Chci vyjet

Podmínky programu

Program Erasmus+ je výměnný program Evropské unie, který je určen pro rozvoj evropské spolupráce a posílení evropských hodnot na úrovni vysokého školství.

Vyjíždět mohou studenti od 1. ročníku Bc. v jakéhokoli formě studia a dále i absolventi ZČU. Při výjezdu na stáž musí být její účastník  po celou dobu studentem ZČU.  Absolvent musí stáž realizovat do 12 měsíců po ukončení studia na ZČU a na stáž musí být závazně vybraný ještě v době studia na ZČU.

Délka praktické stáže je 2 – 12 měsíců v každém studijním cyklu (Bc., Mgr.).

Přijímající instituce je jakákoli veřejná nebo soukromá organizace, která působí na trhu práce (firmy, neziskové organizace, výzkumné a jiné instituce, univerzity atd.), které zaměstnají studenta nebo absolventa ZČU v rámci jeho studijního oboru.

Výběr destinace

Vybírat můžete z partnerských univerzit, se kterými má ZČU podepsanou smlouvu
o spolupráci. Nabídka partnerských univerzit pro FZS.

Přihlašovací proces

V průběhu akademického roku probíhají celkem 3 kola výběrových řízení, a to v průběhu ledna, března a  září.

Zájemci o stáž se hlásí do výběrového řízení přes Portál ZČU. Aktuální nabídky výjezdů jsou zveřejněny v záložce „ECTS výjezdy - Nabídka výjezdů“. Student vyplní základních údaje k vybrané stáži včetně přesného názvu přijímající instituce a její adresy a přiloží požadované dokumenty (Přihláška, Životopis, Motivační dopis), které jsou následně vyhodnoceny fakultním koordinátorem a výsledek zaznamenán přímo v Portál ZČU zaškrtnutím stavu přihlášky Vybrán/Nevybrán.

Přihláška Erasmus+

Před odjezdem

Každý student vybraný k praktické stáži musí před odjezdem zajistit:

 • uzavření studijní smlouvy (Learning Agreement) – studijní smlouvu připravuje p. Bínová (pracoviště IO) na základě podepsaného Souhlasu fakulty s vysláním studenta na zahraniční odbornou praxi. Následně se p. Bínová domluví s vyjíždějícím studentem na podpisu LA (LA podepisuje student, p. Bínová a přijímající instituce), a to před zahájením stáže, neboť podepsaný LA je podmínkou pro výplatu grantu
 • založení bankovního účtu v EUR u Komerční banky - celá výše grantu vám bude vyplacena pouze na účet vedený v EUR u Komerční banky (účet máte u KB jako Erasmus studenti zdarma na 1 rok, více na: https://www.kb.cz/cs/obcane/ucty/ostatni-ucty-a-sluzby/balicek-erasmus), v bance budete dokládat při založení účtu Potvrzení o studiu nebo o stáži
 • podepsání Účastnické smlouvy - o termínu podpisu smlouvy budete informování emailem z pracoviště IO
 • zdravotní pojištění - základní krytí obvykle poskytuje národní zdravotní pojištění účastníka i během jeho pobytu v jiné zemi EU prostřednictvím Evropského průkazu zdravotního pojištění, při aktuální situaci se studentům doporučuje sjednání připojištění

Výplata grantu je podmíněna doložením podepsaného LA a podpisem Účastnické smlouvy. Grant je vyplacen jednorázově v plné výši převodem na EUR účet u KB, výše grantu je vypočítána  na základě termínu stáže (pro výpočet platí: 1 měsíc = 30 dní).

Sazby grantů jsou stanoveny dle cílové země:

600 EUR/měsíc - Dánsko, Finsko, Irsko, Island, Lichtenštejnsko, Lucembursko, Norsko, Švédsko, Velká Británie, Belgie, Francie, Itálie, Kypr, Malta, Německo, Nizozemsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Španělsko

480 EUR/měsíc - Bulharsko, Estonsko, Chorvatsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Severní Makedonie, Polsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Turecko, Srbsko

Stipendium je chápáno jako příspěvek na zvýšené životní náklady v zahraničí, předpokládá se tedy určitá finanční spoluúčast studenta.

Studenti pocházející ze znevýhodněného socioekonomického prostředí mohou požádat o navýšení  finanční podpory. O navýšené socio-ekonomické stipendium  mohou žádat studenti, kteří mají nárok na přídavek na dítě podle zvláštního právního předpisu, jestliže rozhodný příjem v rodině zjišťovaný pro účely přídavku na dítě nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny a koeficientu 2,7. O navýšení student žádá do konce června pro ZS, do konce prosince pro LS a povinen doložit  „Sdělení pro účely přiznání stipendia“, které vystaví Úřad práce ČR.

Student, který nepobírá přídavky na dítě od českého státu, může rovněž požádat o navýšení sazby, pokud doloží, že pobírá dávky za obdobných podmínek v zemi svého původu.

Informace pro handicapované studenty - vyžaduje-li Váš zdravotní stav zvýšené náklady, ale rád/a byste se zúčastnil/a studentské mobility v rámci programu Erasmus, můžete požádat o speciální grant.  Podrobnější informace k podání žádosti o finanční podporu pro studenty se specifickými potřebami Vám poskytne koordinátorka.

Během pobytu

 • prodloužení stáže - rozhodnete-li se prodloužit stáž na LS, je zapotřebí požádat
  o prodloužení nejpozději 1 měsíc před koncem zadaného termínu stáže, a to písemně na email koordinátora. Do emailu přiložíte souhlas s prodloužením vaší fakulty
  a přijímající univerzity. Jakmile doložíte oba souhlasy, je vystaven dodatek k Účastnické smlouvě a vyplacen grant na prodloužené období

Po návratu

Po návratu ze studijní stáže dokládáte na studijní oddělení FZS tyto dokumenty:

 • Confirmation of study period - potvrzení o délce stáže (originál). Potvrzená délka stáže může být o 5 dní kratší, ale pokud budete mít potvrzený kratší termín o 6 dní a více, musíte vracet část grantu za chybějící dny. Přijímající univerzita vám může vystavit jejich formulář nebo můžete použít dokument Confirmation of study period
 • Transcript of Records - potvrzení o absolvovaných předmětech a počtu dosažených kreditů (kopie)
 • Žádostí o uznání předmětů ze zahraničí

Po skončení stáže vám přijde na email výzva k vyplnění závěrečné zprávy EU SURVEY - jedná se o dotazník EU určený všem účastníkům programu ERASMUS+.

Kontaktní osoby

Anonymous

Mgr. Ing. Alena Lochmannová, Ph.D. et Ph.D., MBA

Proděkanka pro vnitřní a vnější vztahy

+420 377 633 717

Anonymous

Ing. Lucie Brůžková

Fakultní koordinátor mobilit

+420 377 633 720; 735 715 854