Anonymous

Mgr. Lenka Krausová

Oddělení celoživotního vzdělávání

+420 37763 3722

Kurzy OCV

Podpora zdravého psychomotorického vývoje novorozence a kojence

Podpora zdravého psychomotorického vývoje novorozence a kojence: manipulace s fyziologickým novorozencem a řešení patologických odchylek ve vývoji

Základní informace

Datum konání: 12. a 13. října 2024

Místo konání: Fakulta zdravotnických studií, Husova 11, Plzeň, učebna HJ 100, HJ 102

Parkování: v okolí budovy o víkendu zdarma, parkoviště nákupní centrum Plaza Plzeň

Občerstvení: voda, káva, čaj

Co si vzít s sebou:  pohodlné oblečení, panenku (možno zapůjčit- nutné nahlásit předem)

Časová dotace: 16 hodin

Kurzovné: 3000,- Kč

V případě zájmu kontaktujte:  PhDr. Kristina Janoušková, Ph.D., kjanousk@kos.zcu.cz  Následně obdržíte podrobné informace o platbě a průběhu.

======================================

Datum konání: 1. a 2. června 2024 KAPACITA NAPLNĚNA

Místo konání: Fakulta zdravotnických studií, Husova 11, Plzeň, učebna HJ 100, HJ 102

Časová dotace: 16 hodin

Kurzovné: 3000,- Kč

Náplň kurzu:

Kurz je koncipován jako teoreticko-praktický. Obsahem teoretické části je vhled do základních poznatků vývojové kineziologie a  hodnocení spontánní motoriky. Teoretická část dále zahrnuje informace o fyziologickém porodu a o porodu císařským řezem, o péči o fyziologického i nedonošeného novorozence s důsledky pro následující psychomotorický vývoj. Teoretická část je dále věnována handlingu v kontextu zrání posturálně-lokomočních funkcí a zabývá se přetrváváním primitivních reflexů s dopady na vývoj motoriky.  Praktická část je zaměřena na praktické provádění handlingu na panenkách a praktické ukázce jednotlivých poloh v rámci vývoje posturálně lokomočních funkcí.

Upozornění: kurz je určen pro nelékařské profese se specializací na novorozenecký a kojenecký věk (fyzioterapeut, ergoterapeut, porodní asistentka, dětská sestra a další).

Anotace kurzu: Pod pojmem handling rozumíme techniku zacházení s novorozencem nebo kojencem během každodenních aktivit. Jedná se o činnosti jako je nošení, přebalování, hraní si, koupání apod.  Při správné manipulaci s miminkem podporujeme jeho fyziologický vývoj,  bráníme fixaci neideálních a patologických pohybových vzorů. K nejčastějším patologickým odchylkám patří plagiocephalie, šikmý krk, diastáza s kýlou, dysplazie kyčelních kloubů, přetrvávající predilekce. Správný handling je součástí primární prevence a brání vzniku různých obtíží a problémů v budoucím životě dítěte (VDT, skolióza, poruchy senzorické integrace, bolesti kloubů apod.). Pro pochopení správné manipulace s dítětem do 1 roku jsou nezbytné informace o vývojové kineziologii, fyziologickém porodu a jeho komplikacích a o přetrvávání primitivních reflexů, které zásadně ovlivňují motorické chování dítěte. Kurz neopomíjí péči o fyziologického i nedonošeného novorozence z pohledu fyzioterapeuta a porodní asistentky.

První pomoc pro pracovníky v sociálních službách (akreditace MPSV)

Kurz je určen pro pracovníky v sociálních službách a seznamuje je se základy poskytnutí laické první pomoci. Účastníci budou seznámeni s právními povinnostmi všech občanů ČR v souvislosti s poskytováním první pomoci, také s možnými riziky a zachováním bezpečí pro poskytovatele první pomoci. Součástí kurzu jsou praktické ukázky a nácvik zásahů. Kurz si klade za cíl naučit účastníky rozpoznat život ohrožující stavy, zvládnout laickou první pomoc, kardiopulmonální resuscitaci a ovládat AED v teorii i praxi.

Forma: Prezenční
Rozsah: 8 vyučovacích hodin

akreditace č. A2020/0401-SP/PC/PP/VP

Účastník získává Osvědčení dle platných náležitostí MPSV

V případě zájmu kontaktujte oddělení celoživotního vzdělávání.

 

Cílové kompetence

 • Rozpoznat, vyhodnotit a stanovit prioritu potřeb poskytnutí první pomoci,
 • Poskytnout pomoc s využitím odpovídajících dovedností,
 • Rozpoznat vlastní limity a v případě potřeby vyhledat další pomoc.

Efektivní komunikace pro pracovníky v pomáhajících profesích (akreditace MPSV)

Komunikace v sociální sféře základním stavebním kamenem. Cílem kurzu je poznat svůj komunikační styl a komunikační styl partnerů, vědomě používat techniky aktivního naslouchání, používat asertivitu v jednání s klienty, ale i kolegy, nadřízenými a blízkými osobami. Dílčím tématem je význam pochvaly a způsobem jejího sdělení, zásady zpětné vazby a hodnocení. Významným tématem je také nenásilná komunikace, která se řadí k těm vůbec nejefektivnějším způsobům přecházení konfliktů. Nenásilná komunikace můžeme do jisté míry vnímat jako umění komunikace směřující k vytváření porozumění mezi lidmi a k hledání řešení, která fungují pro všechny. Tento kurz se zaměří na příčiny konfliktů a nedorozumění, nejčastější chyby v komunikaci, zásady efektivní komunikace, na otázku toho, jak si porozumět. Kurz je určen všem, kteří se chtějí zdokonalit v komunikačních technikách a efektivně řešit konflikty s důrazem kladeným na práci s klientem ve vztahu k pracovníkům sociální sféry.

Forma: Prezenční, On-line
Rozsah: 8 vyučovacích hodin

akreditace č. A2021/0873-SP/PC/PP/VP

Účastník získává Osvědčení dle platných náležitostí MPSV

V případě zájmu kontaktujte oddělení celoživotního vzdělávání.

 

Cílové kompetence:

 • Absolvent umí účinně předávat informace, instrukce a zadávání úkolů.
 • Absolvent vědomě používá techniky otevřených otázek, asertivitu v komunikaci.
 • Absolvent ovládá techniku aktivního naslouchání a vědomě ji používá.
 • Účastník rozlišuje zdroje konfliktů a dokáže s nimi efektivně pracovat.
 • Účastník ovládá techniku nenásilné komunikace.

Emoční inteligence a její využití v životě (akreditace MPSV)

Emoce hrají v našem životě mnohem větší roli, než si uvědomujeme. Až 80 % našich rozhodnutí je a základě emocí, ne rozumu. V práci sociálních pracovníků a pracovníků v sociální sféře obecně jsou emoce velmi exponovaným a do jisté míry velmi podceňovaným tématem. Tito pracovníci jsou velmi často vystaveni řadě emočních spouštěčů a ocitají se v emocionálně náročných situacích. Emoční inteligence zajišťuje až 80 % úspěchu v životě i práci. Rozhodující pro úspěch a prosperitu je pochopení svých základních postojů a hodnot, které nás řídí. Naučit se emoční odstup a nadhled je možné v každém věku. Kdo je schopen pochopit a zhodnotit emocionální stavy jiných lidí ve skupině a umí na ně rychle reagovat, je ve skupině oblíbený a respektovaný.

Forma: Prezenční, On-line
Rozsah: 8 vyučovacích hodin

akreditace č. A2021/0875-SP/PC/PP/VP

Účastník získává Osvědčení dle platných náležitostí MPSV

V případě zájmu kontaktujte oddělení celoživotního vzdělávání.

 

Cílové kompetence:

 • Absolvent ovládá sebeuvědomění a seberegulaci.
 • Absolvent uplatňuje empatický přístup ve své práci, v mezilidských vztazích i v komunikaci.
 • Absolvent má posílené sociální dovednosti, které aktivně využívá ve své práci.
 • Absolvent si uvědomuje své emocionální spouštěče a je schopen předcházet tzv. emocionálním únosům a tím i potenciálním konfliktům.

Psychohygiena a syndrom vyhoření v pomáhajících profesích (akreditace MPSV)

Udržení psychické pohody, zdraví a výkonnosti nejen v práci, ale i v osobním životě může být pro mnohé náročné. Zcela nový rozměr a význam osvojení si základních návyků psychohygieny přináší riziko syndromu vyhoření v pomáhajících profesích. Kurz provede účastníky základními návyky, které je možno implementovat do každodenní péče o vlastní psychickou pohodu, které pomáhají s redukcí stresu a efektivním oddělením pracovního a soukromého života. Základní techniky si účastník prakticky vyzkouší. Po absolvování kurzu bude účastník ovládat základní techniky psychohygieny a bude schopen je efektivně implementovat do vlastní praxe i života. Cílem kurzu je zároveň základní seznámení účastníků s termíny stres, syndrom vyhoření, stres v pedagogické praxi s akcentem specifických situací, copingové strategie a jejich funkčnost v prevenci syndromu vyhoření. Kurz kombinuje teoretické vstupy se zážitkovými aktivitami, které umožňují téma prakticky reflektovat. Na konci kurzu jsou frekventanti schopni lépe porozumět klíčovým termínům, reflektovat je ve vlastní praxi a postupovat preventivně v rámci vlastní psychohygieny tak, aby se minimalizoval rozvoj syndromu vyhoření. Kurz je určen primárně pro pracovníky ze sociální sféry.

Forma: Prezenční, On-line
Rozsah: 8 vyučovacích hodin

akreditace č. A2021/0874-SP/PC/PP/VP

Účastník získává Osvědčení dle platných náležitostí MPSV

V případě zájmu kontaktujte oddělení celoživotního vzdělávání.

Cílové kompetence:

 • Absolvent je schopen aktivně a efektivně implementovat copingové strategie ve smyslu prevence syndromu vyhoření do svého profesního života.
 • Absolvent indikuje a pozná dílčí projevy syndromu vyhoření a je schopen na ně citlivě a odpovídajícím způsobem reagovat a dále s nimi pracovat.
 • Absolvent zná a umí aktivně používat základní psychohygienické strategie.

Přípravný kurz

BIOLOGIE ČLOVĚKA

RÁMCOVÝ OBSAH PŘÍPRAVNÉHO KURZU

 • Buňka - stavba, dělení. Tkáně - epitelová, pojivová, svalová, nervová.
 • Kosterní soustava a spojení kostí.
 • Svalová soustava.
 • Přeměna látek a energie.
 • Trávicí ústrojí.
 • Dýchací soustava.
 • Tělní tekutiny.
 • Krev - složení, krevní elementy, funkce krve, krevní skupiny. Imunitní systém.
 • Srdečně cévní systém.
 • Vylučovací systém.
 • Pohlavní ústrojí muže a ženy.
 • Endokrinní žlázy (Žlázy s vnitřní sekrecí).
 • Nervový systém.
 • Zrakové ústrojí.
 • Sluchově-rovnovážné ústrojí.
 • Kožní ústrojí.
 • Cvičný test přípravného kurzu

 

Absolvování kurzu neopravňuje účastníky pro přijetí k řádnému studiu na FZS.

 

Aktuální podrobnosti a přihlášku naleznete v části Přijímací řízení.

Základní ošetřovatelské postupy a techniky v praxi

Forma: Prezenční
Rozsah: 8 vyučovacích hodin

V případě zájmu kontaktujte oddělení celoživotního vzdělávání.

 

Cílem kurzu je odborně připravit účastníky zvládnout základní jednoduché ošetřovatelské postupy a techniky při péči o nemocného na lůžku v domácím prostředí, zdravotnickém či sociálním zařízení. Kurz poskytne základní teoretické informace praktický nácvik dovedností při provádění základních ošetřovatelských postupů a technik při:

 • manipulaci s lůžkem a jeho základním vybavením
 • základní manipulaci, přesunu a pohybu pacienta
 • hygienické péči o pacienta upoutaného na lůžko
 • prevenci dekubitů a polohování pacienta
 • podávání stravy a tekutin
 • zajištění vyprazdňování pacienta
 • komunikaci s pacientem

Cyklus přednášek pro seniory 2021

První pomoc pro laickou veřejnost - zákadní

První pomoc pro laickou veřejnost základní
Délka kurzu: 8 hodin
Forma kurzu: prezenční

V případě zájmu kontaktujte oddělení celoživotního vzdělávání.

Cíl výuky
Seznámit účastníky s obecnými zásadami první pomoci, rozdělení první pomoci, vysvětlit pojem záchranný řetězec. Poučit účastníky o jejich právní odpovědnosti při poskytování první pomoci. Vysvětlit a nacvičit správnou komunikaci s operátorem střediska ZZS.

První pomoc pro laickou veřejnost - rozšířený

První pomoc pro laickou veřejnost - rozšířená
Délka kurzu: 8 hodin
Forma kurzu: prezenční

V případě zájmu kontaktujte oddělení celoživotního vzdělávání.

Cíl výuky
Seznámit účastníky se zásadami první  pomoci. Vysvětlit pojem a prakticky naučit aktivovat záchranný řetězec a komunikaci s operačním střediskem ZZS.  Poučit účastníky o právní odpovědnosti při poskytování první pomoci. Seznámit se zásadami a rozdíly kardiopulmonální resuscitace dospělých a dětí. Naučit rozpoznat srdeční zástavu a zahájit resuscitaci. Vysvětlit a prakticky naučit postupy první pomoci při krvácení, popáleninách, zlomeninách, otravách a dalších závažných stavech.

Vzdělávací program Technik diagnostik zdravotnické termografie

Vzdělávací program Technik diagnostik zdravotnické termografie je součástí aktivit Západočeské univerzity v boji proti covid-19. Termokamery jsou v současnosti masivně instalovány v nemocnicích, na úřadech, ve firmách. Od jejich použití se očekává, že odhalí osoby se zvýšenou teplotou, aby se nedostaly do užšího kontaktu s ostatními zdravými osobami a omezilo se tak riziko přenosu nákazy. Bez vyškolení lidí, kteří o použití termokamer rozhodují, kteří termokamery instalují i těch, kteří jimi diagnostikují teplotu osob, si ale všichni kupujeme pouze iluzi bezpečí.

Pokud chceme dobře tepelně diagnostikovat lidské tělo, je třeba o něm něco vědět, o termoregulaci, o příčinách a projevech změn tělesné teploty. Úplně základní je uvědomit si, že na povrchu lidského těla není všude stejná teplota. A tato teplota se může velmi lišit od vnitřní teploty, jejíž překročení znamená stav zvýšené teploty nebo horečky.

Zároveň chceme, aby naši absolventi byli připraveni i na takové situace, kdy jim samotným může při kontaktu s měřenými osobami hrozit určité zdravotní riziko. Součástí kurzu je proto část o osobních ochranných pracovních prostředcích a jejich použití. A to nejen teoreticky ale vše si prakticky vyzkouší. Do kurzu jsme vložili i problematiku první pomoci při možných krizových situacích.

 

InBody 370

Vytvořit rezervaci Pondělí Měření provádí: MUDr. Jana Langmajerová, Ph.D.

Vytvořit rezervaci Středa/čtvrtek Měření provádí: Mgr. Petra Beránková Honzíková, MBA, CPC

Měření probíhá v místnosti HJ 309, 3. patro

Aby nedošlo ke zkreslení výsledků měření: doporučujeme před měřím nejíst a nepít alespoň 2 hodiny, den před měřením nevykonávat extrémně náročnou pohybovou aktivitu.

 • Zajímáte se o zdravý životní styl?
 • Chcete se dozvědět více o svém těle?
 • Jste aktivní sportovci a chcete sledovat, jaký vliv má pohyb na Váš svalový systém?
 • Snažíte se udržet nebo změnit Vaši tělesnou hmotnost a zatím se vše nedaří, jak byste si představovali?

Můžeme Vám pomoci a podpořit Vás na cestě ke zdraví!

 

Nabízíme možnost měření tělesného složení přístrojem InBody 370.

 • Jedná se o nezátěžové, pohodlné, rychlé a velmi přesné měření kvalitním přístrojem využívaným v medicíně.

 

 • Co nejdůležitějšího se z výsledků měření dozvíte?
  • Jaký podíl z Vaší celkové hmotnosti tvoří svaly a zda je jejich rozložení v těle symetrické.
  • Jaký je podíl tuku ve Vašem organismu celkem i na úrovni jednotlivých částí těla – odhalení rizikového hromadění viscerálního („nitrobřišního“) tuku.
  • Stav hydratace (množství vody a její rozložení v organismu, ) a odhalení rizika otoků.
  • Úroveň bazálního metabolismu (minimální množství energie, které potřebuje Váš organismus pro zachování základních životních funkcí).

Dále nabízíme konzultaci a detailní rozbor výsledků

 • za podpory programu Body-vision. Pokusíme se společně odhalit problematické oblasti ve Vašem životním stylu a nalézt optimální cestu k jejich nápravě.

Na měření samotné nebo na měření spojené s konzultací se můžete objednat - Vytvořit rezervaci

Ceník

Cena měření s konzultací výsledků za podpory programu Body-vision - 500 Kč (60 minut).

Cena měření bez konzultace výsledků za podpory programu Body-Vision - 250 Kč (20 minut). Užívá se při opakovaném měření, kdy není konzultace třeba, klient už vše zná.

Cena měření s konzultací výsledků za podpory programu Body-vision pro ZČU zaměstnance a studenty - 250 Kč (60 minut).

Cena měření bez konzultace výsledků za podpory programu Body-Vision pro ZČU zaměstnance a studenty - 200 Kč (20 minut). Užívá se při opakovaném měření, kdy není konzultace třeba, klient už vše zná.

 PLATBA QR KÓDEM nebo HOTOVĚ na místě.