Realizované projekty

Výzkumné inovace v protetice

Název projektu: Výzkumné inovace v protetice 

byeus-eu2014

 

Číslo projektu: 339

Poskytovatel: Program přeshraniční spolupráce/Česká republika - Svobodný stát Bavorsko, Cíl EÚS 2014 – 2020

Hlavní řešitel: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta zdravotnických studií

 

Partneři:

 • Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara
 • Západočeská univerzita v Plzni, Regionální technologický institut
 • Technische Hochschule Deggendorf/Technologie Campus Cham

Asociovaní partneři:

 • Protetika Plzeň s.r.o.
 • Otto Bock ČR s.r.o.
 • OT Süd Orthopädietechnik GmbH
 • Fachklinik Osterhofen GmbH

Informace o projektu:

Cílem projektu je vyvinout nové postupy tvarového, konstrukčního a 3D tiskového řešení pro výrobu zevního protézového lůžka na myoelektrickou protézu horní končetiny. Na aktivitách projektu budou spolupracovat výzkumné týmy ZČU v Plzni (Fakulta zdravotnických studií, Fakulta designu a umění

Ladislava Sutnara a Fakulta strojní/ Regionální technologický institut) a TH Deggendorf/Technologický kampus Cham. Do projektu budou zapojeni také 4 asociovaní partneři z oblasti protetiky, kteří umožní testování protézových prototypů na vybrané skupině pacientů.

Zvyšování informovanosti neformálních pečujících o osoby s chronickým onemocněním

Logo MZ

Název projektu: Zvyšování informovanosti neformálních pečujících o osoby s chronickým onemocněním

Číslo projektu:  18/22/PPZ

Poskytovatel:  Ministerstvo zdravotnictví ČR

Program: Podpora zdraví, zvyšování efektivity a kvality zdravotní péče

Hlavní řešitel:  Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta zdravotnických studií

Informace o projektu:

Hlavním cílem projektu je zvýšit informovanost neformálních pečujících o osoby s chronickým onemocněním, a to poskytnutím adekvátních vzdělávacích aktivit, které budou zaměřeny nejen na sekundární a terciární prevenci, ale také na bezpečnou péči v domácím prostředí. Podpora neformálních pečujících ve formě relevantně zaměřeného poskytování poradenských a informačních intervencí a materiálů může napomoci snížit pečovatelskou zátěž a zároveň umožní setrvání závislé osoby v domácím prostředí. V současné době není tato služba v uvedené lokalitě (Plzeňský kraj) v prezentovaném rozsahu a garancí kvality výstupů poskytována.

Projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví České republiky.

Menopauzou zdravotní prevence nekončí

Logo MZ

Název projektu:  Menopauzou zdravotní prevence nekončí

Číslo projektu:  30/22/PPZ

Poskytovatel:  Ministerstvo zdravotnictví ČR

Program: Podpora zdraví, zvyšování efektivity a kvality zdravotní péče

Hlavní řešitel:  Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta zdravotnických studií

Informace o projektu:

Cílem projektu je edukovat specifickou skupinu žen v oblasti zdravotní prevence v období po menopauze. K této problematice bude vytvořeno šest audiovizuálních edukačních nahrávek, které se budou věnovat tématům:

 • Zdravotní povědomí o období premenopauzy, menopauzy a postmenopauzy.
 • Klimakterický syndrom.
 • Holistické pojetí zdraví v seniu.
 • Zdravý životní styl ženy.
 • Intimita a sexualita v pozdějším věku.
 • Význam preventivních prohlídek v období perimenopauzy.

Projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví České republiky.

1. pomoc pro žáky středních škol

Logo MZ

Název projektu:  1. pomoc pro žáky středních škol

Číslo projektu:  31/22/PPZ

Poskytovatel:  Ministerstvo zdravotnictví ČR

Program: Podpora zdraví, zvyšování efektivity a kvality zdravotní péče

Hlavní řešitel:  Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta zdravotnických studií

Informace o projektu:

Hlavním cílem projektu je proškolení žáků gymnázií a středních škol v základní resuscitaci dospělých a dětí a to formou doporučovaného jednoduchého základního postupu: zkontroluj – volej – stlačuj.

V úvodní části každé lekce proběhne vždy skupinová teoretická příprava za maximální účasti 30 žáků. Pro praktickou část lekce budou žáci rozděleni do skupin po 5 účastnících. Každé takové skupině se bude věnovat jeden lektor, který bude provádět praktický nácvik základní resuscitace dospělých a dětí, což jednoznačně povede k efektivnějšímu vzdělávání laické veřejnosti a může napomoci ke zvýšení četnosti resuscitací před příjezdem profesionální pomoci.

Projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví České republiky.

Pohybové edukační akce pro zdravotně postižené - II. etapa

Logo MZ

Název projektu:  Pohybové edukační akce pro zdravotně postižené - II. etapa

Číslo projektu:  2022/CAU/PVP/198

Poskytovatel:  Ministerstvo zdravotnictví ČR

Program: Vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením pro rok 2022

Hlavní řešitel:  Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta zdravotnických studií

Informace o projektu:

Cílem je prostřednictvím 12 lekcí skupinové či 4 až 8 lekcí individuální řízené pohybové aktivity edukovat zdravotně postižené a chronicky nemocné o významu zařazení vhodné pohybové aktivity do běžného denního režimu a tím zlepšit činnosti běžného denního života (Activities of Daily Living - ADL) a soběstačnost.

Projekt má 7 cílových skupin:

 1. Děti s etopedickou vadou - poruchou chování.
 2. Děti s vývojovými a získanými posturálními vadami.
 3. Dospělé osoby s degenerativními vadami kloubů dolních končetin s omezením ADL.
 4. Dospělé osoby s centrálním postižením (iktus, roztroušená skleróza).
 5. Dospělé osoby na vozíku.
 6. Dospělé osoby s metabolickým kardiovaskulárním syndromem.
 7. Ženy s těžkým průběhem klimakteria s omezením ADL.

Projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví České republiky

Základy psychohygieny a prevence syndromu vyhoření u osob sluchově postižených

logo-Plzen

Název projektu:  Základy psychohygieny a prevence syndromu vyhoření u osob sluchově postižených

Poskytovatel:  Město Plzeň

Hlavní řešitel:  Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta zdravotnických studií

Informace o projektu:

Projekt je zaměřen na ohroženou skupinu osob se sluchovým handicapem, které na základě svého handicapu často bývají z edukativní činnosti vyloučeni.

Udržení psychické pohody, zdraví a výkonnosti nejen v práci, ale i v osobním životě může být pro mnohé náročné. Zcela nový rozměr a význam osvojení si základních návyků psychohygieny přináší riziko syndromu vyhoření. Celkem pět prezenčních setkání účastníků s lektorkou a tlumočnicí provede účastníky základními návyky, které je možno implementovat do každodenní péče o vlastní psychickou pohodu, které pomáhají s redukcí stresu a efektivním oddělením pracovního a soukromého života. Základní techniky si účastník prakticky vyzkouší. Po absolvování kurzu bude účastník ovládat základní techniky psychohygieny a bude schopen je efektivně implementovat do vlastní praxe i života.

Témata setkání:

 1. Stres, základní techniky redukce stresu, stresory a salutory
 2. Syndrom vyhoření a jeho prevence
 3. Základní psychohygienické návyky
 4. Nenásilná komunikace jako nástroj předcházení konfliktům
 5. Copingové strategie a psychohygiena v domácím prostředí a na pracovišti

Projekt byl podpořen v rámci smlouvy o partnerství mezi statutárním městem Plzeň a Západočeskou univerzitou v Plzni v roce 2022.

Cyklus přednášek pro seniory 2022

logo-Plzen

Název projektu:  Cyklus přednášek pro seniory 2022

Poskytovatel:  Město Plzeň

Hlavní řešitel:  Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta zdravotnických studií

Informace o projektu:

V seniorském věku je stále důležitější udržovat dostatečnou fyzickou a psychickou kondici pro umožnění vykonávání běžných denních činností a tím setrvání v domácím prostředí. FZS proto již tradičně poskytuje seniorům edukaci zdravého životního stylu a nabízí vhodné pohybové aktivity, často ve spolupráci s OSS MMP. Plánovaný cyklus přednášek navazuje na předchozí cykly. Na základě zájmu seniorů je nový cyklus zaměřen na čtyři teoretická témata degenerativního onemocnění velkých a malých kloubů končetin a osového skeletu. Součástí přednášek bude také diskuse. Praktická část bude cílena na Školu zad s ukázkami a cvičením seniorů ve fakultní tělocvičně

Projekt byl podpořen v rámci smlouvy o partnerství mezi statutárním městem Plzeň a Západočeskou univerzitou v Plzni v roce 2022.

"Informal Caregiver" course for refugees

Logo Visegrad Fund

Název projektu:  "Informal Caregiver" course for refugees

Číslo projektu: V4UA1381

Poskytovatel:  International Visegrad Fund

Hlavní řešitel:  Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta zdravotnických studií

Informace o projektu:

Cílem projektu je vyškolení skupiny účastníků z řad uprchlíků v kurzu, který je určen pro neformální pečovatele.

Obsah kurzu je rozdělen do tří základních modulů.

Modul 1. Základní ošetřovatelské postupy a techniky v praxi

Cílem modulu je odborně připravit účastníky zvládnout základní jednoduché ošetřovatelské postupy a techniky při péči o nemocného na lůžku v domácím prostředí, zdravotnickém či sociálním zařízení.

Modul 2. První pomoc pro laickou veřejnost

Cílem modulu je seznámit účastníky se základními pojmy a zásadami první pomoci. Poučit účastníky o jejich právní odpovědnosti při poskytování první pomoci. Naučit aktivovat záchranný řetězec při stavech ohrožující život, poskytnout první pomoc při akutních stavech a prakticky ovládat postupy neodkladné resuscitace u dospělých i dětí. Vysvětlit a nacvičit správnou komunikaci s operátorem střediska ZZS.

Modul 3. Komunikace s pacientem

Cílem modulu je seznámit účastníky se základními principy komunikace mezi pacientem a ošetřujícím personálem, seznámit je se základními principy komunikace při poskytování zdravotní péče v prostředí České republiky, základními právy pacienta, stejně jako s etickými principy, na nichž je vztah a komunikace mezi pacientem a lékařem či nelékařským personálem postaven

Multidimensional approach in ensuring healthy behaviour in V4 coutries

Název projektu: Multidimensional approach in ensuring healthy behaviour in V4 coutries

Číslo projektu:  22130215

Poskytovatel:  International Visegrad Fund

Hlavní řešitel: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžběty, Bratislava, Slovensko

 Partneři:

 • Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta zdravotnických studií
 • Collegium Humanum – Warsaw Management University, Polsko
 • Debrecen University, Faculty of Health, Maďarsko
 • Catholic University in Ružomberok, Slovensko
 • J. Selye University, Slovensko
 • Slovak University, Institute of Nutrition and Genomics, Slovensko

Informace o projektu:

Hlavní cíle projektu:

 • 1. Zvyšování zdravotní gramotnosti široké veřejnosti v oblasti podpory zdraví, prevence nemocí a změny životního stylu
 • 2. Zvyšovat motivaci jedinců ke zdravému životnímu stylu rozvíjením tvrdých a měkkých dovedností
 • 3. Zjišťovat vliv změn životního stylu na zdraví jedinců měřením objektivních parametrů
 • 4. Výzkum zaměřený na životní styl obyvatel V4 a dalších zúčastněných zemí a na vliv změn životního stylu na fyzické a psychické zdraví.

Bezpečnostní výzkum pro účinné využití termokamer v případě epidemiologických hrozeb a krizových situací

Název projektu:  Bezpečnostní výzkum pro účinné využití termokamer v případě epidemiologických hrozeb a krizových situací

Logo_MV

Číslo projektu:  VI04000029

Poskytovatel:  Ministerstvo vnitra ČR

Hlavní řešitel:  Západočeská univerzita v Plzni, Nové technologie – výzkumné centrum

Partneři:

 • Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta zdravotnických studií
 • Techmania Science Center o.p.s.

Informace o projektu:

Projekt je zaměřen na výzkum termodiagnostických metod s využitím termokamer jako nástrojů pro bezkontaktní a rychlé určení osob se zvýšenou teplotou a současně nástrojů pro efektivní zajištění bezpečnosti státu a jeho občanů a zvládání krizových situací a epidemických hrozeb. Součástí projektu je proto výzkum nových řešení pro spolehlivou identifikaci potenciálně nakažených osob s projevy zvýšené tělesné teploty, výzkum využití bezkontaktní termodiagnostiky pro včasné varování při vzniku epidemické situace a monitorování jejího průběhu a výzkum dalších možností uplatnění termokamer v činnostech jednotlivých složek Integrovaného záchranného systému ČR.

Projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva vnitra České republiky.

ESF projekt Západočeské univerzity v Plzni II.

EU_logo_mensi

Název projektu: ESF II projekt Západočeské univerzity v Plzni
Kód projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_056/0013239
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Doba trvání: 01.01.2020 - 31.12.2022

Hlavním cílem projektu je zvýšení připravenosti studentů ZČU na život ve společnosti, která prochází zmíněnými významnými proměnami, spojovanými s Průmyslem 4.0. Tohoto cíle hodlá ZČU dosáhnout prostřednictvím následujících klíčových aktivit.

Klíčová aktivita (KA) – aktivita projektu:

Klíčová aktivita č. 1 (KA 1): Řízení projektu – odpovídá povinné aktivitě č. 1
definované v ESF výzvě pro vysoké školy II (č. 02_18_056)

Klíčová aktivita č. 2 (KA 2): Zkvalitnění vzdělávací činnosti a moderní výukové trendy
– ve vazbě na povinně volitelnou aktivitu č. 2 definovanou v ESF výzvě pro vysoké
školy II (č. 02_18_056)

Klíčová aktivita č. 4 (KA 4): Posílení internacionalizace – rozvoj mezinárodní
spolupráce – ve vazbě majoritně na povinně volitelnou aktivitu č. 4 definovanou v ESF
výzvě pro vysoké školy II (č. 02_18_056) a zároveň částečně ve vazbě na povinně
volitelnou aktivitu č. 2 definovanou v ESF výzvě pro vysoké školy II (č. 02_18_056)

Klíčová aktivita č. 6 (KA 6): Zlepšení dostupnosti poradenských a asistenčních služeb
pro studenty se specifickými potřebami – ve vazbě na povinně volitelnou aktivitu č. 6
definovanou v ESF výzvě pro vysoké školy II (č. 02_18_056)

KA 2 obsahuje tyto dílčí klíčové aktivity (DA):
Dílčí klíčová aktivita č. 2.1. (DA 2.1.): Podpora nových metod výuky
Dílčí klíčová aktivita č. 2.2. (DA 2.2.): Rozvoj kombinované formy studia
Dílčí klíčová aktivita č. 2.3. (DA 2.3.): Vzdělávání akademických pracovníků

Koncepční návrh platformy pro harmonizaci klinických studií v oblasti transplantace hematopoetických buněk

Název projektu: Koncepční návrh platformy pro harmonizaci klinických studií v oblasti transplantace hematopoetických buněk

Poskytovatel: ELIXIR CZ

Hlavní řešitel: Západočeská univerzita v Plzni, Nové technologie pro informační společnost (NTIS)

Partner: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta zdravotnických studií  (MUDr. Miroslava Čedíková, Ph.D.)

Informace o projektu:

Pro přípravu a průběh klinické studie je zásadní, aby všichni spolupracovníci měli společnou úroveň znalostí potřebných při sběru, zpracování a skladování získaných biomateriálů, ale také aby získaná data mohli společně sdílet, analyzovat a zajistit jejich bezpečnost. Hlavním cílem tohoto projektu je koncepční návrh webové platformy, která by napomohla harmonizaci  při spolupráci na národních i mezinárodních multicentrických klinických studií a to konkrétně v oblasti medicíny věnující se transplantaci hematopoetických kmenových buněk. Tento projekt je prvním krokem, který by měl následně vyústit k vytvoření a zprovoznění této platformy.

InteCom - VaV inteligentních komponent pokročilých technologií pro plzeňskou metropolitní oblast

Název projektu:  InteCom - VaV inteligentních komponent pokročilých technologií pro plzeňskou metropolitní oblast

Číslo projektu:  CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_048/0007267

Poskytovatel:  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchova ČR

Hlavní řešitel:  Západočeská univerzita v Plzni

Informace o projektu:

V projektu se výzkumný tým Fakulty zdravotnických studií zabývá separacemi a kultivacemi buněk. Jejich přípravě pro analýzu průtokovou cytometrií v elektrickém poli. Vlastnosti připravených buněčných kultur jsou zároveň ověřovány klasickou mnohobarevnou průtokovou cytometrií.

Cílem projektu je ověřit možnosti aplikace průtokové cytometrie v elektrickém poli na klinických vzorcích.

Pro společnou budoucnost

okamhgpjlbpememc
Pro_spolecnou_budoucnost_hotove

Název projektu:  Pro společnou budoucnost

Číslo projektu:  Cíl EÚS/DF/SU/07/23

Poskytovatel:  Program přeshraniční spolupráce/Česká republika - Svobodný stát Bavorsko/Euroregion Šumava – jihozápadní Čechy - Správce Dispozičního fondu

Hlavní řešitel: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Partneři: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta zdravotnických studií, Technische Hochschule Deggendorf

Informace o projektu:

Projekt má tři hlavní cíle:


Sociální cíl: zvýšit kompetence, znalosti a dovednosti studentů partnerských vysokých škol prostřednictvím praxe, a tím docílení lepšího uplatnění na pracovním trhu v obou regionech. Na Západočeské univerzitě v Plzni jsou do projektu zapojeni studenti Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara oboru Design a studenti Fakulty zdravotnických studií oboru Ortotik - protetik.
Na TH Deggendorf jsou zapojeni studenti oboru Mechatronika a Strojní inženýrství.

Specifický cíl: rozvoj přeshraniční spolupráce vysokých škol, zvýšení jazykových znalostí, zapojení studentů do interprofesní spolupráce, vědecký transfer mezi vysokými školami a přeshraničním pracovním trhem, výměna zkušeností s podniky v oblasti vzdělávání a praxe. Podpora a lepší uplatnění budoucích absolventů na přeshraničním trhu práce. Zlepšování podmínek pro zvýšení soběstačnosti seniorů.


Technický cíl: Vývoj prototypu inovativního vozidla s elektrickým pohonem pro starší a pohybově postižené obyvatele. Pracuje se s již existujícím podvozkem a vyvíjí se nová karoserie. V projektu budou vybrány nejlepší designové ideje s ohledem na ergonomické a zdravotní požadavky v kontextu potřeb cílové skupiny uživatelů vozidla a nejnovější technologie šetrné k životnímu prostředí. Hliníkové a dřevěné výstuhy budou potaženy textilní vnější kůží.

 

 

Studentské mezioborové inovace v česko-bavorském regionu

GURD_logo_banner

Název projektu:  Studentské mezioborové inovace v česko-bavorském regionu

Číslo projektu: 284

Poskytovatel:  Program přeshraniční spolupráce/Česká republika - Svobodný stát Bavorsko

Hlavní řešitel: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta zdravotnických studií

 

Partneři:

 • Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara
 • Technische Hochschule Deggendorf

Asociovaní partneři:

 • Mittelbayerisches Rehabilitationszentrum Bad Kötzting
 • Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s.
 • Bayerischer Heilbäder-Verband e. V.
 • Institut lázeňství a balneologie,v.v.i.

Informace o projektu: 

Projekt je zaměřený na odbourávání jazykových a systémových bariér ve vzdělávání a jeho přizpůsobování změněným podmínkám na společném trhu práce.

Hlavním projektovým cílem je zvýšit kompetence, znalosti a dovednosti studentů partnerských škol prostřednictvím praxe a tím tak docílit jejich lepšího uplatnění na pracovním trhu v obou regionech. Dílčím obsahovým tématem je společná práce studentů na řešení problému inovací v oblasti lázeňské léčby se zaměřením na lepší fungování balneoterapeutického provozu v česko-bavorském regionu.

 

FZS realizuje česko-bavorské projekty i za stávajících opatření (Info ZČU)

Česko-bavorský přeshraniční projekt došel zdárně k plánovanému konci (Info ZČU)

 

Proměna role vysoké školy a inovace studijních programů v rámci fenoménu 4.0. v oblastech strojních, pedagogických a zdravotnických.

Promena_role_VS_mensi

Název projektu:  Proměna role vysoké školy a inovace studijních programů v rámci fenoménu 4.0. v oblastech strojních, pedagogických a zdravotnických.

Číslo projektu:  TL01000081

Poskytovatel:  Technologická agentura ČR

Hlavní řešitel:  Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní

Partneři:

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta zdravotnických studií

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická

Sdružení profesního terciárního vzdělávání, z. s.

Výzkumný ústav pro podnikání a inovace, z.ú.

Informace o projektu:

Hlavním cílem projektu je zvýšení připravenosti absolventů profesních terciárních oborů na - díky fenoménu 4.0 - překotně se měnící požadavky společnosti a trhu práce v jejich konkrétním oboru (FST, FZS, FPE), formou návrhu inovací jejich studijních programů.

Výzkum má za cíl i zaměření se zejména na problematiku transversálních dovedností a interdisciplinárního porozumění jednotlivým oblastem, které v měnící se moderní “společnosti 4.0” nabývají silně na významu.

Potřeba změny myšlení u všech účastníků vzdělávacího procesu (škola, zaměstnavatel, student a další relevantní stakeholdeři), reprezentovaná např. potřebou společného nastavování metod a výstupů z učení, je pak nezbytnou součástí cesty k úspěchu absolventa profesního terciárního oboru ve Společnosti 4.0.

Projekt je řešen s finanční podporou TA ČR.

SeniorTex - Smart modulární oděvy a speciální textilní výrobky s integrovanými elektronickými mikrosystémy pro zkvalitnění péče o zdraví stárnoucí populace a hendikepovaných osob

Název projektu:  SeniorTex - Smart modulární oděvy a speciální textilní výrobky s integrovanými elektronickými mikrosystémy pro zkvalitnění péče o zdraví stárnoucí populace a hendikepovaných osob

Číslo projektu:  FV10111

Poskytovatel:  Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Hlavní řešitel: VÚB a.s.

Partneři:

 • Technická univerzita v Liberci
 • Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická,
 • Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta zdravotnických studií

Informace o projektu:

Dosažení nových užitných vlastností oděvů pro seniory a hendikepované, což je založeno na použití pokročilých vláken, konstrukci textilií, projektování speciálních oděvů s aplikací mikroelektroniky. Aplikace nositelné elektroniky přináší nové možnosti a diagnostické metody a to: měření vlhkosti kůže (hodnocení pitného režimu nositele); měření otoků a regulaci přítlaku punčoch a bandáží při léčení bércových vředů a monitorování otoků dolních končetin v delším časovém horizontu; možnost definovaného vyhřívání oděvů, což je důležité nejen pro seniory, ale zejména pro hendikepované.

Výrazné zvýšení senzorického a fyziologického komfortu oděvů pro seniory a hendikepované oproti stávajícím oděvům používaným ve zdravotnictví v následné a dlouhodobé péči. Tento cíl bude naplněn použitím pokročilých speciálních vláken s antibakteriálními a dalšími vlastnostmi, konstrukcí a strukturou plošných textilií, ale také ergonomickým a konstrukčním řešením oděvů. Oděvy budou projektovány s možností snadného zabudování mikroelektroniky a s ohledem na údržbu oděvů jak praním, tak chemickým čištěním. Monitorování otoků dolních končetin bude řešeno speciálními oděvními doplňky s integrovanými senzory.

Projekt má silný interdisciplinární charakter spojující obory textilního průmyslu, elektrotechniky a zdravotnictví. V oblasti textilního průmyslu rozvíjí nové materiály a technologie pro aplikace ve smart textiliích, v oblasti elektroniky řeší zcela nové flexibilní senzory a senzory na textilní bázi včetně jejich integrace. Pro oblast zdravotnictví přináší nové možnosti dlouhodobého monitorování vybraných fyziologických parametrů, což bylo doposud možné pouze v ambulantní praxi.

Tento projekt byl realizován za finanční podpory z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu.

ESF projekt Západočeské univerzity v Plzni I.

EU_logo_mensi

Název projektu:  ESF projekt Západočeské univerzity v Plzni I.

Aktivita A2: Zkvalitnění vzdělávací činnosti a moderní výukové trendy
Podaktivita 309: Implementace a reflexe nových metod výuky na Fakultě zdravotnických studií

Číslo projektu:  CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002287

Poskytovatel:  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchova ČR

Hlavní řešitel: Západočeská univerzita v Plzni

Informace o projektu:

Cíle projektu:

A) Vytvořené technologické zázemí pro rozvoj elektronického vzdělávání.
V rámci této aktivity bude vytvořena ve stávajících prostorách FZS nová počítačová učebna s minimálně 20 pracovními místy, určená pro vzdělávání studentů.

B) Podpora autorů vytvářejících elektronické vzdělávací opory.
Pedagogové FZS budou podpořeni ve vytváření elektronických vzdělávacích materiálů - textů, prezentací, videí a kurzů, které budou sdíleny všemi studenty i akademickými pracovníky jak v rámci systému MOODLE, tak v rámci sítě MEFANET.

C) Vytvoření aplikace k evidenci, administraci a analýze odborné praxe.
V rámci této aktivity bude vytvořen tzv. deník odborné praxe, který je zásadním nástrojem pro hodnocení studenta FZS v odborné praxi.

D) Budou implementovány moderní technologie a přístrojové vybavení do výuky.
Tato aktivita bude řešit jednak rutinní využívání elektronických vzdělávacích technologií - elektronické kurzy v systému MOODLE a sdílení vzdělávacích materiálů cestou MEFANET - a jednak bude zahrnovat komplex efektivní implementace nového přístrojového vybavení a specifických pomůcek do výuky všech oborů vzdělávání na FZS tak, aby studenti měli možnost vzdělávat se na vysoce kvalitní úrovni, která odpovídá moderním pracovištím, na která budou jako absolventi nastupovat.

mefanet_logo

Pokyny akademikům

Koncept koordinace a realizace přeshraniční spolupráce zdravotnických záchranných služeb

GURD_logo_banner_mensi

Název projektu:  Koncept koordinace a realizace přeshraniční spolupráce zdravotnických záchranných služeb

Číslo projektu:  30

Poskytovatel:  Program přeshraniční spolupráce/Česká republika - Svobodný stát Bavorsko

Hlavní řešitel: Bayerisches Rotes Kreuz

Partneři:

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta zdravotnických studií

Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace

Technische Hochschule Deggendorf

Informace o projektu:

Bavorský červený kříž na jedné straně hranice a Záchranná služba Plzeňského kraje na druhé straně hranice zajišťují záchrannou zdravotnickou službu v příhraničním regionu, která sahá vždy k až k dané hranici. Fakticky je to ale také bohužel tak, že kvůli chybějící legislativě, rozdílným věcným vztahům, informačním mezerám a jazykové bariéře není zatím možné zajistit rychlou, kvalitní, efektivní a legislativě odpovídající přeshraniční zdravotnickou pomoc.

Cílem našeho projektu je určit podmínky a vytvořit základní zázemí pro vznik prakticky použitelné, rutinně využívané a legislativou podpořené strukturované přeshraniční spolupráce záchranných služeb obou zúčastněných zemí.

Jedná se tedy o pilotní projekt, jehož výsledky by měly vést ke vzniku udržitelné, bilaterální integrované sítě záchranných služeb, která bude zakotvena v běžné denní praxi záchranných složek. Vzhledem k záměru dlouhodobé udržitelnosti projektu a transferu znalostí a vědomostí jsou partnery projektu na bavorské i české straně mino jiné i vysoké školy (TH Deggendorf a FZS ZČU Plzeň). Projektoví partneři vychovávají budoucí zdravotníky a zároveň disponují odborníky v záchranářských zdravotnických oborech, kteří jsou pro úspěšné řešení projektu velmi potřební. Projektoví partneři, včetně vysokých škol, tedy zajistí nejen kvalitu řešení, ale dlouhodobý zdroj vysoce kvalifikovaných zaměstnanců záchranných služeb, kteří již před vstupem do praxe budou dobře připraveni pro jejich úkoly v nově vznikající síti a podmínkách pro záchrannou službu. Srovnatelné projekty v tomto rozsahu se do současné doby nerealizovaly. Ze strany BRK je sledován celobavorský rozměr projektu. Tyto projektové záměry jsou podmíněny také vytvořením nových organizačních struktur, včetně nového personálního obsazení.

Předkládaný projekt byl několik let oběma stranami připravován a naplánované klíčové aktivity projektu jsou výsledkem dlouhodobé práce. Celkově bylo vypracováno devět klíčových aktivit, které jsou v projektu formulovány jako pracovní balíčky:

 • Analytiky a návrhy řešení
 • Společná cvičení
 • Stáže
 • Školení, semináře a vzdělávání
 • Konference
 • Meetingy, workshopy
 • Společné koordinační centrum
 • Simulátor
 • Organizace a vedení projektu.