Mgr_banner

Navazující magisterské studium

Pokračujte ve studiu oboru, kterému jste se věnovali jako bakaláři, nebo si vyberte obor zcela odlišný. Je to na vás.
Nabídka studia Podat e-přihlášku

Studijní program: Ošetřovatelství

 

Typ studijního programu: navazující magisterský (Mgr.)
Forma studia: kombinovaná
Standardní doba studia: dva roky

Studijní obory:
Ošetřovatelská péče v interních oborech
Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech

Dvouleté navazující magisterské studium programu Ošetřovatelství v oborech Ošetřovatelská péče v interních oborech a Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech probíhá na KOS FZS ZČU od akademického roku 2017/2018.

Studium je určeno pro absolventy bakalářského studijního programu Všeobecné ošetřovatelství a Ošetřovatelství, kteří mají splněnou délku výkonu povolání v příslušném zvoleném oboru dle požadavků kladených na specializační vzdělávání. 

Studijní obor Ošetřovatelská péče v interních oborech, Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech vychází z charakteristiky ošetřovatelství jako samostatné vědní disciplíny založené na interakci teorie, praxe, vzdělávání a výzkumné činnosti. 
Základní charakteristikou magisterského studijního programu je rozvoj vědomostí, dovedností a postojů, které si uchazeči osvojili na základě předchozího bakalářského studijního oboru.

Studium je zaměřeno na kompetentní, koordinační a interdisciplinární pracovní schopnosti v systému zdravotní péče bez odborného dohledu dle zákona č. 96/2004 Sb. ve znění pozdějších úprav, o  podmínkách získávání a  uznávání způsobilosti k  výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a  o  změně některých souvisejících zákonů dále dle vyhlášky č. 391/2017 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků.

Magisterský studijní program Ošetřovatelství poskytuje specializované znalosti, vědomosti, dovednosti a postoje v  ošetřovatelských disciplínách, absolvent studia disponuje pokročilými znalostmi a dovednostmi potřebnými k přístupu, realizaci a hodnocení péče o pacienty/klienty a jejich rodiny, je vybaven interdisciplinárními znalostmi, dovednostmi a postoji k organizačnímu a metodickému vedení ošetřovatelské péče. 

Forma studia je kombinovaná.