AKTUÁLNĚ ŘEŠENÉ PROJEKTY

ESF projekt Západočeské univerzity v Plzni II.

EU_logo_mensi

Název projektu: ESF II projekt Západočeské univerzity v Plzni
Kód projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_056/0013239
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Doba trvání: 01.01.2020 - 31.12.2022

Hlavním cílem projektu je zvýšení připravenosti studentů ZČU na život ve společnosti, která prochází zmíněnými významnými proměnami, spojovanými s Průmyslem 4.0. Tohoto cíle hodlá ZČU dosáhnout prostřednictvím následujících klíčových aktivit.

Klíčová aktivita (KA) – aktivita projektu:

Klíčová aktivita č. 1 (KA 1): Řízení projektu – odpovídá povinné aktivitě č. 1
definované v ESF výzvě pro vysoké školy II (č. 02_18_056)

Klíčová aktivita č. 2 (KA 2): Zkvalitnění vzdělávací činnosti a moderní výukové trendy
– ve vazbě na povinně volitelnou aktivitu č. 2 definovanou v ESF výzvě pro vysoké
školy II (č. 02_18_056)

Klíčová aktivita č. 4 (KA 4): Posílení internacionalizace – rozvoj mezinárodní
spolupráce – ve vazbě majoritně na povinně volitelnou aktivitu č. 4 definovanou v ESF
výzvě pro vysoké školy II (č. 02_18_056) a zároveň částečně ve vazbě na povinně
volitelnou aktivitu č. 2 definovanou v ESF výzvě pro vysoké školy II (č. 02_18_056)

Klíčová aktivita č. 6 (KA 6): Zlepšení dostupnosti poradenských a asistenčních služeb
pro studenty se specifickými potřebami – ve vazbě na povinně volitelnou aktivitu č. 6
definovanou v ESF výzvě pro vysoké školy II (č. 02_18_056)

KA 2 obsahuje tyto dílčí klíčové aktivity (DA):
Dílčí klíčová aktivita č. 2.1. (DA 2.1.): Podpora nových metod výuky
Dílčí klíčová aktivita č. 2.2. (DA 2.2.): Rozvoj kombinované formy studia
Dílčí klíčová aktivita č. 2.3. (DA 2.3.): Vzdělávání akademických pracovníků

ESF projekt Západočeské univerzity v Plzni I.

EU_logo_mensi

Název projektu:  ESF projekt Západočeské univerzity v Plzni I.

Aktivita A2: Zkvalitnění vzdělávací činnosti a moderní výukové trendy
Podaktivita 309: Implementace a reflexe nových metod výuky na Fakultě zdravotnických studií

Číslo projektu:  CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002287

Poskytovatel:  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchova ČR

Hlavní řešitel: Západočeská univerzita v Plzni

Informace o projektu:

Cíle projektu:

A) Vytvořené technologické zázemí pro rozvoj elektronického vzdělávání.
V rámci této aktivity bude vytvořena ve stávajících prostorách FZS nová počítačová učebna s minimálně 20 pracovními místy, určená pro vzdělávání studentů.

B) Podpora autorů vytvářejících elektronické vzdělávací opory.
Pedagogové FZS budou podpořeni ve vytváření elektronických vzdělávacích materiálů - textů, prezentací, videí a kurzů, které budou sdíleny všemi studenty i akademickými pracovníky jak v rámci systému MOODLE, tak v rámci sítě MEFANET.

C) Vytvoření aplikace k evidenci, administraci a analýze odborné praxe.
V rámci této aktivity bude vytvořen tzv. deník odborné praxe, který je zásadním nástrojem pro hodnocení studenta FZS v odborné praxi.

D) Budou implementovány moderní technologie a přístrojové vybavení do výuky.
Tato aktivita bude řešit jednak rutinní využívání elektronických vzdělávacích technologií - elektronické kurzy v systému MOODLE a sdílení vzdělávacích materiálů cestou MEFANET - a jednak bude zahrnovat komplex efektivní implementace nového přístrojového vybavení a specifických pomůcek do výuky všech oborů vzdělávání na FZS tak, aby studenti měli možnost vzdělávat se na vysoce kvalitní úrovni, která odpovídá moderním pracovištím, na která budou jako absolventi nastupovat.

mefanet_logo

Pokyny akademikům

SeniorTex - Smart modulární oděvy a speciální textilní výrobky s integrovanými elektronickými mikrosystémy pro zkvalitnění péče o zdraví stárnoucí populace a hendikepovaných osob

Název projektu:  SeniorTex - Smart modulární oděvy a speciální textilní výrobky s integrovanými elektronickými mikrosystémy pro zkvalitnění péče o zdraví stárnoucí populace a hendikepovaných osob

Číslo projektu:  FV10111

Poskytovatel:  Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Hlavní řešitel: VÚB a.s.

Partneři:

Technická univerzita v Liberci

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická,

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta zdravotnických studií

Informace o projektu:

Dosažení nových užitných vlastností oděvů pro seniory a hendikepované, což je založeno na použití pokročilých vláken, konstrukci textilií, projektování speciálních oděvů s aplikací mikroelektroniky. Aplikace nositelné elektroniky přináší nové možnosti a diagnostické metody a to: měření vlhkosti kůže (hodnocení pitného režimu nositele); měření otoků a regulaci přítlaku punčoch a bandáží při léčení bércových vředů a monitorování otoků dolních končetin v delším časovém horizontu; možnost definovaného vyhřívání oděvů, což je důležité nejen pro seniory, ale zejména pro hendikepované.

Výrazné zvýšení senzorického a fyziologického komfortu oděvů pro seniory a hendikepované oproti stávajícím oděvům používaným ve zdravotnictví v následné a dlouhodobé péči. Tento cíl bude naplněn použitím pokročilých speciálních vláken s antibakteriálními a dalšími vlastnostmi, konstrukcí a strukturou plošných textilií, ale také ergonomickým a konstrukčním řešením oděvů. Oděvy budou projektovány s možností snadného zabudování mikroelektroniky a s ohledem na údržbu oděvů jak praním, tak chemickým čištěním. Monitorování otoků dolních končetin bude řešeno speciálními oděvními doplňky s integrovanými senzory.

Projekt má silný interdisciplinární charakter spojující obory textilního průmyslu, elektrotechniky a zdravotnictví. V oblasti textilního průmyslu rozvíjí nové materiály a technologie pro aplikace ve smart textiliích, v oblasti elektroniky řeší zcela nové flexibilní senzory a senzory na textilní bázi včetně jejich integrace. Pro oblast zdravotnictví přináší nové možnosti dlouhodobého monitorování vybraných fyziologických parametrů, což bylo doposud možné pouze v ambulantní praxi.

Tento projekt byl realizován za finanční podpory z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu.

InteCom - VaV inteligentních komponent pokročilých technologií pro plzeňskou metropolitní oblast

Název projektu:  InteCom - VaV inteligentních komponent pokročilých technologií pro plzeňskou metropolitní oblast

Číslo projektu:  CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_048/0007267

Poskytovatel:  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchova ČR

Hlavní řešitel:  Západočeská univerzita v Plzni

Informace o projektu:

V projektu se výzkumný tým Fakulty zdravotnických studií zabývá separacemi a kultivacemi buněk. Jejich přípravě pro analýzu průtokovou cytometrií v elektrickém poli. Vlastnosti připravených buněčných kultur jsou zároveň ověřovány klasickou mnohobarevnou průtokovou cytometrií.

Cílem projektu je ověřit možnosti aplikace průtokové cytometrie v elektrickém poli na klinických vzorcích.

Proměna role vysoké školy a inovace studijních programů v rámci fenoménu 4.0. v oblastech strojních, pedagogických a zdravotnických.

Promena_role_VS_mensi

Název projektu:  Proměna role vysoké školy a inovace studijních programů v rámci fenoménu 4.0. v oblastech strojních, pedagogických a zdravotnických.

Číslo projektu:  TL01000081

Poskytovatel:  Technologická agentura ČR

Hlavní řešitel:  Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní

Partneři:

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta zdravotnických studií

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická

Sdružení profesního terciárního vzdělávání, z. s.

Výzkumný ústav pro podnikání a inovace, z.ú.

Informace o projektu:

Hlavním cílem projektu je zvýšení připravenosti absolventů profesních terciárních oborů na - díky fenoménu 4.0 - překotně se měnící požadavky společnosti a trhu práce v jejich konkrétním oboru (FST, FZS, FPE), formou návrhu inovací jejich studijních programů.

Výzkum má za cíl i zaměření se zejména na problematiku transversálních dovedností a interdisciplinárního porozumění jednotlivým oblastem, které v měnící se moderní “společnosti 4.0” nabývají silně na významu.

Potřeba změny myšlení u všech účastníků vzdělávacího procesu (škola, zaměstnavatel, student a další relevantní stakeholdeři), reprezentovaná např. potřebou společného nastavování metod a výstupů z učení, je pak nezbytnou součástí cesty k úspěchu absolventa profesního terciárního oboru ve Společnosti 4.0.

Projekt je řešen s finanční podporou TA ČR.

Pro společnou budoucnost

okamhgpjlbpememc
Pro_spolecnou_budoucnost_hotove

Název projektu:  Pro společnou budoucnost

Číslo projektu:  Cíl EÚS/DF/SU/07/23

Poskytovatel:  Program přeshraniční spolupráce/Česká republika - Svobodný stát Bavorsko/Euroregion Šumava – jihozápadní Čechy - Správce Dispozičního fondu

Hlavní řešitel: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Partneři: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta zdravotnických studií, Technische Hochschule Deggendorf

Informace o projektu:

Projekt má tři hlavní cíle:


Sociální cíl: zvýšit kompetence, znalosti a dovednosti studentů partnerských vysokých škol prostřednictvím praxe, a tím docílení lepšího uplatnění na pracovním trhu v obou regionech. Na Západočeské univerzitě v Plzni jsou do projektu zapojeni studenti Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara oboru Design a studenti Fakulty zdravotnických studií oboru Ortotik - protetik.
Na TH Deggendorf jsou zapojeni studenti oboru Mechatronika a Strojní inženýrství.

Specifický cíl: rozvoj přeshraniční spolupráce vysokých škol, zvýšení jazykových znalostí, zapojení studentů do interprofesní spolupráce, vědecký transfer mezi vysokými školami a přeshraničním pracovním trhem, výměna zkušeností s podniky v oblasti vzdělávání a praxe. Podpora a lepší uplatnění budoucích absolventů na přeshraničním trhu práce. Zlepšování podmínek pro zvýšení soběstačnosti seniorů.


Technický cíl: Vývoj prototypu inovativního vozidla s elektrickým pohonem pro starší a pohybově postižené obyvatele. Pracuje se s již existujícím podvozkem a vyvíjí se nová karoserie. V projektu budou vybrány nejlepší designové ideje s ohledem na ergonomické a zdravotní požadavky v kontextu potřeb cílové skupiny uživatelů vozidla a nejnovější technologie šetrné k životnímu prostředí. Hliníkové a dřevěné výstuhy budou potaženy textilní vnější kůží.

Plzeňský pohár záchranářů

Název projektu:  Plzeňský pohár záchranářů

Hlavní řešitel: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta zdravotnických studií

Informace o projektu:

Fakulta od roku 2012 pořádá každoročně mezinárodní metodické cvičení pro studenty vysokých škol studijního programu Zdravotnické záchranářství „Plzeňský pohár záchranářů“. Každý ročník se specializuje na nové poznatky z přednemocniční neodkladné péče. Metodická cvičení probíhají formou simulace určité modelové situace, které je možné vystupňovat až do stavu bezprostředního ohrožení života člověka bez rizika poškození zdraví pacienta. Reálnost jednotlivých modelových situací je zajištěna jednak tím, že se jedná o skutečné situace z praxe našich externích vyučujících a dále zajištěním reálného maskování, prostředí terénu a pomůcek k dané situaci. Podmínkou úspěšně zvládnuté modelové situace je vždy kompletní zajištění a následné předání pacienta v reálném čase s reálným týmem, ale také i správná komunikace jak s pacientem, tak v týmu či s dalšími složkami IZS.

Pohybová aktivita při zdravotním postižení

aktivni_starnuti_2

Název projektu:  Pohybová aktivita při zdravotním postižení

Číslo projektu:  170/2020/PVP/OKD

Poskytovatel:  Ministerstvo zdravotnictví ČR

Hlavní řešitel:  Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta zdravotnických studií

Informace o projektu:

Cílem projektu je prostřednictvím pravidelné 12týdenní řízené pohybové aktivity edukovat zdravotně postižené a chronicky nemocné o významu zařazení vhodné pohybové aktivity do běžných denních činností.

Projekt má 6 cílových skupin:

Děti s chronickým respiračním onemocněním

Děti s poruchami pozornosti

Dospělé osoby s diabetes mellitus II. typu

Dospělé osoby s hypertenzí

Dospělé osoby s chronickým vertebrogenním algickým syndromem a snížením pracovní schopnosti

Dospělé osoby s duševním onemocněním.

 

Projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví České republiky.

Efektivní trénink paměti

aktivni_starnuti_2

Název projektu:  Efektivní trénink paměti

Číslo projektu:  51/2020/PPZ/OKD

Poskytovatel:  Ministerstvo zdravotnictví ČR

Hlavní řešitel:  Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta zdravotnických studií

Informace o projektu:

Cílem projektu je seznámit osoby seniorského věku s principy, metodami a cvičeními pro využití a rozvoj paměti, které mohou uplatnit v každodenním životě. Využita budou cvičení pro rozvoj krátkodobé i dlouhodobé paměti, mnemotechniky, koncentrační cvičení pozornosti, práce s textem, cvičení orientace atd.

Projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví České republiky.