AKTUÁLNĚ ŘEŠENÉ PROJEKTY

Výpočtová a experimentální podpora technologie 3D tisku vysoce namáhaných plastových komponent se zvýšenou teplotní a únavovou odolností

Název projektu:  Výpočtová a experimentální podpora technologie 3D tisku vysoce namáhaných plastových komponent se zvýšenou teplotní a únavovou odolností

Logo-TaCR

Číslo projektu: FW06010517
Poskytovatel: Technologická agentura ČR
Program: TREND - 6.VS/ Podprogram 1 "Technologičtí lídři"
Trvání: 1/2023 – 6/2025
Hlavní řešitel: ILC FACTORY a.s.
Partneři: Západočeská univerzita v Plzni (Regionální technologický institut, Fakulta zdravotnických studií) Univerzita Pardubice TechSim Engineering s.r.o.

Informace o projektu: Projekt se klade za cíl dosažení významné inovace v oblasti výpočtové a experimentální podpory 3D tisku exponovaných plastových komponent, které jsou vystavené např. cyklickému zatěžování nebo jsou v provozu za nízkých nebo vysokých teplot. Všechny spolupracující subjekty tohoto projektu ve své podnikatelské, výzkumné, či vzdělávací činnosti, využívají metod 3D tisku, aditivní výroby. Společným cílem tedy je významný posun v této oblasti z hlediska metod výroby a využití materiálů pro kusovou výrobu součástí vysoce inovativních výrobků či poskytování služeb smluvního výzkumu. Na základě poznatků získaných během řešení předkládaného projektu bude možné v budoucnu predikovat využitelnost technologie 3D tisku plastů pro celou škálu výrobků. 

Nové směry v elektronice pro průmysl 4.0 a medicínu 4.0 Dílčí projekt Senzory a systémy pro Healthcare

Název projektu: Nové směry v elektronice pro průmysl 4.0 a medicínu 4.0
Dílčí projekt Senzory a systémy pro Healthcare

Logo-TaCR
 • Číslo projektu: TN02000067
 • Poskytovatel: TA ČR
 • Program: Národní centra kompetence
 • Trvání dílčího projektu: 3/2023 – 6/2026
 • Hlavní řešitel: České vysoké učení technické v Praze

Partneři:
Univerzita Pardubice, ELCERAM a.s., Tech Aid Czech Branch s.r.o., MDT-Medical Data Transfer s.r.o., UVB TECHNIK s.r.o., ARIA PURA s.r.o., Argotech a.s., XGLU s.r.o., 3Dees Industries s.r.o., MAGICWARE, společnost s ručením omezeným, NETWORK GROUP, s.r.o., FORTES interacve, s.r.o., PHYSTER TECHNOLOGY, a.s., prokyber s.r.o.,   ICRORISC s.r.o., Colognia press, a.s., Instut mikroelektronických aplikací s.r.o., BD SENSORS s.r.o., Vysoké učení technické v Brně, Západočeská univerzita v Plzni, Centrum organické chemie s.r.o., Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.

Informace o projektu:

Hlavním cílem je vytvoření synergetického systému mezioborové spolupráce mezi výzkumem a komerčními firmami pro vytváření podmínek pro realizaci inteligentních struktur součástek, senzorů, modulů a systémů a konektivitou se sníženými náklady výroby, vysokou spolehlivostí pro snižování závislost na dovozu a zároveň k uplatnění v konkurenci na globálních trzích k naplňování trendu Průmysl 4.0, Medicína 4.0.


Informace o dílčím projektu:

V oblasti zdravotnictví patří z hlediska dostupnosti mezi nejvíce rizikové oblasti péče o dlouhodobě nemocné a imobilní pacienty. Ta by se měla ve vzrůstající míře odehrávat především formou tzv. „home care“ resp. distanční medicíny, kde lze účinně aplikovat nové senzorické metody s digitálními formami komunikace umožňující uplatnit nástroje telemedicíny. Pro tyto účely je potřebný systém asistivních pomůcek a senzorů měřících tělesné funkce a mobilitu pacienta, které přicházejí do přímého kontaktu s pacientem tak, aby jej současně příliš neomezovaly. Měřená data pak budou k dispozici ošetřujícímu personálu a umožní vzdálenou kontrolu a současně cílenou a včasnou diagnostiku a zdravotní péči. Pro tyto účely se dynamicky rozvíjí oblast nositelných a přenosných senzorů zabudovaných do textilních oděvů a léčebných a rehabilitačních prostředků, např. do tzv. “smart postele” a dalších asistivních pomůcek, nebo tvoří součást běžných pomůcek v domácím prostředí, které umožní získat vzdálený komplexní přehled o stavu pacienta. Předložený Dílčí Projekt je zaměřen na výzkum a vývoj této kategorie senzorů přímo integrovaných do léčebných prostředků a pomůcek včetně postelí.

Název projektu: Podpora zdravotní gramotnosti v oblasti prevence cévních mozkových příhod v univerzitním prostředí

Hlavní řešitel: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta zdravotnických studií

Informace o projektu:
Projekt se zaměřuje na podporu zdravotní gramotnosti laické veřejnosti v oblasti prevence vzniku cévních mozkových příhod (CMP) u populace v České republice a v souladu s aktuálními cíli strategického rámce MZ ČR Zdraví 2030.

CMP představuje díky své rostoucí incidenci a zvýšenému výskytu opakovaných atak onemocnění aktuální zdravotní problém, jehož zvládnutí předpokládá zvyšování informovanosti o příčinách a rizikových faktorech laické populace a zahájení včasné intervence v případě tohoto onemocnění. 

V rámci projektu je realizováno odborné poradenství pro zaměstnance a studenty ZČU v Plzni a pro zájemce z řad laické veřejnosti. Předávány jsou relevantní informace a zájemcům jsou detekovány rizikové faktory daného onemocnění (na základě anamnestických údajů, symptomů, měření TK, FAST test). Podobné poradenství zaměřené a komunikaci s laickou veřejností není v lokalitě Plzeňského kraje dostupné.

Poradenství probíhá v prostorách budovy Fakulty zdravotnických studií ZČU v Plzni (Husova 11).

Výzkumné inovace v protetice

Název projektu: Výzkumné inovace v protetice

byeus-eu2014

 

Číslo projektu: 339

Poskytovatel: Program přeshraniční spolupráce/Česká republika - Svobodný stát Bavorsko, Cíl EÚS 2014 – 2020

Hlavní řešitel: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta zdravotnických studií

 

Partneři:

 • Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara
 • Západočeská univerzita v Plzni, Regionální technologický institut
 • Technische Hochschule Deggendorf/Technologie Campus Cham

Asociovaní partneři:

 • Protetika Plzeň s.r.o.
 • Otto Bock ČR s.r.o.
 • OT Süd Orthopädietechnik GmbH
 • Fachklinik Osterhofen GmbH

Informace o projektu:

Cílem projektu je vyvinout nové postupy tvarového, konstrukčního a 3D tiskového řešení pro výrobu zevního protézového lůžka na myoelektrickou protézu horní končetiny. Na aktivitách projektu budou spolupracovat výzkumné týmy ZČU v Plzni (Fakulta zdravotnických studií, Fakulta designu a umění

Ladislava Sutnara a Fakulta strojní/ Regionální technologický institut) a TH Deggendorf/Technologický kampus Cham. Do projektu budou zapojeni také 4 asociovaní partneři z oblasti protetiky, kteří umožní testování protézových prototypů na vybrané skupině pacientů.

Plzeňský pohár záchranářů

Název projektu:  Plzeňský pohár záchranářů

Hlavní řešitel: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta zdravotnických studií

Informace o projektu:

„Plzeňský pohár záchranářů“ je tradiční mezinárodní soutěž pro studenty vysokých škol studijního programu Zdravotnické záchranářství, kterou pořádá Katedra záchranářství, diagnostických oborů a veřejného zdravotnictví FZS ZČU v Plzni, a která se specializuje na nové poznatky z přednemocniční neodkladné péče.

Soutěžní etapy probíhají formou simulace modelových situací, které je možné vystupňovat až do stavu bezprostředního ohrožení života pacienta, ale bez rizika poškození jeho zdraví. Reálnost jednotlivých modelových situací je zajištěna jednak tím, že se jedná o skutečné situace z praxe našich rozhodčích a dále zajištěním reálného maskování, prostředím terénu a reálných pomůcek k dané situaci. Podmínkou úspěšně zvládnuté modelové situace je vždy kompletní zajištění a následné předání pacienta v reálném čase s reálným týmem, ale také správná komunikace jak s pacientem, tak v týmu či s dalšími složkami IZS.

Studenti tak mají možnost propojit teorii s praktickou dovedností, seznámit se s nejnovější záchranářskou technikou a v neposlední řadě dojde k ověření jejich fyzické i psychické zdatnosti při poskytování odborné první pomoci v reálných terénních podmínkách. Součástí soutěže jsou workshopy a odborné prezentace odborníků z ČR a Slovenska, kde se studenti mají možnost seznámit se s odbornou problematikou jednotlivých složek IZS a vyzkoušet si práci s technikou dané složky.

Tradičními partnery soutěže jsou Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, Centrum letecké záchranné služby Líně, Horská služba - oblast Šumava, Bezpečnost, krizové řízení JPO 315801 – Správa NP Šumava.