Aktuální výzvy

MŠMT: ČR - SR výzkumné projekty

Dovoluji si Vás informovat, že MŠMT ČR zveřejnilo výzvu pro podávání česko-slovenských projektů v programu INTER-EXCELLENCE II podprogram INTER-ACTION - LUASK22 s předpokládaným počátkem řešení 1. 7. 2022.

Jedná se o oblasti:
a) Informační a komunikační technologie
b) Biomedicína a medicínská biotechnologie
c) Materiálový výzkum.

Projekty mohou směřovat do kategorie základního výzkumu, průmyslového výzkumu či  experimentálního vývoje.

Uchazeč/další účastník projektu:

  • výzkumná organizace
  • malý, střední a velký podnik.

Termín uzávěrky: 7.12.2021

Doba řešení podpořených projektů je stanovena na maximálně 36 měsíců.

Maximální výše podpory české části jednoho projektu je na celou dobu řešení stanovena na 3,1 mil. Kč.

Více informací naleznete na Vyhlášení veřejné soutěže v programu INTER-EXCELLENCE II, podprogramu INTER-ACTION – LUASK22 (bilaterální projekty ČR-SR), MŠMT ČR (msmt.cz)

V případě zájmu kontaktujte projektové oddělení 

Markéta Maurer, maurer@fzs.zcu.cz

Česko-bavorské akademické projekty v roce 2021

  1. Česko-bavorské akademické projekty v roce 2021

Podpora projektů bavorských vysokých škol s českým partnerem.

Cílem je připravit podmínky pro další spolupráci ve výzkumu a výuce, a to jak po obsahové stránce, tak i se zřetelem k získávání finančních prostředků v budoucnosti, například z národních či evropských programů pro rozvoj vědy

Podporu lze získat například pro česko-bavorské konference, vědecké workshopy, semináře, exkurze, projektové konzultace, přípravu projektů atd. Zvláště vítané jsou projekty se zaměřením na mladé vědce (studenty magisterských a doktorských programů).

Předpokladem pro podporu výzkumného projektu je jeho realizace a vyúčtování do listopadu 2021.  

Výše podpory: od max. 5.000  (podle druhu a rozsahu projektu).

Podávání žádostí: průběžně

Žádost podává bavorská vysoká škola, přičemž prostředky mohou být využity na společný projekt v obou zemích.

Více zde: https://www.btha.cz/cs/granty/akademicke-projekty

 

  1. Bilaterální letní/zimní školy 2021

Program podporuje bilaterální tematické letní nebo zimní školy pro studenty bavorských a českých vysokých škol.

Cílem tohoto programu je zintenzivnit přeshraniční spolupráci vysokých škol, zpřístupnit studentům (online) výuku na partnerských vysokých školách a usnadnit jim tak cestu k budoucím studijním či výzkumným pobytům v sousední zemi. 

Podporu lze získat na týdenní nebo několikatýdenní společné kurzy, které se uskuteční a budou vyúčtovány do listopadu 2021. Tyto se mohou konat na bavorské a/nebo české VŠ a měly by být otevřeny pro studenty více oborů či vysokých škol. Prioritní jsou kurzy v prezenční formě, které lze ale v případě protipandemických opatření realizovat také online (synchronně/asynchronně, příp. v hybridních formátech).  

Výše podpory: od 1.000 – 10.000 € (podle druhu a rozsahu projektu).

Podávání žádostí: průběžně

Žádost podává bavorská vysoká škola, přičemž prostředky mohou být využity na společný projekt v obou zemích.

Více zde: https://www.btha.cz/cs/granty/bilateralni-letni-zimni-skoly

 

V případě zájmu prosím o zaslání informace na email maurer@fzs.zcu.cz.

Podpora projektů spolupráce českých a rakouských vzdělávacích institucí terciárního sektoru pro období 2021 – 2022

MŠMT ČR vyhlásilo aktuální termíny pro poskytnutí dotace „Podpora projektů spolupráce českých a rakouských vzdělávacích institucí terciárního sektoru pro období 2021 – 2022“. Program AKTION Česká republika – Rakousko podporuje spolupráci ve vědě a vzdělávání v terciárním sektoru prostřednictvím stipendií a projektů spolupráce.

Podpora je poskytována ve dvou kategoriích:
- individuální - stipendia na studijní a vědecké pobyty v druhé zemi a k účasti na letních jazykových a odborných školách.
- institucionální - podpora projektů spolupráce českých a rakouských vzdělávacích institucí terciárního sektoru

Pro rok 2021: od 30. 9. 2020 do 31. 10. 2020 na období realizace projektů od 1. 1. do 31. 12. 2021

Pro rok 2022: od 30. 9. 2021 do 31. 10. 2021 na období realizace projektů od 1. 1. do 31. 12. 2022

Oprávněné instituce pro podávání společných návrhů projektů: 

V Rakousku:

veřejné univerzity

odborné vysoké školy

pedagogické vysoké školy

akreditované soukromé univerzity

V České republice:
veřejné vysoké školy.

Podporované aktivity:

Těžištěm podpory jsou aktivity, jejichž témata se týkají bilaterálního nebo regionálního zájmu pro aktuální rozvoj a/nebo pro budoucí rozvoj obou států a/nebo jejich historických kořenů.

- projekty, které slouží k dlouhodobé spolupráci;
- společné vědecké akce pro studenty jako např. semináře nebo odborné exkurze;
- společné bilaterální vědecké akce jako sympozia, odborná zasedání a workshopy;
- přípravná fáze k programům pro udělování dvojích diplomů;
- výzkumné pobyty k pořízení vědeckých podkladů;
- finanční podpora publikování výstupů z již ukončených projektů spolupráce programu AKTION Česká republika - Rakousko;
- letní kolegia, tj. letní jazykové kurzy českého a německého jazyka;
- letní odborné školy z různých vědeckých disciplín;
- akademická výměna za účelem uskutečňování vzdělávacích akcí v rámci magisterských a doktorských studijních programů hostitelské instituce;

U všech podporovaných aktivit je přednostně podporován vědecký dorost (účast mladých výzkumných pracovníků do 10 let po ukončení disertace na realizaci projektu – výchova budoucí vědecké generace).

Více informací zde: https://www.dzs.cz/cz/aktion-ceska-republika-rakousko/pokyny-pro-projekty-d/