Aktuální výzvy

INTERREG Přeshraniční spolupráce ČR-BY 2014-2020

Termín 12. zasedání Monitorovacího výboru k programu INTERREG, Přeshraniční spolupráce ČR – Svobodný stát Bavorsko, Cíl EÚS 2014 – 2020a new title here

Dovolujeme si Vás informovat, že byl zveřejněn termín 12. zasedání Monitorovacího výboru k programu INTERREG, Přeshraniční spolupráce ČR – Svobodný stát Bavorsko, Cíl EÚS 2014 – 2020. 

Lhůta pro podání žádosti (datum elektronického doručení): 19. 1. 2021

Zasedání 12. Monitorovacího výboru se bude pravděpodobně konat 4. - 5. 5. 2021.

Nejpozdější možný konec doby realizace projektu je stanoven na 31.12.2022.

Program nabízí 4 osy:

OSA 1) Výzkum, technologický rozvoj a inovace

Specifické cíle:

 1. A) Posílení přeshraničních aktivit v oblasti výzkumu a inovací

Příklady aktivit

 • Posílení společných kapacit výzkumu ve znalostních a výzkumných institucích
 • Společné využití výzkumných a inovačních kapacit
 • Podpora přeshraničních výzkumných záměrů (včetně potřebného vybavení)
 • Pořizování infrastruktury ve formě nástrojů a přístrojů (jako předpoklad pro realizaci budoucích kooperací)
 • Výměna zkušeností mezi aktéry z oblasti výzkumu a inovací
 1. B) Zlepšení zapojení malých a středních podniků do výzkumu a inovací

OSA 2) Ochrana životního prostředí a účinné využívání zdrojů

OSA 3) Investice do dovedností a vzdělávání

Specifické cíle:

 1. A) Odbourávání jazykových a systémových překážek ve vzdělávání

Příklady aktivit

 • Přeshraniční propojování nabídek vzdělávání a vzájemná koordinace vzdělávacích programů a kvalifikačních požadavků (vývoj společné vzdělávací strategie, jazykové vzdělávání atd. / přeshraniční výuka a společné odborné kurzy, resp. studijní programy na vysokých školách / odborné studie a analýzy v oblasti přeshraničního vzdělávání / výměna informací a zkušeností mezi aktéry českého a bavorského vzdělávacího systému)
 1. B) Přizpůsobení vzdělávání změněným podmínkám na společném trhu práce

Příklady aktivit

 • Intenzifikace spolupráce mezi institucemi z oblasti vzdělávání, trhu práce a hospodářství (profesní vzdělávání (např. společné duální vzdělávací programy) / výměna zkušeností mezi aktéry z oblasti vzdělávání a pracovního trhu včetně podniků, které poskytují vzdělání / vzájemné uznávání formálních kvalifikací / studie a analýzy v oblasti vzdělávání a trhu práce)

OSA 4) Udržitelné sítě a institucionální spolupráce

Specifické cíle:

 1. A) Dosažení vyšší míry přeshraniční integrace, harmonizace a soudržnosti v česko-bavorském příhraničí.

Příklady aktivit

 • Spolupráce mezi občany a institucemi v rámci malých projektů (tzv. Dispoziční fondy spravované euroregiony): projekty people-to-people (např. výměna žáků, specifická tematická spolupráce mezi nestátními neziskovými organizacemi)
 • Spolupráce mezi občany a institucemi (kooperace, které mají předpoklady pro dlouhodobou spolupráci / (neformální) sítě mezi nestátními, obecně prospěšnými a zájmovými sdruženími za účelem výměny zkušeností / spolupráce, jejímž cílem je potlačení negativních jevů / přeshraniční kooperace v oblasti veřejné hromadné dopravy (koordinace v oblasti přeshraničních spojení, společných jízdních řádů atd.).

 

Dispoziční fond Euroregion Šumava

Byl prodloužen termín pro předkládání projektů do Dispozičního fondu Euroregion Šumava, Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko.

Hlavním cílem programu je:

 • spolupráce mezi občany a institucemi
 • projekty people-to-people (např. výměna žáků, specifická tematická spolupráce mezi nestátními neziskovými organizacemi)
 • kooperace, které mají předpoklady pro dlouhodobou spolupráci
 • (neformální) sítě mezi nestátními, obecně prospěšnými a zájmovými sdruženími za účelem výměny zkušeností
 • spolupráce, jejímž cílem je potlačení negativních jevů.

Priority pro tuto výzvu:

 • preferována podpora spolupráce dětí a mládeže.

 

Výše podpory na jeden projekt: min. 1 000 €, max. 21 250 €

Celkové výdaje: max. 25 000 € 

Intenzita podpory na jeden projekt: max. 85%

Termín podání: 15.10.2020 do 14:00 hod.

Více informací zde:  http://www.euregio.cz/index.php?pages=523&page=523&lang=cz&sm=2

V případě zájmu o podání projektu prosím o zaslání informace na email maurer@fzs.zcu.cz do 21.9.2020.

5. veřejná soutěž Programu ÉTA

Dovolujeme si Vás informovat, že Technologická agentura ČR vyhlásila 5. veřejnou soutěž Programu ÉTA v Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA (dále jen Program ÉTA).
Hlavním cílem programu je podpora čerpání inovačního potenciálu společenských, humanitních a uměleckých věd (SHUV) jakožto klíčových hráčů pro řešení společenských, ekonomických, technologických, kulturních nebo globalizačních výzev a příležitostí 21. století.

Kdo může žádat (příjemci podpory): výzkumná organizace, podnik

Výše podpory na jeden projekt: 8 000 000 Kč

Intenzita podpory na jeden projekt: 80%

Délka realizace: 12 – 33 měsíců

Začátek realizace: nejdříve 1. 4. 2021 a nejpozději 1. 7. 2021

Termín podání:  15.10.2020 v 16:30 hodin

Univerzitní termín pro podání projektu: 5.10.2020

Více informací zde:  https://www.tacr.cz/program-eta-vyhlaseni-5-verejne-souteze/

V případě zájmu o podání projektu prosím o zaslání informace na email maurer@fzs.zcu.cz do 14.9.2020.

Centralizovaný rozvojový program pro veřejné vysoké školy pro rok 2021

MŠMT ČR vyhlásilo „Centralizovaný rozvojový program pro veřejné vysoké školy pro rok 2021“.

Program je rozdělen do dvou skupin, a to projekty podávané minimálně 2 VVŠ a na projekty, kterých se musí účastnit minimálně 18 VVŠ. Prioritní témata reagují na pandemii Covid-19. Oproti loňským rokům se zde vyskytla nová témata a nově také omezení, že do některých témat lze podávat pouze projekt ve formátu 18+. U těchto témat je toto vždy výslovně uvedeno ve "Vyhlášení". Zároveň došlo k navýšení finanční alokace na projekty 18+ až na 25 mil. Kč.

 

Zároveň bych Vás ráda upozornila, že i letos platí omezení v počtu tzv. „malých projektů“ (= projekty do 18 zapojených VVŠ). Každá VVŠ se může zapojit nejvýše do pěti takových projektů. Pokud plánujete tento typ projektu, prosím o informaci nejpozději do 31.8.2020 na email maurer@fzs.zcu.cz. O tom, které projekty se budou podávat, rozhoduje vedení ZČU. Počet podaných projektů se zapojenými minimálně 18 VVŠ není omezen.

Více informací včetně témat zde: https://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/vyhlaseni-centralizovaneho-rozvojoveho-programu-pro-verejne

Termín podání: 30.10.2020

V případě zájmu o podání projektu prosím o zaslání informace na email maurer@fzs.zcu.cz do 31.8.2020.

Program bezpečnostního výzkumu České republiky v letech 2015 až 2022

Cíl Výzvy: Hlavním cílem této soutěže je dosažení nových poznatků a nových či zdokonalených technologií, které umožní složkám integrovaného záchranného systému ČR získat, osvojovat si, udržovat a rozvíjet specifické schopnosti potřebné ke zvládání krizových situací v případě epidemiologických hrozeb či úniků biologických agens nebo toxinů.

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

Priorita Bezpečnost občanů:

Podpora opatření a úkolů ochrany obyvatelstva

Zdokonalování služeb a prostředků ochrany obyvatelstva

Bezpečnost měst a obcí, informování, vzdělávání a motivace organizací a občanů

Priorita Krizové řízení a bezpečnostní politika:

Podpora specifických oblastí bezpečnosti

Zlepšení systémů získávání a třídění bezpečnostních informací

Zdokonalování účinnosti bezpečnostního systému a krizového řízení

Zdokonalení systémů pro podporu obnovy

Legislativní postupy a opatření vnitřní bezpečnosti státu

Návrh projektu může podat uchazeč samostatně nebo více uchazečů ve spolupráci. Projekt musí mít charakter aplikovaného výzkumu (zahrnuje průmyslový výzkum a experimentální vývoj nebo jejich kombinaci.

Kdo může žádat (příjemci podpory): výzkumná organizace; malý, střední nebo velký podnik

Výše podpory na jeden projekt: 15 000 000 Kč

Intenzita podpory na jeden projekt: V případě výzkumné organizace mohou být uhrazeny náklady až do výše 100% způsobilých/uznaných nákladů projektu.

Délka realizace: max. 24 měsíců

Začátek realizace: nejdříve 1.1.2021

Termín podání: 12.6.2020

Více informací zde:  https://www.mvcr.cz/vyzkum/clanek/vyhlaseni-ctvrte-verejne-souteze.aspx

V případě zájmu o podání projektu prosím o zaslání informace na email maurer@fzs.zcu.cz do 18.5.2020.

Podpora projektů spolupráce českých a rakouských vzdělávacích institucí terciárního sektoru pro období 2021 – 2022

MŠMT ČR vyhlásilo aktuální termíny pro poskytnutí dotace „Podpora projektů spolupráce českých a rakouských vzdělávacích institucí terciárního sektoru pro období 2021 – 2022“. Program AKTION Česká republika – Rakousko podporuje spolupráci ve vědě a vzdělávání v terciárním sektoru prostřednictvím stipendií a projektů spolupráce.

Podpora je poskytována ve dvou kategoriích:
- individuální - stipendia na studijní a vědecké pobyty v druhé zemi a k účasti na letních jazykových a odborných školách.
- institucionální - podpora projektů spolupráce českých a rakouských vzdělávacích institucí terciárního sektoru

Pro rok 2021: od 30. 9. 2020 do 31. 10. 2020 na období realizace projektů od 1. 1. do 31. 12. 2021

Pro rok 2022: od 30. 9. 2021 do 31. 10. 2021 na období realizace projektů od 1. 1. do 31. 12. 2022

Oprávněné instituce pro podávání společných návrhů projektů: 

V Rakousku:

veřejné univerzity

odborné vysoké školy

pedagogické vysoké školy

akreditované soukromé univerzity

V České republice:
veřejné vysoké školy.

Podporované aktivity:

Těžištěm podpory jsou aktivity, jejichž témata se týkají bilaterálního nebo regionálního zájmu pro aktuální rozvoj a/nebo pro budoucí rozvoj obou států a/nebo jejich historických kořenů.

- projekty, které slouží k dlouhodobé spolupráci;
- společné vědecké akce pro studenty jako např. semináře nebo odborné exkurze;
- společné bilaterální vědecké akce jako sympozia, odborná zasedání a workshopy;
- přípravná fáze k programům pro udělování dvojích diplomů;
- výzkumné pobyty k pořízení vědeckých podkladů;
- finanční podpora publikování výstupů z již ukončených projektů spolupráce programu AKTION Česká republika - Rakousko;
- letní kolegia, tj. letní jazykové kurzy českého a německého jazyka;
- letní odborné školy z různých vědeckých disciplín;
- akademická výměna za účelem uskutečňování vzdělávacích akcí v rámci magisterských a doktorských studijních programů hostitelské instituce;

U všech podporovaných aktivit je přednostně podporován vědecký dorost (účast mladých výzkumných pracovníků do 10 let po ukončení disertace na realizaci projektu – výchova budoucí vědecké generace).

Více informací zde: https://www.dzs.cz/cz/aktion-ceska-republika-rakousko/pokyny-pro-projekty-d/

Město Plzeň vyhlásilo program „Plzeňské podnikatelské vouchery“ - výzva č. 2020.

Cíl Výzvy: Program podporuje spolupráci podniků a výzkumných organizací v Plzeňské metropolitní oblasti.

Plzeňský podnikatelský voucher je jednorázová dotace poskytnutá příjemci dotace (pouze podnik) na nákup služeb od výzkumných organizací (např. ZČU v Plzni). Musí se jednat o služby založené na znalostech a tyto služby musí být pro příjemce dotace nové. Výstupy/výsledky poskytnutých služeb příjemce dotace využije pro svoji podnikatelskou činnost, a to pro inovační aktivity.

Na co lze získat podporu: Podniky mají mít možnost získat dotaci na služby od výzkumných organizací, které mohou zahrnovat tyto činnosti:

 • měření, diagnostika, testování, zkoušky, rozbory, analýzy, ověřování nebo výpočty,
 • návrhy systémů či jejich prvků, konstrukčních řešení, zařízení, materiálů, metod nebo hardwaru,
 • vývoj softwaru,
 • návrhy optimalizace procesů, metod, parametrů nebo použití materiálů,
 • modelování/simulace procesů, dějů, systémů nebo provozů,
 • návrhy aplikace nových materiálů, metod, technologických postupů, softwaru,
 • návrh designu výrobků.

Kdo může žádat (příjemci podpory): malý, velký a střední podnik

Výše podpory na jeden projekt:

 • malý a střední podnik maximálně 75 % ze způsobilých výdajů (cena služeb bez DPH), nejvýše však 120 000 Kč,
 • velký podnik maximálně 40 % ze způsobilých výdajů (cena služeb bez DPH), nejvýše však 120 000 Kč,
 • podniky plánující využít multioborových služeb mají možnost požádat o dotaci až do výše 180 000 Kč.

Délka realizace: ukončení služeb poskytnutých VO nejpozději 30. 9. 2021

Termín podání: 1. 9. 2020 – 1. 10. 2020 (do 12:00 hod)

Více informací zde: https://www.bic.cz/vouchery2020

V případě zájmu prosím o zaslání na email  maurer@fzs.zcu.cz  do 15.8.2020.

Inovační vouchery COVID-19

Cíl Výzvy: Sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou, které mohou podnikatelské subjekty využít pro boj proti koronavirové infekci, z toho vyplývajících opatření na zmírnění dopadu dalšího šíření a podporu vytvoření preventivních opatření uplatnitelných na trhu.

Na co lze získat podporu (podporované aktivity): Nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od organizací pro výzkum a šíření znalostí (např. ZČU) nebo akreditovaných laboratoří: měření, diagnostika, testování, zkoušky, rozbory, analýzy, ověřování, certifikace výrobku, výpočty, návrhy nových systémů, technologických postupů, unikátních konstrukčních řešení, modelování, vývoj softwaru, hardwaru, apod.

Kdo může žádat (příjemci podpory): malé a střední podniky

Výše podpory na jeden projekt: Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 50 tis. Kč a maximálně do výše 999 999 Kč.

Termín: Žádosti o podporu jsou přijímány do 31. 12. 2020

Více informací zde:  https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/inovacni-vouchery/inovacni-vouchery-vyzva-v-covid-19/

V případě zájmu o spolupráci při podávání voucheru prosím o informaci na email maurer@fzs.zcu.cz