AKTUÁLNĚ ŘEŠENÉ PROJEKTY

Zvyšování informovanosti neformálních pečujících o osoby s chronickým onemocněním

Logo MZ

Název projektu: Zvyšování informovanosti neformálních pečujících o osoby s chronickým onemocněním

Číslo projektu:  18/22/PPZ

Poskytovatel:  Ministerstvo zdravotnictví ČR

Program: Podpora zdraví, zvyšování efektivity a kvality zdravotní péče

Hlavní řešitel:  Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta zdravotnických studií

Informace o projektu:

Hlavním cílem projektu je zvýšit informovanost neformálních pečujících o osoby s chronickým onemocněním, a to poskytnutím adekvátních vzdělávacích aktivit, které budou zaměřeny nejen na sekundární a terciární prevenci, ale také na bezpečnou péči v domácím prostředí. Podpora neformálních pečujících ve formě relevantně zaměřeného poskytování poradenských a informačních intervencí a materiálů může napomoci snížit pečovatelskou zátěž a zároveň umožní setrvání závislé osoby v domácím prostředí. V současné době není tato služba v uvedené lokalitě (Plzeňský kraj) v prezentovaném rozsahu a garancí kvality výstupů poskytována.

Projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví České republiky.

Menopauzou zdravotní prevence nekončí

Logo MZ

Název projektu:  Menopauzou zdravotní prevence nekončí

Číslo projektu:  30/22/PPZ

Poskytovatel:  Ministerstvo zdravotnictví ČR

Program: Podpora zdraví, zvyšování efektivity a kvality zdravotní péče

Hlavní řešitel:  Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta zdravotnických studií

Informace o projektu:

Cílem projektu je edukovat specifickou skupinu žen v oblasti zdravotní prevence v období po menopauze. K této problematice bude vytvořeno šest audiovizuálních edukačních nahrávek, které se budou věnovat tématům:

 • Zdravotní povědomí o období premenopauzy, menopauzy a postmenopauzy.
 • Klimakterický syndrom.
 • Holistické pojetí zdraví v seniu.
 • Zdravý životní styl ženy.
 • Intimita a sexualita v pozdějším věku.
 • Význam preventivních prohlídek v období perimenopauzy.

Projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví České republiky.

1. pomoc pro žáky středních škol

Logo MZ

Název projektu:  1. pomoc pro žáky středních škol

Číslo projektu:  31/22/PPZ

Poskytovatel:  Ministerstvo zdravotnictví ČR

Program: Podpora zdraví, zvyšování efektivity a kvality zdravotní péče

Hlavní řešitel:  Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta zdravotnických studií

Informace o projektu:

Hlavním cílem projektu je proškolení žáků gymnázií a středních škol v základní resuscitaci dospělých a dětí a to formou doporučovaného jednoduchého základního postupu: zkontroluj – volej – stlačuj.

V úvodní části každé lekce proběhne vždy skupinová teoretická příprava za maximální účasti 30 žáků. Pro praktickou část lekce budou žáci rozděleni do skupin po 5 účastnících. Každé takové skupině se bude věnovat jeden lektor, který bude provádět praktický nácvik základní resuscitace dospělých a dětí, což jednoznačně povede k efektivnějšímu vzdělávání laické veřejnosti a může napomoci ke zvýšení četnosti resuscitací před příjezdem profesionální pomoci.

Projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví České republiky.

Pohybové edukační akce pro zdravotně postižené - II. etapa

Logo MZ

Název projektu:  Pohybové edukační akce pro zdravotně postižené - II. etapa

Číslo projektu:  2022/CAU/PVP/198

Poskytovatel:  Ministerstvo zdravotnictví ČR

Program: Vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením pro rok 2022

Hlavní řešitel:  Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta zdravotnických studií

Informace o projektu:

Cílem je prostřednictvím 12 lekcí skupinové či 4 až 8 lekcí individuální řízené pohybové aktivity edukovat zdravotně postižené a chronicky nemocné o významu zařazení vhodné pohybové aktivity do běžného denního režimu a tím zlepšit činnosti běžného denního života (Activities of Daily Living - ADL) a soběstačnost.

Projekt má 7 cílových skupin:

 1. Děti s etopedickou vadou - poruchou chování.
 2. Děti s vývojovými a získanými posturálními vadami.
 3. Dospělé osoby s degenerativními vadami kloubů dolních končetin s omezením ADL.
 4. Dospělé osoby s centrálním postižením (iktus, roztroušená skleróza).
 5. Dospělé osoby na vozíku.
 6. Dospělé osoby s metabolickým kardiovaskulárním syndromem.
 7. Ženy s těžkým průběhem klimakteria s omezením ADL.

Projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví České republiky

Základy psychohygieny a prevence syndromu vyhoření u osob sluchově postižených

logo-Plzen

Název projektu:  Základy psychohygieny a prevence syndromu vyhoření u osob sluchově postižených

Poskytovatel:  Město Plzeň

Hlavní řešitel:  Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta zdravotnických studií

Informace o projektu:

Projekt je zaměřen na ohroženou skupinu osob se sluchovým handicapem, které na základě svého handicapu často bývají z edukativní činnosti vyloučeni.

Udržení psychické pohody, zdraví a výkonnosti nejen v práci, ale i v osobním životě může být pro mnohé náročné. Zcela nový rozměr a význam osvojení si základních návyků psychohygieny přináší riziko syndromu vyhoření. Celkem pět prezenčních setkání účastníků s lektorkou a tlumočnicí provede účastníky základními návyky, které je možno implementovat do každodenní péče o vlastní psychickou pohodu, které pomáhají s redukcí stresu a efektivním oddělením pracovního a soukromého života. Základní techniky si účastník prakticky vyzkouší. Po absolvování kurzu bude účastník ovládat základní techniky psychohygieny a bude schopen je efektivně implementovat do vlastní praxe i života.

Témata setkání:

 1. Stres, základní techniky redukce stresu, stresory a salutory
 2. Syndrom vyhoření a jeho prevence
 3. Základní psychohygienické návyky
 4. Nenásilná komunikace jako nástroj předcházení konfliktům
 5. Copingové strategie a psychohygiena v domácím prostředí a na pracovišti

Projekt byl podpořen v rámci smlouvy o partnerství mezi statutárním městem Plzeň a Západočeskou univerzitou v Plzni v roce 2022.

Cyklus přednášek pro seniory 2022

logo-Plzen

Název projektu:  Cyklus přednášek pro seniory 2022

Poskytovatel:  Město Plzeň

Hlavní řešitel:  Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta zdravotnických studií

Informace o projektu:

V seniorském věku je stále důležitější udržovat dostatečnou fyzickou a psychickou kondici pro umožnění vykonávání běžných denních činností a tím setrvání v domácím prostředí. FZS proto již tradičně poskytuje seniorům edukaci zdravého životního stylu a nabízí vhodné pohybové aktivity, často ve spolupráci s OSS MMP. Plánovaný cyklus přednášek navazuje na předchozí cykly. Na základě zájmu seniorů je nový cyklus zaměřen na čtyři teoretická témata degenerativního onemocnění velkých a malých kloubů končetin a osového skeletu. Součástí přednášek bude také diskuse. Praktická část bude cílena na Školu zad s ukázkami a cvičením seniorů ve fakultní tělocvičně

Projekt byl podpořen v rámci smlouvy o partnerství mezi statutárním městem Plzeň a Západočeskou univerzitou v Plzni v roce 2022.

"Informal Caregiver" course for refugees

Logo Visegrad Fund

Název projektu:  "Informal Caregiver" course for refugees

Číslo projektu: V4UA1381

Poskytovatel:  International Visegrad Fund

Hlavní řešitel:  Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta zdravotnických studií

Informace o projektu:

Cílem projektu je vyškolení skupiny účastníků z řad uprchlíků v kurzu, který je určen pro neformální pečovatele.

Obsah kurzu je rozdělen do tří základních modulů.

Modul 1. Základní ošetřovatelské postupy a techniky v praxi

Cílem modulu je odborně připravit účastníky zvládnout základní jednoduché ošetřovatelské postupy a techniky při péči o nemocného na lůžku v domácím prostředí, zdravotnickém či sociálním zařízení.

Modul 2. První pomoc pro laickou veřejnost

Cílem modulu je seznámit účastníky se základními pojmy a zásadami první pomoci. Poučit účastníky o jejich právní odpovědnosti při poskytování první pomoci. Naučit aktivovat záchranný řetězec při stavech ohrožující život, poskytnout první pomoc při akutních stavech a prakticky ovládat postupy neodkladné resuscitace u dospělých i dětí. Vysvětlit a nacvičit správnou komunikaci s operátorem střediska ZZS.

Modul 3. Komunikace s pacientem

Cílem modulu je seznámit účastníky se základními principy komunikace mezi pacientem a ošetřujícím personálem, seznámit je se základními principy komunikace při poskytování zdravotní péče v prostředí České republiky, základními právy pacienta, stejně jako s etickými principy, na nichž je vztah a komunikace mezi pacientem a lékařem či nelékařským personálem postaven

Multidimensional approach in ensuring healthy behaviour in V4 coutries

Název projektu: Multidimensional approach in ensuring healthy behaviour in V4 coutries

Číslo projektu:  22130215

Poskytovatel:  International Visegrad Fund

Hlavní řešitel: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžběty, Bratislava, Slovensko

 Partneři:

 • Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta zdravotnických studií
 • Collegium Humanum – Warsaw Management University, Polsko
 • Debrecen University, Faculty of Health, Maďarsko
 • Catholic University in Ružomberok, Slovensko
 • J. Selye University, Slovensko
 • Slovak University, Institute of Nutrition and Genomics, Slovensko

Informace o projektu:

Hlavní cíle projektu:

 • 1. Zvyšování zdravotní gramotnosti široké veřejnosti v oblasti podpory zdraví, prevence nemocí a změny životního stylu
 • 2. Zvyšovat motivaci jedinců ke zdravému životnímu stylu rozvíjením tvrdých a měkkých dovedností
 • 3. Zjišťovat vliv změn životního stylu na zdraví jedinců měřením objektivních parametrů
 • 4. Výzkum zaměřený na životní styl obyvatel V4 a dalších zúčastněných zemí a na vliv změn životního stylu na fyzické a psychické zdraví.

Výzkumné inovace v protetice

Název projektu: Výzkumné inovace v protetice

byeus-eu2014

 

Číslo projektu: 339

Poskytovatel: Program přeshraniční spolupráce/Česká republika - Svobodný stát Bavorsko, Cíl EÚS 2014 – 2020

Hlavní řešitel: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta zdravotnických studií

 

Partneři:

 • Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara
 • Západočeská univerzita v Plzni, Regionální technologický institut
 • Technische Hochschule Deggendorf/Technologie Campus Cham

Asociovaní partneři:

 • Protetika Plzeň s.r.o.
 • Otto Bock ČR s.r.o.
 • OT Süd Orthopädietechnik GmbH
 • Fachklinik Osterhofen GmbH

Informace o projektu:

Cílem projektu je vyvinout nové postupy tvarového, konstrukčního a 3D tiskového řešení pro výrobu zevního protézového lůžka na myoelektrickou protézu horní končetiny. Na aktivitách projektu budou spolupracovat výzkumné týmy ZČU v Plzni (Fakulta zdravotnických studií, Fakulta designu a umění

Ladislava Sutnara a Fakulta strojní/ Regionální technologický institut) a TH Deggendorf/Technologický kampus Cham. Do projektu budou zapojeni také 4 asociovaní partneři z oblasti protetiky, kteří umožní testování protézových prototypů na vybrané skupině pacientů.

Bezpečnostní výzkum pro účinné využití termokamer v případě epidemiologických hrozeb a krizových situací

Název projektu:  Bezpečnostní výzkum pro účinné využití termokamer v případě epidemiologických hrozeb a krizových situací

Logo_MV

Číslo projektu:  VI04000029

Poskytovatel:  Ministerstvo vnitra ČR

Hlavní řešitel:  Západočeská univerzita v Plzni, Nové technologie – výzkumné centrum

Partneři:

 • Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta zdravotnických studií
 • Techmania Science Center o.p.s.

Informace o projektu:

Projekt je zaměřen na výzkum termodiagnostických metod s využitím termokamer jako nástrojů pro bezkontaktní a rychlé určení osob se zvýšenou teplotou a současně nástrojů pro efektivní zajištění bezpečnosti státu a jeho občanů a zvládání krizových situací a epidemických hrozeb. Součástí projektu je proto výzkum nových řešení pro spolehlivou identifikaci potenciálně nakažených osob s projevy zvýšené tělesné teploty, výzkum využití bezkontaktní termodiagnostiky pro včasné varování při vzniku epidemické situace a monitorování jejího průběhu a výzkum dalších možností uplatnění termokamer v činnostech jednotlivých složek Integrovaného záchranného systému ČR.

Projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva vnitra České republiky.

ESF projekt Západočeské univerzity v Plzni II.

EU_logo_mensi

Název projektu: ESF II projekt Západočeské univerzity v Plzni
Kód projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_056/0013239
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Doba trvání: 01.01.2020 - 31.12.2022

Hlavním cílem projektu je zvýšení připravenosti studentů ZČU na život ve společnosti, která prochází zmíněnými významnými proměnami, spojovanými s Průmyslem 4.0. Tohoto cíle hodlá ZČU dosáhnout prostřednictvím následujících klíčových aktivit.

Klíčová aktivita (KA) – aktivita projektu:

Klíčová aktivita č. 1 (KA 1): Řízení projektu – odpovídá povinné aktivitě č. 1
definované v ESF výzvě pro vysoké školy II (č. 02_18_056)

Klíčová aktivita č. 2 (KA 2): Zkvalitnění vzdělávací činnosti a moderní výukové trendy
– ve vazbě na povinně volitelnou aktivitu č. 2 definovanou v ESF výzvě pro vysoké
školy II (č. 02_18_056)

Klíčová aktivita č. 4 (KA 4): Posílení internacionalizace – rozvoj mezinárodní
spolupráce – ve vazbě majoritně na povinně volitelnou aktivitu č. 4 definovanou v ESF
výzvě pro vysoké školy II (č. 02_18_056) a zároveň částečně ve vazbě na povinně
volitelnou aktivitu č. 2 definovanou v ESF výzvě pro vysoké školy II (č. 02_18_056)

Klíčová aktivita č. 6 (KA 6): Zlepšení dostupnosti poradenských a asistenčních služeb
pro studenty se specifickými potřebami – ve vazbě na povinně volitelnou aktivitu č. 6
definovanou v ESF výzvě pro vysoké školy II (č. 02_18_056)

KA 2 obsahuje tyto dílčí klíčové aktivity (DA):
Dílčí klíčová aktivita č. 2.1. (DA 2.1.): Podpora nových metod výuky
Dílčí klíčová aktivita č. 2.2. (DA 2.2.): Rozvoj kombinované formy studia
Dílčí klíčová aktivita č. 2.3. (DA 2.3.): Vzdělávání akademických pracovníků

Plzeňský pohár záchranářů

Název projektu:  Plzeňský pohár záchranářů

Hlavní řešitel: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta zdravotnických studií

Informace o projektu:

„Plzeňský pohár záchranářů“ – tradiční mezinárodní soutěž pro studenty vysokých škol studijního programu Zdravotnické záchranářství, kterou pořádá Katedra záchranářství, diagnostických oborů a veřejného zdravotnictví, Fakulty zdravotnických studií ZČU v Plzni již od roku 2012.

Této akce se pravidelně účastní nejen studenti vysokých škol z ČR, ale i ze Slovenska. Dvakrát se této akce zúčastnili také studenti z Velké Británie. Každý ročník se specializuje na nové poznatky z přednemocniční neodkladné péče.

Soutěžní etapy probíhají formou simulace modelových situací, které je možné vystupňovat až do stavu bezprostředního ohrožení života pacienta, ale bez rizika poškození jeho zdraví. Reálnost jednotlivých modelových situací je zajištěna jednak tím, že se jedná o skutečné situace z praxe našich rozhodčích a dále zajištěním reálného maskování, prostředím terénu a reálných pomůcek k dané situaci. Podmínkou úspěšně zvládnuté modelové situace je vždy kompletní zajištění a následné předání pacienta v reálném čase s reálným týmem, ale také správná komunikace jak s pacientem, tak v týmu či s dalšími složkami IZS.

Partnery jsou Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, Centrum letecké záchranné služby Líně, Horská služba - oblast Šumava, Bezpečnost, krizové řízení JPO 315801 – Správa NP Šumava.