Aktuální výzvy

Výzva k podávání návrhů česko-německých výzkumných projektů s dobou řešení 2022 - 2023

Vážení,

MŠMT ČR ve spolupráci s vládou Spolkové republiky Německo vyhlásilo mobilitní výzvu k podávání návrhů společných česko-německých výzkumných projektů.

Cílem výzvy je napomáhat navazování kontaktů a rozvoji spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti výzkumu a vývoje v partnerských státech, a to formou podpory mobility výzkumných pracovníků a pracovnic spolupracujících na řešení mezinárodních projektů základního výzkumu.

Podpora projektů spočívá ve financování cestovních a pobytových nákladů, kdy vysílající strana hradí veškeré náklady.

V rámci této výzvy není podporována účast výzkumných pracovníků na seminářích, konferencích, kongresech a dalších setkáních konaných v partnerských státech

Uzávěrka soutěžní lhůty: 30. června 2021

Interní termín ZČU pro podávání návrhů: 21. června 2021.

Více informací zde: https://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyzva-k-podavani-navrhu-spolecnych-cesko-nemeckych-6

V případě zájmu o podání projektu zašlete informaci na email maurer@fzs.zcu.cz.

S pozdravem

Markéta Maurer

Bezpečnostního výzkumu ČR 2021 – 2026: vývoj, testování a evaluace nových bezpečnostních technologií (SECTECH) – 1. veřejná soutěž

Posláním Programu SECTECH je podpořit vývojové, testovací a evaluační aktivity v oblasti bezpečnosti státu a jeho občanů v souladu s charakteristickými potřebami bezpečnostního systému.

Do této veřejné soutěže lze podávat pouze návrhy projektů, které mají dle definice charakter experimentálního vývoje. V projektu musí být zainteresována minimálně jedna testovací autorita (potencionální uživatelská organizace).

Výzkumné organizace se mohou hlásit pouze ve spolupráci s podnikovým partnerem, přičemž se za podnikového partnera považují i firmy typu spin-off v plném vlastnictví výzkumných organizací.

Za přípustné se považují návrhy projektů v oborech:

 • Umělá inteligence;
 • Robotika;
 • Kyberbezpečnost, konektivita a ostatní ICT;
 • Pokročilé materiály;
 • Nanotechnologie;
 • Mikroelektronika a nanoelektronika;
 • Lasery, sensory a fotonika;
 • Přístrojová technika;
 • Kosmické technologie;
 • Chemie;
 • Ostatní obory pouze pro přímo definované potřeby bezpečnostních a záchranných sborů.

Maximální intenzita podpory projektu je stanovena na 70 % uznatelných nákladů.

Maximální výše podpory nehledě na limity intenzity pro jednotlivé zapojené subjekty činí 40 000 tis. Kč na celou délku projektu.

Doba realizace projektu nesmí přesáhnout 24 měsíců.

Termín předložení projektu:  6. května 2021.

Více informací zde: https://www.mvcr.cz/vyzkum/clanek/program-v-letech-2021-2026-vb-vyhlasene-verejne-souteze-vyhlaseni-prvni-verejne-souteze.aspx

Strategická podpora rozvoje bezpečnostního výzkumu ČR 2019-2025 (IMPAKT 1) – 2. veřejná soutěž

Téma: Umělá inteligence jako prostředek zvyšování schopností bezpečnostních sborů 

k plnění úkolů při zajišťování bezpečnosti státu a jeho občanů.

Cílem je zajistit koordinovanou dlouhodobou výzkumnou podporu schopností bezpečnostního systému. Toto zacílení zahrnuje následující tři dílčí cíle:

 • integrovat relevantní výzkumné aktivity v zájmových oblastech napříč výzkumnou komunitou,
 • vytvářet a efektivně šířit znalosti a dovednosti k posilování schopností bezpečnostního systému,
 • prohlubovat znalostní základnu v relevantních oblastech zájmu.

Podpořené projekty musí splňovat všechny výše uvedené cíle zároveň.

Návrh projektu musí být podán minimálně dvěma úzce spolupracujícími výzkumnými organizacemi.

V projektu musí být zainteresován minimálně jeden aplikační garant.

Intenzita podpory možná až ve výši 100 %.

Realizace projektu musí být min. 36 měsíců.

Termín předložení projektu: 3.5.2021

Více informací zde: https://www.mvcr.cz/vyzkum/clanek/strategicka-podpora-rozvoje-bezpecnostniho-vyzkumu-cr-2019-2025-impakt-1.aspx

Česko-bavorské akademické projekty v roce 2021

 1. Česko-bavorské akademické projekty v roce 2021

Podpora projektů bavorských vysokých škol s českým partnerem.

Cílem je připravit podmínky pro další spolupráci ve výzkumu a výuce, a to jak po obsahové stránce, tak i se zřetelem k získávání finančních prostředků v budoucnosti, například z národních či evropských programů pro rozvoj vědy

Podporu lze získat například pro česko-bavorské konference, vědecké workshopy, semináře, exkurze, projektové konzultace, přípravu projektů atd. Zvláště vítané jsou projekty se zaměřením na mladé vědce (studenty magisterských a doktorských programů).

Předpokladem pro podporu výzkumného projektu je jeho realizace a vyúčtování do listopadu 2021.  

Výše podpory: od max. 5.000  (podle druhu a rozsahu projektu).

Podávání žádostí: průběžně

Žádost podává bavorská vysoká škola, přičemž prostředky mohou být využity na společný projekt v obou zemích.

Více zde: https://www.btha.cz/cs/granty/akademicke-projekty

 

 1. Bilaterální letní/zimní školy 2021

Program podporuje bilaterální tematické letní nebo zimní školy pro studenty bavorských a českých vysokých škol.

Cílem tohoto programu je zintenzivnit přeshraniční spolupráci vysokých škol, zpřístupnit studentům (online) výuku na partnerských vysokých školách a usnadnit jim tak cestu k budoucím studijním či výzkumným pobytům v sousední zemi. 

Podporu lze získat na týdenní nebo několikatýdenní společné kurzy, které se uskuteční a budou vyúčtovány do listopadu 2021. Tyto se mohou konat na bavorské a/nebo české VŠ a měly by být otevřeny pro studenty více oborů či vysokých škol. Prioritní jsou kurzy v prezenční formě, které lze ale v případě protipandemických opatření realizovat také online (synchronně/asynchronně, příp. v hybridních formátech).  

Výše podpory: od 1.000 – 10.000 € (podle druhu a rozsahu projektu).

Podávání žádostí: průběžně

Žádost podává bavorská vysoká škola, přičemž prostředky mohou být využity na společný projekt v obou zemích.

Více zde: https://www.btha.cz/cs/granty/bilateralni-letni-zimni-skoly

 

V případě zájmu prosím o zaslání informace na email maurer@fzs.zcu.cz.

Podpora projektů spolupráce českých a rakouských vzdělávacích institucí terciárního sektoru pro období 2021 – 2022

MŠMT ČR vyhlásilo aktuální termíny pro poskytnutí dotace „Podpora projektů spolupráce českých a rakouských vzdělávacích institucí terciárního sektoru pro období 2021 – 2022“. Program AKTION Česká republika – Rakousko podporuje spolupráci ve vědě a vzdělávání v terciárním sektoru prostřednictvím stipendií a projektů spolupráce.

Podpora je poskytována ve dvou kategoriích:
- individuální - stipendia na studijní a vědecké pobyty v druhé zemi a k účasti na letních jazykových a odborných školách.
- institucionální - podpora projektů spolupráce českých a rakouských vzdělávacích institucí terciárního sektoru

Pro rok 2021: od 30. 9. 2020 do 31. 10. 2020 na období realizace projektů od 1. 1. do 31. 12. 2021

Pro rok 2022: od 30. 9. 2021 do 31. 10. 2021 na období realizace projektů od 1. 1. do 31. 12. 2022

Oprávněné instituce pro podávání společných návrhů projektů: 

V Rakousku:

veřejné univerzity

odborné vysoké školy

pedagogické vysoké školy

akreditované soukromé univerzity

V České republice:
veřejné vysoké školy.

Podporované aktivity:

Těžištěm podpory jsou aktivity, jejichž témata se týkají bilaterálního nebo regionálního zájmu pro aktuální rozvoj a/nebo pro budoucí rozvoj obou států a/nebo jejich historických kořenů.

- projekty, které slouží k dlouhodobé spolupráci;
- společné vědecké akce pro studenty jako např. semináře nebo odborné exkurze;
- společné bilaterální vědecké akce jako sympozia, odborná zasedání a workshopy;
- přípravná fáze k programům pro udělování dvojích diplomů;
- výzkumné pobyty k pořízení vědeckých podkladů;
- finanční podpora publikování výstupů z již ukončených projektů spolupráce programu AKTION Česká republika - Rakousko;
- letní kolegia, tj. letní jazykové kurzy českého a německého jazyka;
- letní odborné školy z různých vědeckých disciplín;
- akademická výměna za účelem uskutečňování vzdělávacích akcí v rámci magisterských a doktorských studijních programů hostitelské instituce;

U všech podporovaných aktivit je přednostně podporován vědecký dorost (účast mladých výzkumných pracovníků do 10 let po ukončení disertace na realizaci projektu – výchova budoucí vědecké generace).

Více informací zde: https://www.dzs.cz/cz/aktion-ceska-republika-rakousko/pokyny-pro-projekty-d/