Přejít k obsahu

O fakultě

Fakulta zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni (FZS) byla zřízena s účinností od 1. června 2008 usnesením Akademického senátu Západočeské univerzity v Plzni. Jejím právním předchůdcem byla Vysoká škola v Plzni, o.p.s. (VŠP), která k 31. prosinci 2008 zanikla. Studenti a zaměstnanci VŠP se stali členy akademické obce Západočeské univerzity v Plzni. Akreditované studijní programy uskutečňované VŠP bude nyní ve stejném rozsahu uskutečňovat FZS. Vysoká škola v Plzni, o.p.s. se v roce 2001 stala první vysokou školou neuniverzitního typu v ČR nabízející vzdělávání v bakalářských zdravotnických programech. Studijní programy jsou koncipovány podle požadavků WHO a EU, respektují Sorbonskou deklaraci a další dokumenty jako je Lisabonská úmluva nebo Světová deklarace o vysokém školství v 21. století.

 

Fakulta zdravotnických studií ZČU nabízí studium ve čtyřech studijních programech:

  • Ošetřovatelství (obor Všeobecná sestra presenční i kombinovaná forma)
  • Ošetřovatelství navazující magisterské (obor Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech, Ošetřovatelská péče v interních oborech)
  • Porodní asistence (obor Porodní asistentka)
  • Specializace ve zdravotnictví (obor Fyzioterapie, Ergoterapie, Radiologický asistent presenční i kombinovaná forma, Zdravotnický záchranář, Ortotik-protetik, Zdravotní laborant)
  • Veřejné zdravotnictví (obor Asistent ochrany a podpory veřejného zdraví).

Délka studia je u bakalářských oborů tři roky, u magisterského navazujícího oboru dva roky. Absolventi získávají titul Bakalář (Bc.), Magistr (Mgr.). Odborná způsobilost k výkonu povolání všech studijních oborů je upravena Zákonem o nelékařských zdravotnických povoláních č. 96/2004 Sb. Obsah studia vychází z Vyhlášky 55/2011 Sb. a jejích dílčích novelizací, kde jsou stanoveny činnosti nelékařských zdravotnických pracovníků a z nařízení vlády 31/2010 Sb., které se týká specializačního vzdělávání nelékařských pracovníků.

 

logoFZS

Patička