AKTUÁLNĚ ŘEŠENÉ PROJEKTY

Podpora zdravého těhotenství, porodu, kojení a sebepéče

Název projektu:  Podpora zdravého těhotenství, porodu, kojení a sebepéče

mzcr

Číslo projektu: 82/24/PPZ
Poskytovatel:  Ministerstvo zdravotnictví ČR
Program: Podpora zdraví, zvyšování efektivity a kvality zdravotní péče
Hlavní řešitel:  Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta zdravotnických studií

Informace o projektu:
Hlavním cílem projektu je seznámit primárně cílovou skupinu těhotných a kojících žen a dále pak další relevantní zájemce z řad žen plánujících těhotenství či osob o tyto cílové skupiny pečujících (například studující připravující se na profesní dráhu porodních asistentek), které těhotné a kojící ženy druhotně edukují s vybranými tématy souvisejícími se zdravým životním stylem v průběhu těhotenství a mateřství v souvislosti s kojením a zároveň preventivně působit formou edukačních aktivit v rovině předcházení rizikovému chování v průběhu těhotenství a mateřství v souvislosti s kojením. Každá přednáška představuje jedno nosné téma, které bude představeno v rámci dvouhodinového bloku, v rámci kterého je dílčí část věnována zcela konkrétním praktickému nácviku a dotazům účastnic, přičemž tento přístup jednoznačně povede k efektivnějšímu vzdělávání těhotných a kojících žen v rovině podpory jejich orientace v oblasti zdravého životního stylu.

Projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví České republiky.

Aplikovaný výzkum exoskeletonu pro využití v rehabilitaci

Název projektu: Aplikovaný výzkum exoskeletonu pro využití v rehabilitaci

Interreg_Bavorsko-Cesko

Číslo projektu: BYCZ01-007

Akronym projektu: ExRe

Program: INTERREG Bavorsko – Česko 2021–2027

Priorita: 1 - Výzkum a přenos znalostí

Specifický cíl: 1 - RSO1.1 - Rozvoj a posílení výzkumných a inovačních kapacit a zavádění pokročilých technologií

Celkové náklady projektu: 990 923,76 EUR

Délka projektu: 36 měsíců

Hlavní řešitel:  Technische Hochschule Deggendorf

 • Technologický kampus Cham
 • Technologický kampus Hutthurm
 • Zdravotnický kampus Bad Kötzting

Partneři: Západočeská univerzita v Plzni

 • Fakulta zdravotnických studií
 • Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara
 • Regionální technologický institut
 • Fakulta aplikovaných věd

Asociovaní partneři

 • Ilona Zahradnická
 • Protetika Plzeň s.r.o.
 • Ambulante Krankenpflege Hiebl GmbH
 • Gesundheitsregion Plus Landkreis Cham
 • Wirtschaftsförderungsgesellschaft im Landkreis Cham mbH

Délka projektu: 36 měsíců

Shrnutí projektu:

Projekt rozvíjí společné výzkumné kapacity v oblasti aplikovaného výzkumu, zaměřuje se na vývoj zkušebního prototypu nejmodernějšího exoskeletu dolní končetiny pro rehabilitační účely s využitím inovací v designu, konstrukčních technologiích, 3D tisku a brain-computer interface (převodu mozkových signálů do pohybu končetin). Projekt zároveň posiluje společné výzkumné kapacity technologického transferu v rehabilitačních a protetických oborech.

Projekt bude realizovat konsorcium partnerů prostřednictvím multidisciplinárního výzkumného týmu. Partneři budou spolupracovat na všech aktivitách, budou si sdílet výzkumné know-how a využívat společné výzkumné kapacity v souladu s prioritami RIS3 a Hightech Agendy. Jedná se o výzkumné týmy THD Deggendorf/TC Cham, GC Bad Kötzting, TC Hutthurm a ZČU v Plzni/Fakulta zdravotnických studií, Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara, Fakulta aplikovaných věd a Fakulta strojní/RTI. Do projektu bude zapojeno také 5 asociovaných partnerů z praxe.

Přehled česko-bavorských aktivit:

 • Úvodní workshopy
 • Příprava výzkumných záměrů
 • Optimalizaci designově-konstrukčně-technologického řešení exoskeletonu
 • Prototypování a testování exoskeletonu
 • Finalizace technických postupů a diseminace výsledků
 • Podpora podnikavosti a technologického transferu.

Vzdělávání multidisciplinárního česko-bavorského studentského týmu v neurorehabilitaci

Název projektu: Vzdělávání multidisciplinárního česko-bavorského studentského týmu v neurorehabilitaci

Interreg_Bavorsko-Cesko

Číslo projektu: BYCZ01-038

Akronym projektu: NEURO

Program: INTERREG Bavorsko – Česko 2021–2027

Priorita: 3 - Vzdělávání

Specifický cíl: 3 - RSO4.2 - zlepšování rovného přístupu k inkluzivním a kvalitním službám v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a celoživotního učení pomocí rozvoje přístupné infrastruktury, mimo jiné posilováním odolnosti pro distanční a online vzdělávání a odbornou přípravu

Celkové náklady projektu: 576 954,68 EUR

Délka projektu: 36 měsíců

Hlavní řešitel:  Fakulta zdravotnických studií, Západočeská univerzita v Plzni

Partneři:

 • Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg - Fakulta aplikovaných sociálních a zdravotních věd/Katedra fyzioterapie
 • Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Plzni

Asociovaní partneři

 • Léčebné lázně Konstantinovy lázně a.s.
 • Štěpánka Korcová
 • Deutscher Verband für Physiotherapie (ZVK) e.V.

Shrnutí projektu:

V celém světě je kladem důraz na fyzickou rehabilitaci pacientů po cévní mozkové příhodě (iktu, též CMP) a v této oblasti je i vzdělání terapeutů na vysoké úrovni. Významně horší situace je ve vzdělání terapeutů v oblasti tzv. neurorehabilitace (koordinovaná rehabilitace pacientů po poškození mozku a míchy s cílem minimalizování a/nebo kompenzace funkčních změn z toho plynoucích). Vzhledem k tomu, že cévní mozková příhoda je celosvětově druhou nejčastější příčinou úmrtí a jednou z hlavních příčin invalidity, je společná výzva zlepšit rozšíření vzdělávací přeshraniční nabídky v oboru neurorehabilitace zcela aktuální.

Projekt NEURO se zaměřuje na spolupráci při sjednocování obsahu vzdělávacích systémů, výměnu a sdílení odborných informací a zkušeností v oblasti neurorehabilitace cévní mozkové příhody v česko-bavorském regionu především zapojením multidisciplinárního studentského týmu společně s pedagogy partnerských univerzit. V rámci projektu bude ZČU v Plzni seznamovat partnery se svým unikátním přístupem diagnostiky kognitivních poruch (poruchy poznání jako paměť, myšlení, orientace v prostoru, schopnost soustředit se), který tak umožňuje zajistit vhodnou rehabilitační léčbu pacientům po cévní mozkové příhodě dle aktuálních medicínských trendů.

Multidisciplinární úroveň týmu je klíčová pro odbourání jazykových a systémových bariér ve vzdělávání, ale především dokáže také reálně rozšířit informovanost v péči o cévní mozkovou příhodu v rámci momentálně nastavených léčebných trendů. Zároveň společné profesní vzdělávání v česko-bavorském regionu pomáhá rozšířit informovanost široké veřejnosti o dosavadních neurorehabilitačních postupech a zároveň povede ke zlepšení kvality dosavadní péče.

Tým je složen z klíčových partnerů Fakulty zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni, Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni a Fakulty aplikovaných sociálních a zdravotnických věd Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg, se kterou ZČU v Plzni již dlouhodobě intenzivně přeshraničně spolupracuje.

Přehled česko-bavorských aktivit:

 • Úvodní workshopy a setkání realizačního týmu
 • Kontinuální práce studentského multidisciplinárního týmu 1. etapa
 • Kontinuální práce studentského multidisciplinárního týmu 2. etapa
 • Kontinuální práce studentského multidisciplinárního týmu 3. etapa
 • Exkurze Konstantinovy lázně
 • Závěrečná studentská konference CZ

Implementácia prvkov podpory zdravotnej gramotnosti dospelej populácie do vzdelávania v odbore ošetrovateľstvo

Číslo projektu: 010KU-4/2022

 • Program: Kultúrna a edukačná grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
 • Podprogram: Komisia č. 3 pre obsahovú integráciu a diverzifikáciu vysokoškolského štúdia
 • Délka projektu: 2022 - 2024
 • Hlavní řešitel:  Katolícka univerzita v Ružomberku,  Fakulta zdravotníctva
 • Partneři: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta zdravotnických studií

Shrnutí projektu:

Záměrem projektu je zmapovat zdravotní gramotnost u pacientů s kardiovaskulárními onemocněními, které představují nejpočetnější skupinu kardiovaskulárních onemocnění, prostřednictvím standardizovaného hodnotícího nástroje HLQ (Health Literacy Questionnaire) a následně navrhnout možnosti její determinace edukační činností zdravotnicky pracovníků, především sester, které tvoří nejpočetnější skupinu zdravotnických pracovníků a jsou nejčastěji v bezprostředním kontaktu s pacienty.

 

Výpočtová a experimentální podpora technologie 3d tisku vysoce namáhaných plastových komponent se zvýšenou teplotní a únavovou odolností

Název projektu:  Výpočtová a experimentální podpora technologie 3d tisku vysoce namáhaných plastových komponent se zvýšenou teplotní a únavovou odolností

Program TREND

Číslo projektu: FW06010517

Akronym projektu: 3D tisk ILC a spol.
Poskytovatel:
Technologická agentura ČR
Program:
TREND - 6.VS/ Podprogram 1 „Technologičtí lídři“
Délka projektu:
1/2023 – 6/2025

Hlavní řešitel: ILC FACTORY a.s.

Partneři:

 • Západočeská univerzita v Plzni
 • Regionální technologický institut
 • Fakulta zdravotnických studií
 • Fakulta umění a designu Ladislava Sutnara
 • Univerzita Pardubice: Dopravní fakulta Jana Pernera
 • TechSim Engineering s.r.o.

Shrnutí projektu:

Předkládaný projekt si klade za cíl dosažení významné inovace v oblasti výpočtové a experimentální podpory 3D tisku exponovaných plastových komponent, které jsou vystavené např. cyklickému zatěžování nebo jsou v provozu za nízkých nebo vysokých teplot. Všechny spolupracující subjekty tohoto projektu ve své podnikatelské, výzkumné, či vzdělávací činnosti využívají metod 3D tisku. Společným cílem je významný posun v této oblasti, a to z hlediska metod výroby a využití materiálů pro kusovou výrobu. Na základě poznatků získaných během řešení předkládaného projektu bude možné v budoucnu predikovat využitelnost technologie 3D tisku plastů pro celou škálu výrobků, a to napříč potřebami jednotlivých účastníků projektu. Pro lepší uchopitelnost celého záměru a možnosti přímého převodu do praxe obdobně, jako pro účely kvantifikace dopadů a přínosů projektu se účastníci rozhodli, že tento obecný cíl, kterým je vývoj co nejlepší podpory pro aplikaci technologie 3D tisku HP Jet Fusion, bude pro účely předkládané dotační žádosti tento cíl konkretizován formou finálních výrobků, které budou vždy reprezentovat některou z požadovaných vlastností dané výrobní metody (tepelná odolnost, pevnost apod.).  Projekt obsahuje celkem 9 námětů na funkční vzorek výrobku.

FZS se bude v projektu věnovat námětu Předloketní protézy.

Tento námět je představitelem využití tisku u zdravotnických prostředků, kde je kladen důraz na naprostou přesnost tvarů pro bezpečnost pacientů. Jedná se o zevní pahýlové lůžko, které je součástí protézy horní končetiny. Účelem zevního lůžka je propojení vnitřního lůžka s funkčními prvky protézy, ochrana pahýlu a vnitřních mechanických či elektrických částí protézy a kosmetická či designová náhrada s důrazem na individuální potřeby pacienta. Všechny tyto požadavky jsou vhodné pro využití nových technologií 3D tisku, ale je třeba ověřit přesný konstrukční a designový postup a ověřit jej ve spolupráci s pacienty.

Nové směry v elektronice pro průmysl 4.0 a medicínu 4.0 Dílčí projekt Senzory a systémy pro Healthcare

Název projektu: Nové směry v elektronice pro průmysl 4.0 a medicínu 4.0
Dílčí projekt Senzory a systémy pro Healthcare

Logo-TaCR
 • Číslo projektu: TN02000067
 • Poskytovatel: TA ČR
 • Program: Národní centra kompetence
 • Trvání dílčího projektu: 3/2023 – 6/2026
 • Hlavní řešitel: České vysoké učení technické v Praze

Partneři:
Univerzita Pardubice, ELCERAM a.s., Tech Aid Czech Branch s.r.o., MDT-Medical Data Transfer s.r.o., UVB TECHNIK s.r.o., ARIA PURA s.r.o., Argotech a.s., XGLU s.r.o., 3Dees Industries s.r.o., MAGICWARE, společnost s ručením omezeným, NETWORK GROUP, s.r.o., FORTES interacve, s.r.o., PHYSTER TECHNOLOGY, a.s., prokyber s.r.o.,   ICRORISC s.r.o., Colognia press, a.s., Instut mikroelektronických aplikací s.r.o., BD SENSORS s.r.o., Vysoké učení technické v Brně, Západočeská univerzita v Plzni, Centrum organické chemie s.r.o., Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.

Informace o projektu:

Hlavním cílem je vytvoření synergetického systému mezioborové spolupráce mezi výzkumem a komerčními firmami pro vytváření podmínek pro realizaci inteligentních struktur součástek, senzorů, modulů a systémů a konektivitou se sníženými náklady výroby, vysokou spolehlivostí pro snižování závislost na dovozu a zároveň k uplatnění v konkurenci na globálních trzích k naplňování trendu Průmysl 4.0, Medicína 4.0.


Informace o dílčím projektu:

V oblasti zdravotnictví patří z hlediska dostupnosti mezi nejvíce rizikové oblasti péče o dlouhodobě nemocné a imobilní pacienty. Ta by se měla ve vzrůstající míře odehrávat především formou tzv. „home care“ resp. distanční medicíny, kde lze účinně aplikovat nové senzorické metody s digitálními formami komunikace umožňující uplatnit nástroje telemedicíny. Pro tyto účely je potřebný systém asistivních pomůcek a senzorů měřících tělesné funkce a mobilitu pacienta, které přicházejí do přímého kontaktu s pacientem tak, aby jej současně příliš neomezovaly. Měřená data pak budou k dispozici ošetřujícímu personálu a umožní vzdálenou kontrolu a současně cílenou a včasnou diagnostiku a zdravotní péči. Pro tyto účely se dynamicky rozvíjí oblast nositelných a přenosných senzorů zabudovaných do textilních oděvů a léčebných a rehabilitačních prostředků, např. do tzv. “smart postele” a dalších asistivních pomůcek, nebo tvoří součást běžných pomůcek v domácím prostředí, které umožní získat vzdálený komplexní přehled o stavu pacienta. Předložený Dílčí Projekt je zaměřen na výzkum a vývoj této kategorie senzorů přímo integrovaných do léčebných prostředků a pomůcek včetně postelí.

Název projektu: Podpora zdravotní gramotnosti v oblasti prevence cévních mozkových příhod v univerzitním prostředí

Hlavní řešitel: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta zdravotnických studií

Informace o projektu:
Projekt se zaměřuje na podporu zdravotní gramotnosti laické veřejnosti v oblasti prevence vzniku cévních mozkových příhod (CMP) u populace v České republice a v souladu s aktuálními cíli strategického rámce MZ ČR Zdraví 2030.

CMP představuje díky své rostoucí incidenci a zvýšenému výskytu opakovaných atak onemocnění aktuální zdravotní problém, jehož zvládnutí předpokládá zvyšování informovanosti o příčinách a rizikových faktorech laické populace a zahájení včasné intervence v případě tohoto onemocnění. 

V rámci projektu je realizováno odborné poradenství pro zaměstnance a studenty ZČU v Plzni a pro zájemce z řad laické veřejnosti. Předávány jsou relevantní informace a zájemcům jsou detekovány rizikové faktory daného onemocnění (na základě anamnestických údajů, symptomů, měření TK, FAST test). Podobné poradenství zaměřené a komunikaci s laickou veřejností není v lokalitě Plzeňského kraje dostupné.

Poradenství probíhá v prostorách budovy Fakulty zdravotnických studií ZČU v Plzni (Husova 11).

Plzeňský pohár záchranářů

Název projektu:  Plzeňský pohár záchranářů

Hlavní řešitel: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta zdravotnických studií

Informace o projektu:

„Plzeňský pohár záchranářů“ je tradiční mezinárodní soutěž pro studenty vysokých škol studijního programu Zdravotnické záchranářství, kterou pořádá Katedra záchranářství, diagnostických oborů a veřejného zdravotnictví FZS ZČU v Plzni, a která se specializuje na nové poznatky z přednemocniční neodkladné péče.

Soutěžní etapy probíhají formou simulace modelových situací, které je možné vystupňovat až do stavu bezprostředního ohrožení života pacienta, ale bez rizika poškození jeho zdraví. Reálnost jednotlivých modelových situací je zajištěna jednak tím, že se jedná o skutečné situace z praxe našich rozhodčích a dále zajištěním reálného maskování, prostředím terénu a reálných pomůcek k dané situaci. Podmínkou úspěšně zvládnuté modelové situace je vždy kompletní zajištění a následné předání pacienta v reálném čase s reálným týmem, ale také správná komunikace jak s pacientem, tak v týmu či s dalšími složkami IZS.

Studenti tak mají možnost propojit teorii s praktickou dovedností, seznámit se s nejnovější záchranářskou technikou a v neposlední řadě dojde k ověření jejich fyzické i psychické zdatnosti při poskytování odborné první pomoci v reálných terénních podmínkách. Součástí soutěže jsou workshopy a odborné prezentace odborníků z ČR a Slovenska, kde se studenti mají možnost seznámit se s odbornou problematikou jednotlivých složek IZS a vyzkoušet si práci s technikou dané složky.

Tradičními partnery soutěže jsou Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, Centrum letecké záchranné služby Líně, Horská služba - oblast Šumava, Bezpečnost, krizové řízení JPO 315801 – Správa NP Šumava.