Anonymous

Mgr. Lenka Krausová

Oddělení celoživotního vzdělávání

+420 37763 3722

Kurzy OCV

První pomoc pro pracovníky v sociálních službách (akreditace MPSV)

Kurz je určen pro pracovníky v sociálních službách a seznamuje je se základy poskytnutí laické první pomoci. Účastníci budou seznámeni s právními povinnostmi všech občanů ČR v souvislosti s poskytováním první pomoci, také s možnými riziky a zachováním bezpečí pro poskytovatele první pomoci. Součástí kurzu jsou praktické ukázky a nácvik zásahů. Kurz si klade za cíl naučit účastníky rozpoznat život ohrožující stavy, zvládnout laickou první pomoc, kardiopulmonální resuscitaci a ovládat AED v teorii i praxi.

Forma: Prezenční
Rozsah: 8 vyučovacích hodin

akreditace č. A2020/0401-SP/PC/PP/VP

Účastník získává Osvědčení dle platných náležitostí MPSV

V případě zájmu kontaktujte oddělení celoživotního vzdělávání.

 

Cílové kompetence

 • Rozpoznat, vyhodnotit a stanovit prioritu potřeb poskytnutí první pomoci,
 • Poskytnout pomoc s využitím odpovídajících dovedností,
 • Rozpoznat vlastní limity a v případě potřeby vyhledat další pomoc.

Efektivní komunikace pro pracovníky v pomáhajících profesích (akreditace MPSV)

Komunikace v sociální sféře základním stavebním kamenem. Cílem kurzu je poznat svůj komunikační styl a komunikační styl partnerů, vědomě používat techniky aktivního naslouchání, používat asertivitu v jednání s klienty, ale i kolegy, nadřízenými a blízkými osobami. Dílčím tématem je význam pochvaly a způsobem jejího sdělení, zásady zpětné vazby a hodnocení. Významným tématem je také nenásilná komunikace, která se řadí k těm vůbec nejefektivnějším způsobům přecházení konfliktů. Nenásilná komunikace můžeme do jisté míry vnímat jako umění komunikace směřující k vytváření porozumění mezi lidmi a k hledání řešení, která fungují pro všechny. Tento kurz se zaměří na příčiny konfliktů a nedorozumění, nejčastější chyby v komunikaci, zásady efektivní komunikace, na otázku toho, jak si porozumět. Kurz je určen všem, kteří se chtějí zdokonalit v komunikačních technikách a efektivně řešit konflikty s důrazem kladeným na práci s klientem ve vztahu k pracovníkům sociální sféry.

Forma: Prezenční, On-line
Rozsah: 8 vyučovacích hodin

akreditace č. A2021/0873-SP/PC/PP/VP

Účastník získává Osvědčení dle platných náležitostí MPSV

V případě zájmu kontaktujte oddělení celoživotního vzdělávání.

 

Cílové kompetence:

 • Absolvent umí účinně předávat informace, instrukce a zadávání úkolů.
 • Absolvent vědomě používá techniky otevřených otázek, asertivitu v komunikaci.
 • Absolvent ovládá techniku aktivního naslouchání a vědomě ji používá.
 • Účastník rozlišuje zdroje konfliktů a dokáže s nimi efektivně pracovat.
 • Účastník ovládá techniku nenásilné komunikace.

Emoční inteligence a její využití v životě (akreditace MPSV)

Emoce hrají v našem životě mnohem větší roli, než si uvědomujeme. Až 80 % našich rozhodnutí je a základě emocí, ne rozumu. V práci sociálních pracovníků a pracovníků v sociální sféře obecně jsou emoce velmi exponovaným a do jisté míry velmi podceňovaným tématem. Tito pracovníci jsou velmi často vystaveni řadě emočních spouštěčů a ocitají se v emocionálně náročných situacích. Emoční inteligence zajišťuje až 80 % úspěchu v životě i práci. Rozhodující pro úspěch a prosperitu je pochopení svých základních postojů a hodnot, které nás řídí. Naučit se emoční odstup a nadhled je možné v každém věku. Kdo je schopen pochopit a zhodnotit emocionální stavy jiných lidí ve skupině a umí na ně rychle reagovat, je ve skupině oblíbený a respektovaný.

Forma: Prezenční, On-line
Rozsah: 8 vyučovacích hodin

akreditace č. A2021/0875-SP/PC/PP/VP

Účastník získává Osvědčení dle platných náležitostí MPSV

V případě zájmu kontaktujte oddělení celoživotního vzdělávání.

 

Cílové kompetence:

 • Absolvent ovládá sebeuvědomění a seberegulaci.
 • Absolvent uplatňuje empatický přístup ve své práci, v mezilidských vztazích i v komunikaci.
 • Absolvent má posílené sociální dovednosti, které aktivně využívá ve své práci.
 • Absolvent si uvědomuje své emocionální spouštěče a je schopen předcházet tzv. emocionálním únosům a tím i potenciálním konfliktům.

Psychohygiena a syndrom vyhoření v pomáhajících profesích (akreditace MPSV)

Udržení psychické pohody, zdraví a výkonnosti nejen v práci, ale i v osobním životě může být pro mnohé náročné. Zcela nový rozměr a význam osvojení si základních návyků psychohygieny přináší riziko syndromu vyhoření v pomáhajících profesích. Kurz provede účastníky základními návyky, které je možno implementovat do každodenní péče o vlastní psychickou pohodu, které pomáhají s redukcí stresu a efektivním oddělením pracovního a soukromého života. Základní techniky si účastník prakticky vyzkouší. Po absolvování kurzu bude účastník ovládat základní techniky psychohygieny a bude schopen je efektivně implementovat do vlastní praxe i života. Cílem kurzu je zároveň základní seznámení účastníků s termíny stres, syndrom vyhoření, stres v pedagogické praxi s akcentem specifických situací, copingové strategie a jejich funkčnost v prevenci syndromu vyhoření. Kurz kombinuje teoretické vstupy se zážitkovými aktivitami, které umožňují téma prakticky reflektovat. Na konci kurzu jsou frekventanti schopni lépe porozumět klíčovým termínům, reflektovat je ve vlastní praxi a postupovat preventivně v rámci vlastní psychohygieny tak, aby se minimalizoval rozvoj syndromu vyhoření. Kurz je určen primárně pro pracovníky ze sociální sféry.

Forma: Prezenční, On-line
Rozsah: 8 vyučovacích hodin

akreditace č. A2021/0874-SP/PC/PP/VP

Účastník získává Osvědčení dle platných náležitostí MPSV

V případě zájmu kontaktujte oddělení celoživotního vzdělávání.

Cílové kompetence:

 • Absolvent je schopen aktivně a efektivně implementovat copingové strategie ve smyslu prevence syndromu vyhoření do svého profesního života.
 • Absolvent indikuje a pozná dílčí projevy syndromu vyhoření a je schopen na ně citlivě a odpovídajícím způsobem reagovat a dále s nimi pracovat.
 • Absolvent zná a umí aktivně používat základní psychohygienické strategie.

Přípravný kurz

BIOLOGIE ČLOVĚKA

RÁMCOVÝ OBSAH PŘÍPRAVNÉHO KURZU

 • Buňka - stavba, dělení. Tkáně - epitelová, pojivová, svalová, nervová.
 • Kosterní soustava a spojení kostí.
 • Svalová soustava.
 • Přeměna látek a energie.
 • Trávicí ústrojí.
 • Dýchací soustava.
 • Tělní tekutiny.
 • Krev - složení, krevní elementy, funkce krve, krevní skupiny. Imunitní systém.
 • Srdečně cévní systém.
 • Vylučovací systém.
 • Pohlavní ústrojí muže a ženy.
 • Endokrinní žlázy (Žlázy s vnitřní sekrecí).
 • Nervový systém.
 • Zrakové ústrojí.
 • Sluchově-rovnovážné ústrojí.
 • Kožní ústrojí.
 • Cvičný test přípravného kurzu

 

Absolvování kurzu neopravňuje účastníky pro přijetí k řádnému studiu na FZS.

 

Aktuální podrobnosti a přihlášku naleznete v části Přijímací řízení.

Základní ošetřovatelské postupy a techniky v praxi

Forma: Prezenční
Rozsah: 8 vyučovacích hodin

V případě zájmu kontaktujte oddělení celoživotního vzdělávání.

 

Cílem kurzu je odborně připravit účastníky zvládnout základní jednoduché ošetřovatelské postupy a techniky při péči o nemocného na lůžku v domácím prostředí, zdravotnickém či sociálním zařízení. Kurz poskytne základní teoretické informace praktický nácvik dovedností při provádění základních ošetřovatelských postupů a technik při:

 • manipulaci s lůžkem a jeho základním vybavením
 • základní manipulaci, přesunu a pohybu pacienta
 • hygienické péči o pacienta upoutaného na lůžko
 • prevenci dekubitů a polohování pacienta
 • podávání stravy a tekutin
 • zajištění vyprazdňování pacienta
 • komunikaci s pacientem

Cyklus přednášek pro seniory 2021

První pomoc pro laickou veřejnost - zákadní

První pomoc pro laickou veřejnost základní
Délka kurzu: 8 hodin
Forma kurzu: prezenční

V případě zájmu kontaktujte oddělení celoživotního vzdělávání.

Cíl výuky
Seznámit účastníky s obecnými zásadami první pomoci, rozdělení první pomoci, vysvětlit pojem záchranný řetězec. Poučit účastníky o jejich právní odpovědnosti při poskytování první pomoci. Vysvětlit a nacvičit správnou komunikaci s operátorem střediska ZZS.

První pomoc pro laickou veřejnost - rozšířený

První pomoc pro laickou veřejnost - rozšířená
Délka kurzu: 8 hodin
Forma kurzu: prezenční

V případě zájmu kontaktujte oddělení celoživotního vzdělávání.

Cíl výuky
Seznámit účastníky se zásadami první  pomoci. Vysvětlit pojem a prakticky naučit aktivovat záchranný řetězec a komunikaci s operačním střediskem ZZS.  Poučit účastníky o právní odpovědnosti při poskytování první pomoci. Seznámit se zásadami a rozdíly kardiopulmonální resuscitace dospělých a dětí. Naučit rozpoznat srdeční zástavu a zahájit resuscitaci. Vysvětlit a prakticky naučit postupy první pomoci při krvácení, popáleninách, zlomeninách, otravách a dalších závažných stavech.

Vzdělávací program Technik diagnostik zdravotnické termografie

Vzdělávací program Technik diagnostik zdravotnické termografie je součástí aktivit Západočeské univerzity v boji proti covid-19. Termokamery jsou v současnosti masivně instalovány v nemocnicích, na úřadech, ve firmách. Od jejich použití se očekává, že odhalí osoby se zvýšenou teplotou, aby se nedostaly do užšího kontaktu s ostatními zdravými osobami a omezilo se tak riziko přenosu nákazy. Bez vyškolení lidí, kteří o použití termokamer rozhodují, kteří termokamery instalují i těch, kteří jimi diagnostikují teplotu osob, si ale všichni kupujeme pouze iluzi bezpečí.

Pokud chceme dobře tepelně diagnostikovat lidské tělo, je třeba o něm něco vědět, o termoregulaci, o příčinách a projevech změn tělesné teploty. Úplně základní je uvědomit si, že na povrchu lidského těla není všude stejná teplota. A tato teplota se může velmi lišit od vnitřní teploty, jejíž překročení znamená stav zvýšené teploty nebo horečky.

Zároveň chceme, aby naši absolventi byli připraveni i na takové situace, kdy jim samotným může při kontaktu s měřenými osobami hrozit určité zdravotní riziko. Součástí kurzu je proto část o osobních ochranných pracovních prostředcích a jejich použití. A to nejen teoreticky ale vše si prakticky vyzkouší. Do kurzu jsme vložili i problematiku první pomoci při možných krizových situacích.

 

InBody 370

Vytvořit rezervaci

Aby nedošlo ke zkreslení výsledků měření: doporučujeme před měřím nejíst a nepít alespoň 2 hodiny, den před měřením nevykonávat extrémně náročnou pohybovou aktivitu.

 

Snažíte se zhubnout a nevíte jak?
Pravidelně se věnujete pohybu a nedostavují se výsledky?
Chcete zlepšit svoji výkonnost, nebo růst svalové hmoty?
Nebo jen chcete detailně poznat Vaše tělo?

Umíme Vám pomoci!

Jedinečná možnost měření tělesného složení špičkovým přístrojem InBody 370.
Pohodlné, rychlé a velmi přesné měření kvalitním přístrojem využívaným v medicíně.

Z měření určíme:

 • Podíl svalové hmoty - celkové, i v jednotlivých částech.
 • Podíl a obsah tuku - to jak podkožního, tak meziorgánového.
 • Podíl vody - jak mimobuněčné, tak vnitrobuněčné, tedy i otoky a rizika s tím spojená.
 • Podíl minerálních látek.

Na základě výsledků měření stanovíme postup, kterým, pomocí výživového a pohybového doporučení, dosáhneme požadované cílové hmotnosti.

 
Cena měření s konzultací výsledků za podpory programu Body vision - 500 Kč (60 minut).
Cena měření bez konzultace výsledků za podpory programu Body Vision - 250 Kč (15 minut). Užívá se při opakovaném měření, kdy není konzultace třeba, klient už vše zná.
Cena měření s konzultací výsledků za podpory programu Body vision pro ZČU zaměstnance a studenty - 250 Kč (60 minut).
Cena měření bez konzultace výsledků za podpory programu Body Vision pro ZČU zaměstnance a studenty - 200 Kč
(15 minut). Užívá se při opakovaném měření, kdy není konzultace třeba, klient už vše zná.
 
(Platba je možná pouze v hotovosti.)

Odborné konzultace:

MUDr. Jana Langmajerová, Ph.D.