bc_studium_banner_2

Bakalářské studium

Kvalitní vzdělání je základem úspěšné kariéry. Rozvíjejte své nadání a talent, prověřte své znalosti v praxi a získejte mezinárodně uznávaný diplom.
Nabídka studia Podat e-přihlášku

Prezenční studium

STUDIJNÍ PROGRAM: FYZIOTERAPIE

Studijní program: Fyzioterapie

Typ studijního programu: bakalářský (Bc.)
Forma studia: prezenční
Standardní doba studia: tři roky

Tříleté prezenční bakalářské studium pro absolventy středních škol s maturitou.

Tříleté bakalářské studium zdravotnického programu Fyzioterapie probíhá na Katedře rehabilitačních oborů FZS ZČU od akademického roku 2008/2009. Základním cílem je příprava kvalifikovaného nelékařského zdravotnického pracovníka v oboru Fyzioterapie podle zákona č. 96/2004 Sb., který definuje nelékařská zdravotnická povolání ve zdravotnictví. 

Absolvent programu Fyzioterapie diagnostikuje a léčí poruchy funkce především pohybového aparátu. Při své práci využívá speciální kineziologické testy a postupy, měří rozsahy pohybu v kloubech, stupně svalové síly, vyhodnocuje pohybové vzory a stereotypy, posturální a lokomoční projev pacienta. Správná diagnostika vede ke stanovení individuálního terape­utického plánu, včetně ergonomického poradenství. 

Fyzioterapeut provádí terapii, v rámci které vy­užívá neinvazivní léčebné prostředky. Jedná se především o pohyb (aktivní, pasivní), mechanické prostředky, prostředky fyzikální (vodní prostředí, termoterapie, elektrická energie, světelná ener­gie, magnetické pole), speciální metody a koncepty pohybové, manuální reflexní terapie. Dále provádí hodnocení, v rámci něhož realizuje opětovné vy­šetření za účelem zhodnocení výsledků terapie. V celém procesu fyzioterapie také vede zdravotnic­kou dokumentaci. 

 

STUDIJNÍ PROGRAM: ErgoTERAPIE

Studijní program: Ergoterapie

Typ studijního programu: bakalářský (Bc.)
Forma studia: prezenční
Standardní doba studia: tři roky

Tříleté prezenční bakalářské studium pro absolventy středních škol s maturitou.

Tříleté bakalářské studium zdravotnického programu Ergoterapie probíhá na Katedře rehabilitačních oborů FZS ZČU od akademického roku 2008/2009. Vychází z moderních základů a současných trendů 
léčebné rehabilitace.

Ergoterapie je součástí zdravotnických oborů, které usilují o zlepšení kvality života člověka, o jeho duševní a fyzickou pohodu, a to prostřednictvím působení na bio-psycho-sociální potřeby jedince. Jedná se o moderní, neustále se vyvíjející obor, který má uplatnění nejen ve zdravotnické, sociální a pedagogické sféře, ale také ve sféře technické. V posledních letech zaznamenal tento obor velký posun a rozvoj v diagnostice i terapii.

Absolvent programu Ergoterapie provádí samostatně diagnostické, terapeutické a preventivní metody s cílem zlepšit kvalitu života člověka a jeho duševní a fyzickou pohodu. Stanovuje krátkodobý a dlouhodobý ergoterapeutický plán v návaznosti na program komplexní rehabilitace. Provádí s klientem cílené praktické činnosti a postupy, které zvyšují svalovou sílu, koordinaci a rozsah pohybu postižené oblasti. Provádí nácvik všedních denních činností, nácvik soběstačnosti v nemocnicích, ambulantním i domácím prostředí a zácvik rodinných příslušníků. Provádí výcvik komunikačních schopností a kognitivních funkcí v součinnosti s ostatními odborníky. Navrhuje kompenzační a technické pomůcky a učí klienty/členy rodiny tyto pomůcky používat. Poskytuje poradenské služby a instruktáže v otázkách adaptace a úprav domácího prostředí.

STUDIJNÍ PROGRAM: Ortotika-protetika

Studijní program: Ortotika-protetika

Typ studijního programu: bakalářský (Bc.)
Forma studia: prezenční
Standardní doba studia: tři roky

Tříleté prezenční bakalářské studium pro absolventy středních škol s maturitou.

Budoucí ortotik-protetik je na Katedře rehabilitačních oborů je vychováván tak, aby měl šikovné ruce, přistupoval ke každému úkolu individuálně a tvořivě, uplatňoval nejvhodnější technologie a materiály, uměl pracovat s moderní technikou, citlivě a povzbudivě hovořil s lidmi.

Tříleté bakalářské studium programu Ortotika-protetika probíhá na Katedře rehabilitačních oborů FZS ZČU od akademického roku 2015/16. Základním cílem je příprava kvalifikovaného nelékařského zdravotnického pracovníka v oboru Ortotika-protetika podle zákona č. 96/2004 Sb., který definuje nelékařská zdravotnická povolání ve zdravotnictví.

Ortotik-protetik je schopen provádět bez odborného dohledu v souladu s diagnózou lékaře, případně na základě indikace lékaře, pokud je stanovena, a na základě vlastních vyšetření optimální vybavení klienta ortotickou či protetickou pomůckou včetně edukace klienta, jeho rodinných příslušníků a ošetřovatelského personálu tak, aby bylo dosaženo co možná nejvyššího stupně funkční schopnosti a samostatnosti klienta. Vyrábí moderní protézy pro pacienty po amputaci dolní či horní končetiny a pomáhá jim tak vracet se do života. Vyrábí pomůcky pro lidi s pohybovými potížemi, cíleně jim pomáhá od bolestí a pomáhá jim tak od bolestí a k návratu ke své práci, sportu, koníčkům. Pracuje s nejmodernějšími technologiemi, s nejrůznějšími materiály.

STUDIJNÍ PROGRAM: VŠEOBECNÉ OŠETŘOVATELSTVÍ

Studijní program: Všeobecné ošetřovatelství

Typ studijního programu: bakalářský (Bc.)
Forma studia: prezenční/kombinovaná
Standardní doba studia: tři roky

Tříleté bakalářské studium programu Všeobecné ošetřovatelství připravuje všestranně vzdělané nelékařské odborníky pro profesi Všeobecné sestry. Studium probíhá na Katedře ošetřovatelství a porodní asistence FZS ZČU v Plzni od akademického roku 2008/2009. Studium je realizováno v prezenční i kombinované formě. Absolvent programu najde uplatnění u všech poskytovatelů zdravotních služeb, poskytovatelů sociálních služeb a péče a v privátní ošetřovatelské péči.

Profese všeobecné sestry je regulovaným povoláním, kompetence profese jsou dány jak rozsahem, tak i úrovní stanovenou pro výkon povolání všeobecné sestry zákonem č. 96/2004 Sb. ve znění pozdějších úprav, o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a  o  změně některých souvisejících zákonů dále dle vyhlášky č. 391/2017 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a  jiných odborných pracovníků. 

Všeobecná sestra poskytuje individualizovanou ošetřovatelskou péči prostřednictvím ošetřovatelského procesu při akutních a chronických poruchách zdraví a při somatických a psychických potížích bez odborného dohledu na základě získaných ucelených teoretických znalostí a praktických dovedností nezbytných k výkonu profese. Umí chránit, udržovat, navracet a  podporovat zdraví osob a skupin, jejich autonomii a soběstačnost v oblasti tělesných a psychických životních potřeb s přihlédnutím k psychické, sociální, ekonomické a kulturní odlišnosti způsobu života osob se zdravotním postižením.

V  kontextu postgraduálního vzdělání může absolvent programu Všeobecné ošetřovatelství studovat i navazující magisterské studium Specializace v ošetřovatelství.

STUDIJNÍ PROGRAM: PORODNÍ ASISTENCE

Studijní program: Porodní asistence

Typ studijního programu: bakalářský (Bc.)
Forma studia: prezenční
Standardní doba studia: tři roky

Tříleté bakalářské studium programu Porodní asistence připravuje všestranně vzdělané nelékařské odborníky pro profesi Porodní asistentky. Studium probíhá na Katedře ošetřovatelství 
a porodní asistence FZS ZČU od akademického roku 2008/2009. Studium je realizováno v prezenční formě. Absolventka programu najde uplatnění v prenatálních poradnách, gynekologických ambulancích, porodních a operačních sálech, lůžkových gynekologicko-porodnických odděleních nemocnic i v komunitním prostředí.

Profese porodní asistentky je regulovaným povoláním, kompetence profese jsou dány jak rozsahem, tak i  úrovní stanovenou pro výkon povolání porodní asistentky  zákonem č. 96/2004 Sb. ve znění pozdějších úprav, o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů dále dle vyhlášky č. 391/2017 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků.

Porodní asistentka poskytuje a zajišťuje bez odborného dohledu a bez indikace základní a specializovanou péči těhotným, rodícím ženám, šestinedělkám a  fyziologickým novorozencům prostřednictvím ošetřovatelského procesu. Porodní asistentka pod přímým vedením lékaře se specializací v  oboru gynekologie a porodnictví asistuje při komplikovaném porodu, asistuje při gynekologických výkonech a  instrumentuje na operačním sále. V souladu s diagnózou stanovenou lékařem se podílí pod dohledem na vysoce specializované péči o ženu a dítě.

Studijní program: Radiologická asistence

Studijní program: Radiologická asistence

Typ studijního programu: bakalářský (Bc.)
Forma studia: prezenční
Standardní doba studia: tři roky

Tříleté bakalářské studium programu Radiologická asistence probíhá na Katedře záchranářství, diagnostických oborů a veřejného zdravotnictví FZS ZČU od akademického roku 
2008/2009.

Profesně zaměřený studijní program je koncipován tak, aby absolvent získal odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání Radiologický asistent a oprávnění k výkonu samostatné i týmové odborné činnosti v oblasti zobrazovacích metod a aplikace ionizujícího záření v ambulantních a lůžkových zdravotnických zařízeních, na pracovištích veterinární chirurgie a ve výzkumných pracovištích.

Absolvent studijního programu Radiologická asistence je připraven a schopen vykonávat zdravotnickou činnost v souladu s obsahem zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a o výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče, ve znění pozdějších předpisů dále dle vyhlášky č. 391/2017 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků.

Radiologický asistent je vysokoškolsky vzdělaný odborník, který má kvalifikaci a kompetenci k provádění radiologických zobrazovacích postupů a ozařovacích technik v rámci lékařského ozáření ve zdravotnických ambulantních i lůžkových zařízeních na pracovištích radiodiagnostiky, radioterapie a nukleární medicíny, a je oprávněn pracovat s nejmodernější zdravotnickou technikou jako je např. výpočetní tomografie, mamografie, magnetická rezonance, ultrasonografie, pozitronová emisní tomografie aj.

Důležitou úlohou Radiologického asistenta je zajistit, aby byly při lékařském ozáření dodržovány zásady radiační ochrany.

Studijní program: Zdravotnické záchranářství

Studijní program: Zdravotnické záchranářství

Typ studijního programu: bakalářský (Bc.)
Forma studia: prezenční
Standardní doba studia: tři roky

Tříleté bakalářské studium programu Zdravotnické záchranářství probíhá na Katedře záchranářství, diagnostických oborů a veřejného zdravotnictví FZS ZČU od akademického roku 2008/2009.

Profesně zaměřený studijní program studenty připravuje jak teoreticky, tak prakticky ke zvládnutí dovedností potřebných k činnostem v rámci specifické ošetřovatelské péče při poskytování přednemocniční neodkladné péče, akutní intenzivní lůžkové péče a péče na urgentním příjmu, a to bez odborného dohledu a bez indikace lékaře, bez odborného dohledu a na základě indikace lékaře.

Absolvent studijního programu Zdravotnické záchranářství je připraven a schopen vykonávat zdravotnickou činnost v souladu s obsahem zákona č. 96/2004 Sb., o  podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a o výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče, ve znění pozdějších předpisů dále dle vyhlášky č. 391/2017 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných od-borných pracovníků.

Zdravotnický záchranář je vysokoškolsky vzdělaným odborníkem, který samostatně řeší úkoly v souvislosti s poskytováním akutní lůžkové péče intenzivní, péče na urgentním příjmu a specifické ošetřovatelské péče při poskytování přednemocniční neodkladné péče osobám se závažným postižením zdraví nebo v přímém ohrožení života. S ohledem na psychologické, sociální, ekonomické, společensko-kulturní a duchovní potřeby pacientů, v souladu s právními předpisy a etickými normami, umí chránit, udržovat, navracet a  podporovat zdraví a adekvátně komunikovat s pacienty v různých situacích.

Zdravotnický záchranář je schopen racionální spolupráce s ostatními zdravotnickými pracovníky i se členy týmů integrovaného záchranného systému.

STUDIJNÍ PROGRAM: LABORATORNÍ DIAGNOSTIKA VE ZDRAVOTNICTVÍ

Studijní program: Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví
 
Typ studijního programu: bakalářský (Bc.)
Forma studia: prezenční
Standardní doba studia: tři roky

Tříleté bakalářské studium programu Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví připravuje všestranně vzdělané nelékařské odborníky pro profesi Zdravotního laboranta. Studium probíhá na Katedře záchranářství, diagnostických oborů a veřejného zdravotnictví FZS ZČU od akademického roku 2013/2014.

Cílem studijního programu Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví je příprava vysoce kvalifikovaného, vysokoškolsky vzdělaného pracovníka určeného pro samostatnou práci ve zdravotnických laboratořích veškerého zaměření. Studijní program je zcela v souladu se současnými studijními programy zemí EU a odpovídá základním principům pro vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví. Svou koncepcí se jedná o přírodovědný obor, který je zaměřený na teoretické medicínské předměty a laboratorní metody v oborech, jako je molekulární biologie, genetika, mikrobiologie, histologie, imunologie, klinická biochemie a  hematologie.

Cílem bakalářského studia je připravit všestranně zdatného odborného laboratorního pracovníka způsobilého k výkonu nelékařského zdravotnického povolání v ČR s možností uplatnění v EU. 

Absolvent oboru identifikuje vzorky biologického materiálu nebo jiných vyšetřovaných materiálů, hodnotí jejich kvalitu pro požadované laboratorní vyšetření či jiné účely, zajišťuje jejich zpracování, uchovávání a jejich následnou likvidaci. Dále obsluhuje laboratorní techniku a zabezpečuje její běžnou údržbu, připravuje materiály nutné pro laboratorní a diagnostickou činnost. V souvislosti s ochranou veřejného zdraví provádí odběry vzorků, přejímá, kontroluje a  ukládá léčivé přípravky, manipuluje s  nimi a zajišťuje jejich dostatečnou zásobu, provádí specializovaná laboratorní vyšetření a vyšetření biologického materiálu různými metodami.

Kombinované studium

STUDIJNÍ PROGRAM: VŠEOBECNÉ OŠETŘOVATELSTVÍ

Studijní program: Všeobecné ošetřovatelství

Typ studijního programu: bakalářský (Bc.)
Forma studia: prezenční/kombinovaná
Standardní doba studia: tři roky

Tříleté bakalářské studium programu Všeobecné ošetřovatelství připravuje všestranně vzdělané nelékařské odborníky pro profesi Všeobecné sestry. Studium probíhá na Katedře ošetřovatelství a porodní asistence FZS ZČU v Plzni od akademického roku 2008/2009. Studium je realizováno v prezenční i kombinované formě. Absolvent programu najde uplatnění u všech poskytovatelů zdravotních služeb, poskytovatelů sociálních služeb a péče a v privátní ošetřovatelské péči.

Profese všeobecné sestry je regulovaným povoláním, kompetence profese jsou dány jak rozsahem, tak i úrovní stanovenou pro výkon povolání všeobecné sestry zákonem č. 96/2004 Sb. ve znění pozdějších úprav, o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a  o  změně některých souvisejících zákonů dále dle vyhlášky č. 391/2017 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a  jiných odborných pracovníků. 

Všeobecná sestra poskytuje individualizovanou ošetřovatelskou péči prostřednictvím ošetřovatelského procesu při akutních a chronických poruchách zdraví a při somatických a psychických potížích bez odborného dohledu na základě získaných ucelených teoretických znalostí a praktických dovedností nezbytných k výkonu profese. Umí chránit, udržovat, navracet a  podporovat zdraví osob a skupin, jejich autonomii a soběstačnost v oblasti tělesných a psychických životních potřeb s přihlédnutím k psychické, sociální, ekonomické a kulturní odlišnosti způsobu života osob se zdravotním postižením.

V  kontextu postgraduálního vzdělání může absolvent programu Všeobecné ošetřovatelství studovat i navazující magisterské studium Specializace v ošetřovatelství.