti a další vědeckopedagogičtí pracovníci s doktorským titulem, kteří mají zkušenost s vědeckovýzkumnou prací a jsou dostatečnou zárukou pro rozvoj výzkumu na FZS. Mají dostatečný znalostní potenciál a aktivně předkládají návrhy pro výzkum.

Studenti FZS se již od založení fakulty podílejí na řešení různých projektů spojených se zaměřením kateder. Samozřejmostí jsou výstupy v podobě bakalářských prací, seminárních prací, prezentací na konferencích apod. 

Vedení FZS nově podporuje vznik vícečlenných studentských vědeckých týmů shromážděných kolem zkušených vědeckovýzkumných pracovníků FZS či jiných fakult ZČU tak, aby bylo dosahováno ještě více kvalitních výstupů.

Konkrétní oblasti směrování VVI fakulty

  • Interdisciplinární přístup ke screeningu tokofobie a Aplikace revidované škály porodní spokojenosti (BSS-R)
  • Analytické výpočetní metody přesné registrace statických a dynamických mezičelistních vztahů a Vývoj aditivní výroby prototypu registračních prostředků pro úplnou digitalizaci výroby totální snímatelné zubní náhrady 3D tiskem
  • Aplikovaný výzkum exoskeletonu pro využití v rehabilitaci a 3D tisk protetických náhrad
  • Zdravotní gramotnost v oblasti prevence infekčních onemocnění
  • Rovnost a přístup ke zdravotní péči pro osoby s intelektovým postižením
  • Inteligentní komponenty, telemetrie, telemedicína a telezdravotnictví
  • Měření pohybových akcí ve sportu inverzní dynamikou a kinematikou
  • Peroneální funkční elektrická stimulace v neurorehabilitaci a Kognitivně - motorická interference a Detekce mírné kognitivní poruchy během lokomoce
  • Bezpečnostní výzkum pro účinné využití termokamer v případě epidemických hrozeb a krizových situací
  • Zefektivňování přípravy zdravotníků využitím virtuální reality