Administrativní poplatky

Administrativní poplatky je možné uhradit pouze bezhotovostním způsobem, na bankovní účet
Západočeské univerzity v Plzni, vedený u Komerční banky, pobočka Plzeň - město.

 • číslo účtu: 4811530257/0100
 • variabilní symbol: 5375 000X RR (RR= rok, jehož se platba týká)
  • X = číselný kód tržby
   • 1 = přijímací řízení
   • 2 = náhrady režijních nákladů za mimořádné a nadstandardní úkony
   • 3 = poplatky za studium v cizím jazyce
   • 4 = poplatky za studium delší než je standardní doba studia
   • 6 = promoce, imatrikulace
 • specifický symbol: celé rodné číslo bez uvedení lomítka

Výše administrativních poplatků je dána pokynem kvestora č. 7K /2013

Administrativní poplatky se nevztahují na všechny položky, obsažené v pokynu kvestora, pro upřesnění se obraťte
na studijní oddělení fakulty.