Realizované projekty

Cyklus přednášek pro seniory

Mesto_Plzen_logo_mensi

Název projektu:  Cyklus přednášek pro seniory

Číslo projektu:  -

Poskytovatel:  Statutární město Plzeň

Hlavní řešitel:  Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta zdravotnických studií

Informace o projektu:

V seniorském věku je stále důležitější udržet dostatečnou fyzickou a psychickou kondici pro umožnění samostatného života. FZS si toto intenzivně uvědomuje a poskytuje seniorům možnost edukace zdravého životního stylu, cvičení i edukace v rámci Fakultního centra zdraví.  Plánovaný cyklus přednášek navazuje na předchozí, již proběhlé, přednášky, které se týkaly problematiky pohybového ústrojí. Na podkladě zájmu seniorů je nový cyklus připraven se zaměřením na primární i sekundární prevenci onemocněních vylučovací soustavy a hlavně nervového systému, s důrazem na cévní mozkovou příhodu. Přednášky budou tradičně vedeny teoreticko-prakticky, s velkým důrazem na diskuzi.

Koncepční návrh platformy pro harmonizaci klinických studií v oblasti transplantace hematopoetických buněk

Název projektu: Koncepční návrh platformy pro harmonizaci klinických studií v oblasti transplantace hematopoetických buněk

Poskytovatel: ELIXIR CZ

Hlavní řešitel: Západočeská univerzita v Plzni, Nové technologie pro informační společnost (NTIS)

Partner: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta zdravotnických studií  (MUDr. Miroslava Čedíková, Ph.D.)

Informace o projektu:

Pro přípravu a průběh klinické studie je zásadní, aby všichni spolupracovníci měli společnou úroveň znalostí potřebných při sběru, zpracování a skladování získaných biomateriálů, ale také aby získaná data mohli společně sdílet, analyzovat a zajistit jejich bezpečnost. Hlavním cílem tohoto projektu je koncepční návrh webové platformy, která by napomohla harmonizaci  při spolupráci na národních i mezinárodních multicentrických klinických studií a to konkrétně v oblasti medicíny věnující se transplantaci hematopoetických kmenových buněk. Tento projekt je prvním krokem, který by měl následně vyústit k vytvoření a zprovoznění této platformy.

Pohybové edukační akce pro zdravotně postižené

Název projektu:  Pohybové edukační akce pro zdravotně postižené

Logo MZ

Číslo projektu:  021/PVP_NE/OKD/212

Poskytovatel:  Ministerstvo zdravotnictví ČR

Hlavní řešitel:  Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta zdravotnických studií

Informace o projektu:

Cílem projektu je prostřednictvím 12 lekcí skupinové či 4 lekcí individuální řízené pohybové aktivity edukovat zdravotně postižené a chronicky nemocné o významu zařazení vhodné pohybové aktivity do běžného denního režimu a tím zlepšit činnosti běžného denního života (Activities of Daily Living - ADL) a soběstačnost.

Projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví České republiky.

 

Více o projektu:

https://info.zcu.cz/clanek.jsp?id=3506

https://www.plzen.cz/fakulta-zdravotnickych-studii-zkvalitni-bezny-zivot-zdravotne-postizenym-a-chronicky-nemocnym

Odkládání mateřství do vyššího věku

Název projektu:  Odkládání mateřství do vyššího věku

Logo MZ

Číslo projektu:  57/21/PPZ/CAU

Poskytovatel:  Ministerstvo zdravotnictví ČR

Hlavní řešitel:  Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta zdravotnických studií

Informace o projektu:

Cílem projektu je v nadstavbovém kurzu edukovat vybrané studentky všech ročníků studijního programu Porodní asistence na Fakultě zdravotnických studií ZČU v Plzni v problematice odkládání rodičovství do vyššího věku, protože tomuto tématu se výuka věnuje pouze okrajově. Na základě provedené edukace budou studentky připravené šířit získané znalosti v rámci své odborné praxe.

Projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví České republiky.

Více o projektu: https://www.plzen.cz/dite-az-pozdeji-jde-o-nebezpecny-trend/?fbclid=IwAR0u6bo9YUcRBKgcl2-z25tqlmO2M4wu1sQY3Vvea6hD2_EnRraozNi2L2A

InteCom - VaV inteligentních komponent pokročilých technologií pro plzeňskou metropolitní oblast

Název projektu:  InteCom - VaV inteligentních komponent pokročilých technologií pro plzeňskou metropolitní oblast

Číslo projektu:  CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_048/0007267

Poskytovatel:  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchova ČR

Hlavní řešitel:  Západočeská univerzita v Plzni

Informace o projektu:

V projektu se výzkumný tým Fakulty zdravotnických studií zabývá separacemi a kultivacemi buněk. Jejich přípravě pro analýzu průtokovou cytometrií v elektrickém poli. Vlastnosti připravených buněčných kultur jsou zároveň ověřovány klasickou mnohobarevnou průtokovou cytometrií.

Cílem projektu je ověřit možnosti aplikace průtokové cytometrie v elektrickém poli na klinických vzorcích.

Pro společnou budoucnost

okamhgpjlbpememc
Pro_spolecnou_budoucnost_hotove

Název projektu:  Pro společnou budoucnost

Číslo projektu:  Cíl EÚS/DF/SU/07/23

Poskytovatel:  Program přeshraniční spolupráce/Česká republika - Svobodný stát Bavorsko/Euroregion Šumava – jihozápadní Čechy - Správce Dispozičního fondu

Hlavní řešitel: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Partneři: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta zdravotnických studií, Technische Hochschule Deggendorf

Informace o projektu:

Projekt má tři hlavní cíle:


Sociální cíl: zvýšit kompetence, znalosti a dovednosti studentů partnerských vysokých škol prostřednictvím praxe, a tím docílení lepšího uplatnění na pracovním trhu v obou regionech. Na Západočeské univerzitě v Plzni jsou do projektu zapojeni studenti Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara oboru Design a studenti Fakulty zdravotnických studií oboru Ortotik - protetik.
Na TH Deggendorf jsou zapojeni studenti oboru Mechatronika a Strojní inženýrství.

Specifický cíl: rozvoj přeshraniční spolupráce vysokých škol, zvýšení jazykových znalostí, zapojení studentů do interprofesní spolupráce, vědecký transfer mezi vysokými školami a přeshraničním pracovním trhem, výměna zkušeností s podniky v oblasti vzdělávání a praxe. Podpora a lepší uplatnění budoucích absolventů na přeshraničním trhu práce. Zlepšování podmínek pro zvýšení soběstačnosti seniorů.


Technický cíl: Vývoj prototypu inovativního vozidla s elektrickým pohonem pro starší a pohybově postižené obyvatele. Pracuje se s již existujícím podvozkem a vyvíjí se nová karoserie. V projektu budou vybrány nejlepší designové ideje s ohledem na ergonomické a zdravotní požadavky v kontextu potřeb cílové skupiny uživatelů vozidla a nejnovější technologie šetrné k životnímu prostředí. Hliníkové a dřevěné výstuhy budou potaženy textilní vnější kůží.

 

 

Studentské mezioborové inovace v česko-bavorském regionu

GURD_logo_banner

Název projektu:  Studentské mezioborové inovace v česko-bavorském regionu

Číslo projektu: 284

Poskytovatel:  Program přeshraniční spolupráce/Česká republika - Svobodný stát Bavorsko

Hlavní řešitel: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta zdravotnických studií

 

Partneři:

 • Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara
 • Technische Hochschule Deggendorf

Asociovaní partneři:

 • Mittelbayerisches Rehabilitationszentrum Bad Kötzting
 • Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s.
 • Bayerischer Heilbäder-Verband e. V.
 • Institut lázeňství a balneologie,v.v.i.

Informace o projektu: 

Projekt je zaměřený na odbourávání jazykových a systémových bariér ve vzdělávání a jeho přizpůsobování změněným podmínkám na společném trhu práce.

Hlavním projektovým cílem je zvýšit kompetence, znalosti a dovednosti studentů partnerských škol prostřednictvím praxe a tím tak docílit jejich lepšího uplatnění na pracovním trhu v obou regionech. Dílčím obsahovým tématem je společná práce studentů na řešení problému inovací v oblasti lázeňské léčby se zaměřením na lepší fungování balneoterapeutického provozu v česko-bavorském regionu.

 

FZS realizuje česko-bavorské projekty i za stávajících opatření (Info ZČU)

Česko-bavorský přeshraniční projekt došel zdárně k plánovanému konci (Info ZČU)

 

Efektivní trénink paměti

aktivni_starnuti_2

Název projektu:  Efektivní trénink paměti

Číslo projektu:  51/2020/PPZ/OKD

Poskytovatel:  Ministerstvo zdravotnictví ČR

Hlavní řešitel:  Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta zdravotnických studií

Informace o projektu:

Cílem projektu je seznámit osoby seniorského věku s principy, metodami a cvičeními pro využití a rozvoj paměti, které mohou uplatnit v každodenním životě. Využita budou cvičení pro rozvoj krátkodobé i dlouhodobé paměti, mnemotechniky, koncentrační cvičení pozornosti, práce s textem, cvičení orientace atd.

Projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví České republiky.

Proměna role vysoké školy a inovace studijních programů v rámci fenoménu 4.0. v oblastech strojních, pedagogických a zdravotnických.

Promena_role_VS_mensi

Název projektu:  Proměna role vysoké školy a inovace studijních programů v rámci fenoménu 4.0. v oblastech strojních, pedagogických a zdravotnických.

Číslo projektu:  TL01000081

Poskytovatel:  Technologická agentura ČR

Hlavní řešitel:  Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní

Partneři:

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta zdravotnických studií

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická

Sdružení profesního terciárního vzdělávání, z. s.

Výzkumný ústav pro podnikání a inovace, z.ú.

Informace o projektu:

Hlavním cílem projektu je zvýšení připravenosti absolventů profesních terciárních oborů na - díky fenoménu 4.0 - překotně se měnící požadavky společnosti a trhu práce v jejich konkrétním oboru (FST, FZS, FPE), formou návrhu inovací jejich studijních programů.

Výzkum má za cíl i zaměření se zejména na problematiku transversálních dovedností a interdisciplinárního porozumění jednotlivým oblastem, které v měnící se moderní “společnosti 4.0” nabývají silně na významu.

Potřeba změny myšlení u všech účastníků vzdělávacího procesu (škola, zaměstnavatel, student a další relevantní stakeholdeři), reprezentovaná např. potřebou společného nastavování metod a výstupů z učení, je pak nezbytnou součástí cesty k úspěchu absolventa profesního terciárního oboru ve Společnosti 4.0.

Projekt je řešen s finanční podporou TA ČR.

Pohybová aktivita při zdravotním postižením

aktivni_starnuti_2

Název projektu:  Pohybová aktivita při zdravotním postižením

Informace o projektu:

Cílem projektu je prostřednictvím pravidelné 12týdenní řízené pohybové aktivity edukovat zdravotně postižené a chronicky nemocné o významu zařazení vhodné pohybové aktivity do běžných denních činností.

Projekt má 6 cílových skupin:

 • Děti s chronickým respiračním onemocněním
 • Děti s poruchami pozornosti
 • Dospělé osoby s diabetes mellitus II. typu
 • Dospělé osoby s hypertenzí
 • Dospělé osoby s chronickým vertebrogenním algickým syndromem a snížením pracovní schopnosti
 • Dospělé osoby s duševním onemocněním.

Projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví v rámci dotačního programu Vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením pro rok 2020. Program č. 170/2020/PVP/OKD.

Hlavní řešitel:  Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta zdravotnických studií

Více podrobností a přihlášky naleznete pod tímto textem.

Místo konání: Fakulta zdravotnických studií, Husova 11, Plzeň 

Přihlášení a další info: Oddělení celoživotního vzdělávání

 

SeniorTex - Smart modulární oděvy a speciální textilní výrobky s integrovanými elektronickými mikrosystémy pro zkvalitnění péče o zdraví stárnoucí populace a hendikepovaných osob

Název projektu:  SeniorTex - Smart modulární oděvy a speciální textilní výrobky s integrovanými elektronickými mikrosystémy pro zkvalitnění péče o zdraví stárnoucí populace a hendikepovaných osob

Číslo projektu:  FV10111

Poskytovatel:  Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Hlavní řešitel: VÚB a.s.

Partneři:

 • Technická univerzita v Liberci
 • Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická,
 • Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta zdravotnických studií

Informace o projektu:

Dosažení nových užitných vlastností oděvů pro seniory a hendikepované, což je založeno na použití pokročilých vláken, konstrukci textilií, projektování speciálních oděvů s aplikací mikroelektroniky. Aplikace nositelné elektroniky přináší nové možnosti a diagnostické metody a to: měření vlhkosti kůže (hodnocení pitného režimu nositele); měření otoků a regulaci přítlaku punčoch a bandáží při léčení bércových vředů a monitorování otoků dolních končetin v delším časovém horizontu; možnost definovaného vyhřívání oděvů, což je důležité nejen pro seniory, ale zejména pro hendikepované.

Výrazné zvýšení senzorického a fyziologického komfortu oděvů pro seniory a hendikepované oproti stávajícím oděvům používaným ve zdravotnictví v následné a dlouhodobé péči. Tento cíl bude naplněn použitím pokročilých speciálních vláken s antibakteriálními a dalšími vlastnostmi, konstrukcí a strukturou plošných textilií, ale také ergonomickým a konstrukčním řešením oděvů. Oděvy budou projektovány s možností snadného zabudování mikroelektroniky a s ohledem na údržbu oděvů jak praním, tak chemickým čištěním. Monitorování otoků dolních končetin bude řešeno speciálními oděvními doplňky s integrovanými senzory.

Projekt má silný interdisciplinární charakter spojující obory textilního průmyslu, elektrotechniky a zdravotnictví. V oblasti textilního průmyslu rozvíjí nové materiály a technologie pro aplikace ve smart textiliích, v oblasti elektroniky řeší zcela nové flexibilní senzory a senzory na textilní bázi včetně jejich integrace. Pro oblast zdravotnictví přináší nové možnosti dlouhodobého monitorování vybraných fyziologických parametrů, což bylo doposud možné pouze v ambulantní praxi.

Tento projekt byl realizován za finanční podpory z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu.

ESF projekt Západočeské univerzity v Plzni I.

EU_logo_mensi

Název projektu:  ESF projekt Západočeské univerzity v Plzni I.

Aktivita A2: Zkvalitnění vzdělávací činnosti a moderní výukové trendy
Podaktivita 309: Implementace a reflexe nových metod výuky na Fakultě zdravotnických studií

Číslo projektu:  CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002287

Poskytovatel:  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchova ČR

Hlavní řešitel: Západočeská univerzita v Plzni

Informace o projektu:

Cíle projektu:

A) Vytvořené technologické zázemí pro rozvoj elektronického vzdělávání.
V rámci této aktivity bude vytvořena ve stávajících prostorách FZS nová počítačová učebna s minimálně 20 pracovními místy, určená pro vzdělávání studentů.

B) Podpora autorů vytvářejících elektronické vzdělávací opory.
Pedagogové FZS budou podpořeni ve vytváření elektronických vzdělávacích materiálů - textů, prezentací, videí a kurzů, které budou sdíleny všemi studenty i akademickými pracovníky jak v rámci systému MOODLE, tak v rámci sítě MEFANET.

C) Vytvoření aplikace k evidenci, administraci a analýze odborné praxe.
V rámci této aktivity bude vytvořen tzv. deník odborné praxe, který je zásadním nástrojem pro hodnocení studenta FZS v odborné praxi.

D) Budou implementovány moderní technologie a přístrojové vybavení do výuky.
Tato aktivita bude řešit jednak rutinní využívání elektronických vzdělávacích technologií - elektronické kurzy v systému MOODLE a sdílení vzdělávacích materiálů cestou MEFANET - a jednak bude zahrnovat komplex efektivní implementace nového přístrojového vybavení a specifických pomůcek do výuky všech oborů vzdělávání na FZS tak, aby studenti měli možnost vzdělávat se na vysoce kvalitní úrovni, která odpovídá moderním pracovištím, na která budou jako absolventi nastupovat.

mefanet_logo

Pokyny akademikům

Zvýšení bezpečí pacientů v rámci ošetřovatelské péče ve zdravotnickém zařízení - 2. etapa

aktivni_starnuti_2

Název projektu:  Zvýšení bezpečí pacientů v rámci ošetřovatelské péče ve zdravotnickém zařízení - 2. etapa

Číslo projektu:  4/19/BKZP

Poskytovatel:  Ministerstvo zdravotnictví ČR

Hlavní řešitel: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta zdravotnických studií

Informace o projektu:

Vzdělávání zdravotnických pracovníků se jeví jako velice efektivní součást procesu zajišťování a zvyšování kvality a bezpečí ošetřovatelské péče. Hlavním cílem předkládaného projektu je rozšíření, inovace a podpora udržitelnosti stávajícího úspěšného e-learningového kurzu určeného pro nelékařské zdravotnické pracovníky a studenty zdravotnických oborů.

Projekt byl realizován za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví.

Výchova k aktivnímu zdravému stárnutí

aktivni_starnuti

Název projektu:  Výchova k aktivnímu zdravému stárnutí

Číslo projektu:  11023

Poskytovatel:  Ministerstvo zdravotnictví ČR

Hlavní řešitel: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta zdravotnických studií

Informace o projektu:

Projekt je zaměřen na edukaci primární prevence "geriatrických obrů" tj. imobilita, inkontinence, instabilita, kognitivní deficit. Na podkladě dlouhodobé tvůrčí činnosti jednotlivých řešitelů je vytvořen komplexní teoreticko-praktický program určený pro seniory s deseti hlavními tématy – Pojetí zdraví ve stáří, Tělesná zdatnost seniorů, Principy zatěžování stárnoucího organizmu, Psychohygiena seniora, Trénink kognitivních funkcí, Škola zad pro seniory, Prevence pádů, Režimová opatření v domácnosti, Prevence inkontinence, Výživa ve vyšším věku.

Kompletní program bude nabídnut seniorům v Plzeňském a Karlovarském kraji ve dvou možnostech zapojení – účast na kompletním programu konaném přímo na fakultě či v rámci přednášek v místě bydliště ve spolupráci s organizacemi sdružujícími seniory.

POZVÁNKA - Jóga centrum Jiráskova 4, Rokycany

POZVÁNKA - velká zasedací místnost Městský úřad Rotava

POZVÁNKA - ZČ Nýřany

POZVÁNKA - Klub seniorů, DCHP Blovice

POZVÁNKA - Fakulta zdravotnických studií, Husova 11, Plzeň

Rozvrh aktivit

Metodické listy - studijní opora edukačního programu

Projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví v rámci dotačního programu Národní program zdraví - projekty podpory zdraví.

Cyklus přednášek pro seniory

Mesto_Plzen_logo_mensi

Název projektu:  Cyklus přednášek pro seniory

Číslo projektu:  -

Poskytovatel:  Statutární město Plzeň

Hlavní řešitel:  Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta zdravotnických studií

Informace o projektu:

V seniorském věku je stále důležitější udržet dostatečnou fyzickou a psychickou kondici pro umožnění samostatného života. FZS si toto intenzivně uvědomuje a poskytuje seniorům možnost edukace zdravého životního stylu, cvičení i edukace v rámci Fakultního centra zdraví.  Plánovaný cyklus přednášek navazuje na předchozí, již proběhlé, přednášky, které se týkaly problematiky pohybového ústrojí. Na podkladě zájmu seniorů je nový cyklus připraven se zaměřením na primární i sekundární prevenci onemocněních vylučovací soustavy a hlavně nervového systému, s důrazem na cévní mozkovou příhodu. Přednášky budou tradičně vedeny teoreticko-prakticky, s velkým důrazem na diskuzi.

Koncept koordinace a realizace přeshraniční spolupráce zdravotnických záchranných služeb

GURD_logo_banner_mensi

Název projektu:  Koncept koordinace a realizace přeshraniční spolupráce zdravotnických záchranných služeb

Číslo projektu:  30

Poskytovatel:  Program přeshraniční spolupráce/Česká republika - Svobodný stát Bavorsko

Hlavní řešitel: Bayerisches Rotes Kreuz

Partneři:

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta zdravotnických studií

Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace

Technische Hochschule Deggendorf

Informace o projektu:

Bavorský červený kříž na jedné straně hranice a Záchranná služba Plzeňského kraje na druhé straně hranice zajišťují záchrannou zdravotnickou službu v příhraničním regionu, která sahá vždy k až k dané hranici. Fakticky je to ale také bohužel tak, že kvůli chybějící legislativě, rozdílným věcným vztahům, informačním mezerám a jazykové bariéře není zatím možné zajistit rychlou, kvalitní, efektivní a legislativě odpovídající přeshraniční zdravotnickou pomoc.

Cílem našeho projektu je určit podmínky a vytvořit základní zázemí pro vznik prakticky použitelné, rutinně využívané a legislativou podpořené strukturované přeshraniční spolupráce záchranných služeb obou zúčastněných zemí.

Jedná se tedy o pilotní projekt, jehož výsledky by měly vést ke vzniku udržitelné, bilaterální integrované sítě záchranných služeb, která bude zakotvena v běžné denní praxi záchranných složek. Vzhledem k záměru dlouhodobé udržitelnosti projektu a transferu znalostí a vědomostí jsou partnery projektu na bavorské i české straně mino jiné i vysoké školy (TH Deggendorf a FZS ZČU Plzeň). Projektoví partneři vychovávají budoucí zdravotníky a zároveň disponují odborníky v záchranářských zdravotnických oborech, kteří jsou pro úspěšné řešení projektu velmi potřební. Projektoví partneři, včetně vysokých škol, tedy zajistí nejen kvalitu řešení, ale dlouhodobý zdroj vysoce kvalifikovaných zaměstnanců záchranných služeb, kteří již před vstupem do praxe budou dobře připraveni pro jejich úkoly v nově vznikající síti a podmínkách pro záchrannou službu. Srovnatelné projekty v tomto rozsahu se do současné doby nerealizovaly. Ze strany BRK je sledován celobavorský rozměr projektu. Tyto projektové záměry jsou podmíněny také vytvořením nových organizačních struktur, včetně nového personálního obsazení.

Předkládaný projekt byl několik let oběma stranami připravován a naplánované klíčové aktivity projektu jsou výsledkem dlouhodobé práce. Celkově bylo vypracováno devět klíčových aktivit, které jsou v projektu formulovány jako pracovní balíčky:

 • Analytiky a návrhy řešení
 • Společná cvičení
 • Stáže
 • Školení, semináře a vzdělávání
 • Konference
 • Meetingy, workshopy
 • Společné koordinační centrum
 • Simulátor
 • Organizace a vedení projektu.

Interprofesní vzdělávání studentských týmů

GURD_logo_banner_mensi

Název projektu:  Interprofesní vzdělávání studentských týmů

Číslo projektu:  64

Poskytovatel:  Program přeshraniční spolupráce/Česká republika - Svobodný stát Bavorsko

Hlavní řešitel:  Technische Hochschule Deggendorf

Partneři:

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta zdravotnických studií

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Informace o projektu:

Projekt "Interprofesní vzdělávání studentských týmů" je zaměřený na odbourávání jazykových a systémových bariér ve vzdělávání a jeho přizpůsobování změněným podmínkám na společném trhu práce. Na jeho realizaci se budou podílet dvě partnerské vysoké školy Technischen Hochschule Deggendorf a Západočeská univerzita v Plzni prostřednictvím Fakulty zdravotnických studií a Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara a tři asociovaní partneři. Hlavním projektovým cílem je zvýšit kompetence, znalosti a dovednosti studentů partnerských vysokých škol prostřednictvím praxe a tím tak docílit jejich lepšího uplatnění na pracovním trhu v obou regionech. Dílčím obsahovým tématem je společná práce studentů na řešení problému se zlepšováním podmínek pro zvýšení soběstačnosti seniorů v obou přeshraničních regionech.

Realizace projektu je naplánována do 36 měsíců (6 semestrů) a v každém semestru vzniknou tři interprofesní česko-bavorské studentské týmy, které pod vedením odborných pedagogických pracovníků budou pracovat na praktických úkolech. Studenti budou moci využít své teoretické znalosti a ověřit si je v praxi. Týmy budou složeny ze studentů technických oborů (THD) a designérů, ergoterapeutů či fyzioterapeutů (ZČU v Plzni). Nosným pracovním tématem studentské práce bude vytvoření technických prostředků, které umožňují prodloužit soběstačnost seniorů v domácím prostředí se zaměřením na zlepšování příjmu potravy, hygieny, kontrolu pohybu v domácnosti a užívání léků. Studenti tak budou rozvíjet své kompetence o sociální vědomosti a dovednosti a nepřímo dojde také k podpoře řešení problému nepříznivého demografického vývoje v příhraničních oblastech.

Výstupy projektu v podobě technických prostředků budou dovedeny do formy demonstrátorů a jejich funkčnost bude testována ve spolupráci se seniory asociovaných partnerů. V rámci realizace se každý semestr uskuteční úvodní a závěrečný workshop, které budou sloužit k vytvoření česko-bavorských interprofesních studentských týmů, k zadání pracovních úkolů, k tematickým přednáškám a seminářům, k mapování potřeb seniorů v obou regionech, k prezentaci výstupů a výsledků projektu a k testování funkčnosti vytvořených demonstrátorů.

Zvýšení bezpečí pacientů v rámci ošetřovatelské péče ve zdravotnickém zařízení

aktivni_starnuti

Název projektu:  Zvýšení bezpečí pacientů v rámci ošetřovatelské péče ve zdravotnickém zařízení

Číslo projektu:  12/18/BKZP

Poskytovatel:  Ministerstvo zdravotnictví ČR

Hlavní řešitel: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta zdravotnických studií

Informace o projektu:

Projekt se zabývá kvalitou a bezpečím ošetřovatelské péče - hlavním cílem projektu je vypracovat specificky zaměřený edukační materiál, který se bude zaměřovat na prevenci rizika pádu pacienta a prevenci infekcí spojených se zdravotní péčí (močová infekce).

Projekt byl realizován za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví.

ESF projekt Západočeské univerzity v Plzni I.

EU_logo_mensi

Název projektu:  ESF projekt Západočeské univerzity v Plzni I.

Aktivita A2: Zkvalitnění vzdělávací činnosti a moderní výukové trendy
Podaktivita 309: Implementace a reflexe nových metod výuky na Fakultě zdravotnických studií

Číslo projektu:  CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002287

Poskytovatel:  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchova ČR

Hlavní řešitel: Západočeská univerzita v Plzni

Informace o projektu:

Cíle projektu:

A) Vytvořené technologické zázemí pro rozvoj elektronického vzdělávání.
V rámci této aktivity bude vytvořena ve stávajících prostorách FZS nová počítačová učebna s minimálně 20 pracovními místy, určená pro vzdělávání studentů.

B) Podpora autorů vytvářejících elektronické vzdělávací opory.
Pedagogové FZS budou podpořeni ve vytváření elektronických vzdělávacích materiálů - textů, prezentací, videí a kurzů, které budou sdíleny všemi studenty i akademickými pracovníky jak v rámci systému MOODLE, tak v rámci sítě MEFANET.

C) Vytvoření aplikace k evidenci, administraci a analýze odborné praxe.
V rámci této aktivity bude vytvořen tzv. deník odborné praxe, který je zásadním nástrojem pro hodnocení studenta FZS v odborné praxi.

D) Budou implementovány moderní technologie a přístrojové vybavení do výuky.
Tato aktivita bude řešit jednak rutinní využívání elektronických vzdělávacích technologií - elektronické kurzy v systému MOODLE a sdílení vzdělávacích materiálů cestou MEFANET - a jednak bude zahrnovat komplex efektivní implementace nového přístrojového vybavení a specifických pomůcek do výuky všech oborů vzdělávání na FZS tak, aby studenti měli možnost vzdělávat se na vysoce kvalitní úrovni, která odpovídá moderním pracovištím, na která budou jako absolventi nastupovat.

mefanet_logo