Chci vyjet

Podmínky programu

Program Erasmus+ je výměnný program Evropské unie, který je určen pro rozvoj evropské spolupráce a posílení evropských hodnot na úrovni vysokého školství.

Student, který vyjíždí na studijní pobyt do zahraničí, musí být zapsán do bakalářského nebo magisterského studijního programu na ZČU. Studovat může prezenční, kombinovanou i distanční formou studia a musí být ke studiu zapsán během celého studijního pobytu.

Student vyjíždějící na studijní pobyt musí mít v době zahraničního pobytu ukončený minimálně 1. rok Bc. studia. Nedoporučujeme výjezd v posledním semestru studia.

Délka studijního pobytu je 3 – 12 měsíců za každý studijní cyklus (Bc., Mgr.). Studenti mohou absolvovat opakovaně pobyt v zahraničí, v celkovém součtu 12 měsíců na každý studijní cyklus, tj. 12 měsíců na Bc. a 12 měsíců na Mgr.

Student je povinen získat během studijní stáže min. 20 kreditů za semestr.

Výběr destinace

Vybírat můžete z partnerských univerzit, se kterými má ZČU podepsanou smlouvu
o spolupráci. Nabídku partnerských univerzit pro FZS naleznete na: https://www.fzs.zcu.cz/cs/Partnership/partner_universities

Přihlašovací proces

V průběhu akademického roku probíhají celkem 3 kola výběrových řízení, a to v průběhu ledna, března a  září.

Zájemci o stáž se hlásí do výběrového řízení přes Portál ZČU. Aktuální nabídky výjezdů jsou zveřejněny v záložce „ECTS výjezdy - Nabídka výjezdů“. Student vyplní základních údaje k vybrané stáži včetně přesného názvu přijímající instituce a její adresy a přiloží požadované dokumenty (Přihláška, Životopis, Motivační dopis), které jsou následně vyhodnoceny fakultním koordinátorem a výsledek zaznamenán přímo v Portál ZČU zaškrtnutím stavu přihlášky Vybrán/Nevybrán.

Přihláška Erasmus+

Před odjezdem

Každý student vybraný k praktické stáži musí před odjezdem zajistit:

  • uzavření studijní smlouvy (Learning Agreement)

-  výběr předmětů konzultujte se svým koordinátorem na katedře, student musí
v zahraničí splnit alespoň 20 ECTS kreditů za semestr, doporučuje se výběr předmětů za 20-30 ETCS kreditů

-  předměty, které si zvolíte pro studium v zahraničí, musíte zadat na Portál (záložka ECTS výjezdy – předměty - přidat další předmět), po zadání předmětů na Portál si můžete vytisknout LA přímo z Portálu, kde je zobrazena malá ikonka LA (záložka ECTS výjezdy), některé přijímající instituce mají vlastní formulář LA, v takovém případě nemusíte tisknout dokument z Portálu, postačí vám jeden dokument LA

- LA podepíšete vy, váš fakultní koordinátor a přijímající instituce, a to vše před zahájením stáže, odevzdání podepsaného formuláře LA je podmínkou výplaty grantu před odjezdem na stáž

  • jazykový test OLS - Erasmus+ Online Linguistic Support (netýká se stáží na Slovensko)

- každý účastník je povinen před zahájením stáže absolvovat jazykový test OLS, odkaz na vyplnění on-line jazykového testu obdržíte emailem, studenti, kteří dosáhnou
v testu výsledek B1 a nižší, budou absolvovat on-line jazykový kurz OLS

  • založení bankovního účtu v EUR u Komerční banky - celá výše grantu vám bude vyplacena pouze na účet vedený v EUR u Komerční banky (účet máte u KB jako Erasmus studenti zdarma na 1 rok, více na: https://www.kb.cz/cs/obcane/ucty/ostatni-ucty-a-sluzby/balicek-erasmus), v bance budete dokládat při založení účtu Potvrzení o studiu nebo o stáži podpis Účastnické smlouvy - o termínu podpisu smlouvy budete informování emailem
  • podepsání Účastnické smlouvy - o termínu podpisu smlouvy budete informování emailem z pracoviště IO
  • zdravotní pojištění - základní krytí obvykle poskytuje národní zdravotní pojištění účastníka i během jeho pobytu v jiné zemi EU prostřednictvím Evropského průkazu zdravotního pojištění, při aktuální situaci se studentům doporučuje sjednání připojištění

Výplata grantu je podmíněna doložením podepsaného LA a podpisem Účastnické smlouvy. Grant je vyplacen jednorázově v plné výši převodem na EUR účet u KB, výše grantu je vypočítána  na základě termínu stáže (pro výpočet platí: 1 měsíc = 30 dní).

Sazby grantů jsou stanoveny dle cílové země:

600 EUR/měsíc - Dánsko, Finsko, Irsko, Island, Lichtenštejnsko, Lucembursko, Norsko, Švédsko, Velká Británie, Belgie, Francie, Itálie, Kypr, Malta, Německo, Nizozemsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Španělsko

480 EUR/měsíc - Bulharsko, Estonsko, Chorvatsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Severní Makedonie, Polsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Turecko, Srbsko

Stipendium je chápáno jako příspěvek na zvýšené životní náklady v zahraničí, předpokládá se tedy určitá finanční spoluúčast studenta.

Studenti pocházející ze znevýhodněného socioekonomického prostředí mohou požádat o navýšení  finanční podpory. O navýšené socio-ekonomické stipendium  mohou žádat studenti, kteří mají nárok na přídavek na dítě podle zvláštního právního předpisu, jestliže rozhodný příjem v rodině zjišťovaný pro účely přídavku na dítě nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny a koeficientu 2,7. O navýšení student žádá do konce června pro ZS, do konce prosince pro LS a povinen doložit  „Sdělení pro účely přiznání stipendia“, které vystaví Úřad práce ČR.

Student, který nepobírá přídavky na dítě od českého státu, může rovněž požádat o navýšení sazby, pokud doloží, že pobírá dávky za obdobných podmínek v zemi svého původu.

Informace pro handicapované studenty - vyžaduje-li Váš zdravotní stav zvýšené náklady, ale rád/a byste se zúčastnil/a studentské mobility v rámci programu Erasmus, můžete požádat o speciální grant.  Podrobnější informace k podání žádosti o finanční podporu pro studenty se specifickými potřebami Vám poskytne koordinátorka.

Během pobytu

  • změna předmětů při příjezdu na univerzitu - při příjezdu na přijímající univerzitu můžete měnit předměty, které máte zadané v LA. Změnu předmětů si musíte zadat na Portál a po uložení změn, si můžete vytisknout dokument Changes LA pod ikonkou CH-LA nebo můžete použít dokument vystavený přijímající univerzitou. Changes LA podepíšete vy, váš fakultní koordinátor a přijímající univerzita. Tento dokument pošlete na email koordinátora, jakmile budete mít zajištěné podpisy.

Po návratu

Po návratu ze studijní stáže dokládáte na studijní oddělení FZS tyto dokumenty:

  • Confirmation of study period - potvrzení o délce stáže (originál). Potvrzená délka stáže může být o 5 dní kratší, ale pokud budete mít potvrzený kratší termín o 6 dní a více, musíte vracet část grantu za chybějící dny. Přijímající univerzita vám může vystavit jejich formulář nebo můžete použít dokument Confirmation of study period
  • Transcript of Records - potvrzení o absolvovaných předmětech a počtu dosažených kreditů (kopie)
  • Žádostí o uznání předmětů ze zahraničí

Po skončení stáže vám přijde na email výzva k vyplnění závěrečné zprávy EU SURVEY - jedná se o dotazník EU určený všem účastníkům programu ERASMUS+.

Kontaktní osoby

Anonymous

Mgr. Ing. Alena Lochmannová, Ph.D. et Ph.D., MBA

Proděkanka pro vnitřní a vnější vztahy

+420 377 633 717

Anonymous

Ing. Lucie Brůžková

Fakultní koordinátor mobilit

+420 377 633 720; 735 715 854