Přejít k obsahu

Výzkum a vývoj

Činnost Fakulty zdravotnických studií je provázaná nejen s činností dalších fakult ZČU, ale také s významnými zdravotnickými zařízeními Plzeňského kraje, a to jak v oblasti vzdělávací, tak i v oblasti výzkumu a vývoje. Aktivity fakulty se však neváží jen na zdravotnická zařízení, ale též na řadu dalších subjektů

FZS připravovala a nyní realizuje řadu malých, ale i velmi významných projektů, mezi něž patří i rozsáhlé mezinárodní projekty. Několik dalších projektů je navíc již zpracováno a jsou  ve stádiu hodnocení. Pro VVI činnost fakulty jsou nejvýznamnější projekty předložené AZV MZ a také do OP VVV.

Podle dosažených výsledků se pak v následujících letech počítá s přípravou a realizací dalších projektů.

Fakulta má kromě řešení vlastních projektů velký zájem na různých druzích spolupráce s externími subjekty (vysokými školami i podnikatelskou a výrobní sférou), zvláště pak v rámci projektů, které jsou alespoň částečně financovány z dotačních titulů. V současné době jsou to hlavně tituly z oblasti příhraniční spolupráce a pak významně tituly na podporu aktivit malých a středních podnikatelských subjektů ve spolupráci s výzkumnými organizacemi – např. MPO ČR, OP PIK, firemní dotační programy (např. ČEZ) a lokální dotační zdroje – např. inovační a podnikatelské vouchery.

Na FZS pracují profesoři, docenti a další vědeckopedagogičtí pracovníci s doktorským titulem, kteří mají zkušenost s vědeckovýzkumnou prací a jsou dostatečnou zárukou pro rozvoj výzkumu na FZS. Mají dostatečný znalostní potenciál a aktivně předkládají návrhy pro výzkum. Studenti FZS se již od založení fakulty podílejí na řešení různých projektů spojených se zaměřením kateder. Samozřejmostí jsou výstupy v podobě bakalářských prací, seminárních prací, prezentací na konferencích apod. Dosažené výsledky studentů FZS jsou také hodnoceny na celouniverzitní úrovni v rámci soutěže TALENT, kdy je každoročně ohodnoceno kolem desítky studentek a studentů. Vedení FZS nově podporuje vznik vícečlenných studentských vědeckých týmů shromážděných kolem zkušených vědeckovýzkumných pracovníků FZS či jiných fakult ZČU tak, aby bylo dosahováno ještě více kvalitních výstupů.

Kontakt:

Proděkan pro výzkum, strategii a tvůrčí činnost

PhDr. Denis Mainz, Ph.D.
tel.: 377 633 714
e-mail: dmainz@kvd.zcu.cz

Fakulta zdravotnických studií, ZČU v Plzni

adresa: Husova 11, 301 00 Plzeň

 

Patička