Studijní pobyty

Probíhají v rozsahu 3 - 12 měsíců na univerzitách v  zemích Evropské unie, s nimiž má FZS ZČU uzavřenou meziinstitucionální smlouvu, platnou pro příslušný studijní program. Přehled všech meziinstitucionálních smluv v záložce BILATERÁLNÍ SMLOUVY. Studenti mohou absolvovat opakovaně pobyt v zahraničí, v celkovém součtu 12 měsíců na každý studijní cyklus, tj. 12 měsíců na Bc. a 12 měsíců na Mgr.

Nabídka zahraničních studijních pobytů programu Erasmus+ 2020/2021 pro studenty studijních oborů: