AKTUÁLNĚ ŘEŠENÉ PROJEKTY

Cyklus přednášek pro seniory

Název projektu:  Cyklus přednášek pro seniory

Logo mesta Plzen

Poskytovatel:  Statutární město Plzeň

Hlavní řešitel:  Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta zdravotnických studií

Informace o projektu:

V seniorském věku je stále důležitější udržovat dostatečnou fyzickou a psychickou kondici pro umožnění vykonávání běžných denních činností a tím setrvání v domácím prostředí. FZS proto již tradičně poskytuje seniorům edukaci zdravého životního stylu a nabízí vhodné pohybové aktivity, často ve spolupráci s OSS MMP. Plánovaný cyklus přednášek navazuje na předchozí, již proběhlé, které byly zaměřeny na pohybový, nervový a vylučovací systém. Na základě zájmu seniorů je nový cyklus rozšířen na deset přednášek a tematicky je zaměřen na primární a sekundární prevenci nemocí kůže, včetně dekubitů, dechové soustavy,  a to jak akutních, tak chronických onemocnění, včetně prevence COVID 19 a postcovidové terapie, a smyslových poruch (zrak, sluch, čich, chuť). Přednášky budou tradičně teoreticko-praktické s důrazem na diskuzi a - na žádost seniorů - i s využitím virtuálního pitevního stolu.

Výzkumné inovace v protetice

Název projektu: Výzkumné inovace v protetice

byeus-eu2014

 

Číslo projektu: 339

Poskytovatel: Program přeshraniční spolupráce/Česká republika - Svobodný stát Bavorsko, Cíl EÚS 2014 – 2020

Hlavní řešitel: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta zdravotnických studií

 

Partneři:

  • Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara
  • Západočeská univerzita v Plzni, Regionální technologický institut
  • Technische Hochschule Deggendorf/Technologie Campus Cham

Asociovaní partneři:

  • Protetika Plzeň s.r.o.
  • Otto Bock ČR s.r.o.
  • OT Süd Orthopädietechnik GmbH
  • Fachklinik Osterhofen GmbH

Informace o projektu:

Cílem projektu je vyvinout nové postupy tvarového, konstrukčního a 3D tiskového řešení pro výrobu zevního protézového lůžka na myoelektrickou protézu horní končetiny. Na aktivitách projektu budou spolupracovat výzkumné týmy ZČU v Plzni (Fakulta zdravotnických studií, Fakulta designu a umění

Ladislava Sutnara a Fakulta strojní/ Regionální technologický institut) a TH Deggendorf/Technologický kampus Cham. Do projektu budou zapojeni také 4 asociovaní partneři z oblasti protetiky, kteří umožní testování protézových prototypů na vybrané skupině pacientů.

Koncepční návrh platformy pro harmonizaci klinických studií v oblasti transplantace hematopoetických buněk

Název projektu: Koncepční návrh platformy pro harmonizaci klinických studií v oblasti transplantace hematopoetických buněk

Poskytovatel: ELIXIR CZ

Hlavní řešitel: Západočeská univerzita v Plzni, Nové technologie pro informační společnost (NTIS)

Partner: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta zdravotnických studií  (MUDr. Miroslava Čedíková, Ph.D.)

Informace o projektu:

Pro přípravu a průběh klinické studie je zásadní, aby všichni spolupracovníci měli společnou úroveň znalostí potřebných při sběru, zpracování a skladování získaných biomateriálů, ale také aby získaná data mohli společně sdílet, analyzovat a zajistit jejich bezpečnost. Hlavním cílem tohoto projektu je koncepční návrh webové platformy, která by napomohla harmonizaci  při spolupráci na národních i mezinárodních multicentrických klinických studií a to konkrétně v oblasti medicíny věnující se transplantaci hematopoetických kmenových buněk. Tento projekt je prvním krokem, který by měl následně vyústit k vytvoření a zprovoznění této platformy.

Bezpečnostní výzkum pro účinné využití termokamer v případě epidemiologických hrozeb a krizových situací

Název projektu:  Bezpečnostní výzkum pro účinné využití termokamer v případě epidemiologických hrozeb a krizových situací

Logo_MV

Číslo projektu:  VI04000029

Poskytovatel:  Ministerstvo vnitra ČR

Hlavní řešitel:  Západočeská univerzita v Plzni, Nové technologie – výzkumné centrum

Partneři:

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta zdravotnických studií

Techmania Science Center o.p.s.

 Informace o projektu:

Projekt je zaměřen na výzkum termodiagnostických metod s využitím termokamer jako nástrojů pro bezkontaktní a rychlé určení osob se zvýšenou teplotou a současně nástrojů pro efektivní zajištění bezpečnosti státu a jeho občanů a zvládání krizových situací a epidemických hrozeb. Součástí projektu je proto výzkum nových řešení pro spolehlivou identifikaci potenciálně nakažených osob s projevy zvýšené tělesné teploty, výzkum využití bezkontaktní termodiagnostiky pro včasné varování při vzniku epidemické situace a monitorování jejího průběhu a výzkum dalších možností uplatnění termokamer v činnostech jednotlivých složek Integrovaného záchranného systému ČR.

Projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva vnitra České republiky.

Pohybové edukační akce pro zdravotně postižené

Název projektu:  Pohybové edukační akce pro zdravotně postižené

Logo MZ

Číslo projektu:  021/PVP_NE/OKD/212

Poskytovatel:  Ministerstvo zdravotnictví ČR

Hlavní řešitel:  Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta zdravotnických studií

Informace o projektu:

Cílem projektu je prostřednictvím 12 lekcí skupinové či 4 lekcí individuální řízené pohybové aktivity edukovat zdravotně postižené a chronicky nemocné o významu zařazení vhodné pohybové aktivity do běžného denního režimu a tím zlepšit činnosti běžného denního života (Activities of Daily Living - ADL) a soběstačnost.

Projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví České republiky.

 

Více o projektu:

https://info.zcu.cz/clanek.jsp?id=3506

https://www.plzen.cz/fakulta-zdravotnickych-studii-zkvalitni-bezny-zivot-zdravotne-postizenym-a-chronicky-nemocnym

Informace a přihlášky k akcím

Odkládání mateřství do vyššího věku

Název projektu:  Odkládání mateřství do vyššího věku

Logo MZ

Číslo projektu:  57/21/PPZ/CAU

Poskytovatel:  Ministerstvo zdravotnictví ČR

Hlavní řešitel:  Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta zdravotnických studií

Informace o projektu:

Cílem projektu je v nadstavbovém kurzu edukovat vybrané studentky všech ročníků studijního programu Porodní asistence na Fakultě zdravotnických studií ZČU v Plzni v problematice odkládání rodičovství do vyššího věku, protože tomuto tématu se výuka věnuje pouze okrajově. Na základě provedené edukace budou studentky připravené šířit získané znalosti v rámci své odborné praxe.

Projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví České republiky.

Více o projektu: https://www.plzen.cz/dite-az-pozdeji-jde-o-nebezpecny-trend/?fbclid=IwAR0u6bo9YUcRBKgcl2-z25tqlmO2M4wu1sQY3Vvea6hD2_EnRraozNi2L2A

ESF projekt Západočeské univerzity v Plzni II.

EU_logo_mensi

Název projektu: ESF II projekt Západočeské univerzity v Plzni
Kód projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_056/0013239
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Doba trvání: 01.01.2020 - 31.12.2022

Hlavním cílem projektu je zvýšení připravenosti studentů ZČU na život ve společnosti, která prochází zmíněnými významnými proměnami, spojovanými s Průmyslem 4.0. Tohoto cíle hodlá ZČU dosáhnout prostřednictvím následujících klíčových aktivit.

Klíčová aktivita (KA) – aktivita projektu:

Klíčová aktivita č. 1 (KA 1): Řízení projektu – odpovídá povinné aktivitě č. 1
definované v ESF výzvě pro vysoké školy II (č. 02_18_056)

Klíčová aktivita č. 2 (KA 2): Zkvalitnění vzdělávací činnosti a moderní výukové trendy
– ve vazbě na povinně volitelnou aktivitu č. 2 definovanou v ESF výzvě pro vysoké
školy II (č. 02_18_056)

Klíčová aktivita č. 4 (KA 4): Posílení internacionalizace – rozvoj mezinárodní
spolupráce – ve vazbě majoritně na povinně volitelnou aktivitu č. 4 definovanou v ESF
výzvě pro vysoké školy II (č. 02_18_056) a zároveň částečně ve vazbě na povinně
volitelnou aktivitu č. 2 definovanou v ESF výzvě pro vysoké školy II (č. 02_18_056)

Klíčová aktivita č. 6 (KA 6): Zlepšení dostupnosti poradenských a asistenčních služeb
pro studenty se specifickými potřebami – ve vazbě na povinně volitelnou aktivitu č. 6
definovanou v ESF výzvě pro vysoké školy II (č. 02_18_056)

KA 2 obsahuje tyto dílčí klíčové aktivity (DA):
Dílčí klíčová aktivita č. 2.1. (DA 2.1.): Podpora nových metod výuky
Dílčí klíčová aktivita č. 2.2. (DA 2.2.): Rozvoj kombinované formy studia
Dílčí klíčová aktivita č. 2.3. (DA 2.3.): Vzdělávání akademických pracovníků

InteCom - VaV inteligentních komponent pokročilých technologií pro plzeňskou metropolitní oblast

Název projektu:  InteCom - VaV inteligentních komponent pokročilých technologií pro plzeňskou metropolitní oblast

Číslo projektu:  CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_048/0007267

Poskytovatel:  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchova ČR

Hlavní řešitel:  Západočeská univerzita v Plzni

Informace o projektu:

V projektu se výzkumný tým Fakulty zdravotnických studií zabývá separacemi a kultivacemi buněk. Jejich přípravě pro analýzu průtokovou cytometrií v elektrickém poli. Vlastnosti připravených buněčných kultur jsou zároveň ověřovány klasickou mnohobarevnou průtokovou cytometrií.

Cílem projektu je ověřit možnosti aplikace průtokové cytometrie v elektrickém poli na klinických vzorcích.

Plzeňský pohár záchranářů

Název projektu:  Plzeňský pohár záchranářů

Hlavní řešitel: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta zdravotnických studií

Informace o projektu:

Fakulta od roku 2012 pořádá každoročně mezinárodní metodické cvičení pro studenty vysokých škol studijního programu Zdravotnické záchranářství „Plzeňský pohár záchranářů“. Každý ročník se specializuje na nové poznatky z přednemocniční neodkladné péče. Metodická cvičení probíhají formou simulace určité modelové situace, které je možné vystupňovat až do stavu bezprostředního ohrožení života člověka bez rizika poškození zdraví pacienta. Reálnost jednotlivých modelových situací je zajištěna jednak tím, že se jedná o skutečné situace z praxe našich externích vyučujících a dále zajištěním reálného maskování, prostředí terénu a pomůcek k dané situaci. Podmínkou úspěšně zvládnuté modelové situace je vždy kompletní zajištění a následné předání pacienta v reálném čase s reálným týmem, ale také i správná komunikace jak s pacientem, tak v týmu či s dalšími složkami IZS.