Projektové oddělení

FZS v druhé polovině roku 2015 vytvořila Projektové oddělení FZS, které spadá pod děkana fakulty. Personální obsazení jsou tři VŠ zaměstnanci (MUDr. Lukáš Bolek, Ph.D., Mgr. Bc. Markéta Maurer a Ing. Pavla Boháčová). Projektové oddělení úzce spolupracuje s děkanem, proděkany, tajemníkem fakulty a vedoucími kateder. Zároveň se rozvíjí spolupráce s Projektovým centrem ZČU. Za krátké období své existence Projektové oddělení FZS iniciovalo, pomáhalo zpracovávat, či samo připravilo řadu projektů, z nichž některé jsou již řešeny.

Hlavní činnosti projektového oddělení jsou:

  • zpětná a průběžná analýza vnitřního projektového potenciálu FZS
  • aktivní vyhledávání dotačních zdrojů, analýza jejich využitelnosti v rámci FZS
  • aktivní vyhledávání potenciálních partnerů všech typů
  • aktivní komunikace a sdílení informací s PC ZČU
  • poskytování poradenství zájemcům o přípravu projektů
  • zajišťování aktivní pomoci při zpracování, předkládání a řešení projektů
  • průběžné informování pracovníků FZS o možnostech dotačních titulů všemi dostupnými cestami (mail, www stránky, informační schůzky, workshopy atd.)
  • propagace možností FZS u potenciálních partnerů
  • stimulace pracovníků i studentů FZS k podávání projektů, informování o přínosu jak pro profesní růst, tak pro kvalitativní růst a rozvoj FZS
  • registrace projektových aktivit, zpracování podkladů pro DZ, aktualizace DZ a VZ FZS atp.