Realizované projekty

Zvýšení bezpečí pacientů v rámci ošetřovatelské péče ve zdravotnickém zařízení - 2. etapa

aktivni_starnuti_2

Název projektu:  Zvýšení bezpečí pacientů v rámci ošetřovatelské péče ve zdravotnickém zařízení - 2. etapa

Číslo projektu:  4/19/BKZP

Poskytovatel:  Ministerstvo zdravotnictví ČR

Hlavní řešitel: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta zdravotnických studií

Informace o projektu:

Vzdělávání zdravotnických pracovníků se jeví jako velice efektivní součást procesu zajišťování a zvyšování kvality a bezpečí ošetřovatelské péče. Hlavním cílem předkládaného projektu je rozšíření, inovace a podpora udržitelnosti stávajícího úspěšného e-learningového kurzu určeného pro nelékařské zdravotnické pracovníky a studenty zdravotnických oborů.

Projekt byl realizován za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví.

Výchova k aktivnímu zdravému stárnutí

aktivni_starnuti

Název projektu:  Výchova k aktivnímu zdravému stárnutí

Číslo projektu:  11023

Poskytovatel:  Ministerstvo zdravotnictví ČR

Hlavní řešitel: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta zdravotnických studií

Informace o projektu:

Projekt je zaměřen na edukaci primární prevence "geriatrických obrů" tj. imobilita, inkontinence, instabilita, kognitivní deficit. Na podkladě dlouhodobé tvůrčí činnosti jednotlivých řešitelů je vytvořen komplexní teoreticko-praktický program určený pro seniory s deseti hlavními tématy – Pojetí zdraví ve stáří, Tělesná zdatnost seniorů, Principy zatěžování stárnoucího organizmu, Psychohygiena seniora, Trénink kognitivních funkcí, Škola zad pro seniory, Prevence pádů, Režimová opatření v domácnosti, Prevence inkontinence, Výživa ve vyšším věku.

Kompletní program bude nabídnut seniorům v Plzeňském a Karlovarském kraji ve dvou možnostech zapojení – účast na kompletním programu konaném přímo na fakultě či v rámci přednášek v místě bydliště ve spolupráci s organizacemi sdružujícími seniory.

POZVÁNKA - Jóga centrum Jiráskova 4, Rokycany

POZVÁNKA - velká zasedací místnost Městský úřad Rotava

POZVÁNKA - ZČ Nýřany

POZVÁNKA - Klub seniorů, DCHP Blovice

POZVÁNKA - Fakulta zdravotnických studií, Husova 11, Plzeň

Rozvrh aktivit

Metodické listy - studijní opora edukačního programu

Projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví v rámci dotačního programu Národní program zdraví - projekty podpory zdraví.

Cyklus přednášek pro seniory

Mesto_Plzen_logo_mensi

Název projektu:  Cyklus přednášek pro seniory

Číslo projektu:  -

Poskytovatel:  Statutární město Plzeň

Hlavní řešitel:  Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta zdravotnických studií

Informace o projektu:

V seniorském věku je stále důležitější udržet dostatečnou fyzickou a psychickou kondici pro umožnění samostatného života. FZS si toto intenzivně uvědomuje a poskytuje seniorům možnost edukace zdravého životního stylu, cvičení i edukace v rámci Fakultního centra zdraví.  Plánovaný cyklus přednášek navazuje na předchozí, již proběhlé, přednášky, které se týkaly problematiky pohybového ústrojí. Na podkladě zájmu seniorů je nový cyklus připraven se zaměřením na primární i sekundární prevenci onemocněních vylučovací soustavy a hlavně nervového systému, s důrazem na cévní mozkovou příhodu. Přednášky budou tradičně vedeny teoreticko-prakticky, s velkým důrazem na diskuzi.

Koncept koordinace a realizace přeshraniční spolupráce zdravotnických záchranných služeb

GURD_logo_banner_mensi

Název projektu:  Koncept koordinace a realizace přeshraniční spolupráce zdravotnických záchranných služeb

Číslo projektu:  30

Poskytovatel:  Program přeshraniční spolupráce/Česká republika - Svobodný stát Bavorsko

Hlavní řešitel: Bayerisches Rotes Kreuz

Partneři:

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta zdravotnických studií

Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace

Technische Hochschule Deggendorf

Informace o projektu:

Bavorský červený kříž na jedné straně hranice a Záchranná služba Plzeňského kraje na druhé straně hranice zajišťují záchrannou zdravotnickou službu v příhraničním regionu, která sahá vždy k až k dané hranici. Fakticky je to ale také bohužel tak, že kvůli chybějící legislativě, rozdílným věcným vztahům, informačním mezerám a jazykové bariéře není zatím možné zajistit rychlou, kvalitní, efektivní a legislativě odpovídající přeshraniční zdravotnickou pomoc.

Cílem našeho projektu je určit podmínky a vytvořit základní zázemí pro vznik prakticky použitelné, rutinně využívané a legislativou podpořené strukturované přeshraniční spolupráce záchranných služeb obou zúčastněných zemí.

Jedná se tedy o pilotní projekt, jehož výsledky by měly vést ke vzniku udržitelné, bilaterální integrované sítě záchranných služeb, která bude zakotvena v běžné denní praxi záchranných složek. Vzhledem k záměru dlouhodobé udržitelnosti projektu a transferu znalostí a vědomostí jsou partnery projektu na bavorské i české straně mino jiné i vysoké školy (TH Deggendorf a FZS ZČU Plzeň). Projektoví partneři vychovávají budoucí zdravotníky a zároveň disponují odborníky v záchranářských zdravotnických oborech, kteří jsou pro úspěšné řešení projektu velmi potřební. Projektoví partneři, včetně vysokých škol, tedy zajistí nejen kvalitu řešení, ale dlouhodobý zdroj vysoce kvalifikovaných zaměstnanců záchranných služeb, kteří již před vstupem do praxe budou dobře připraveni pro jejich úkoly v nově vznikající síti a podmínkách pro záchrannou službu. Srovnatelné projekty v tomto rozsahu se do současné doby nerealizovaly. Ze strany BRK je sledován celobavorský rozměr projektu. Tyto projektové záměry jsou podmíněny také vytvořením nových organizačních struktur, včetně nového personálního obsazení.

Předkládaný projekt byl několik let oběma stranami připravován a naplánované klíčové aktivity projektu jsou výsledkem dlouhodobé práce. Celkově bylo vypracováno devět klíčových aktivit, které jsou v projektu formulovány jako pracovní balíčky:

  • Analytiky a návrhy řešení
  • Společná cvičení
  • Stáže
  • Školení, semináře a vzdělávání
  • Konference
  • Meetingy, workshopy
  • Společné koordinační centrum
  • Simulátor
  • Organizace a vedení projektu.

Interprofesní vzdělávání studentských týmů

GURD_logo_banner_mensi

Název projektu:  Interprofesní vzdělávání studentských týmů

Číslo projektu:  64

Poskytovatel:  Program přeshraniční spolupráce/Česká republika - Svobodný stát Bavorsko

Hlavní řešitel:  Technische Hochschule Deggendorf

Partneři:

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta zdravotnických studií

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Informace o projektu:

Projekt "Interprofesní vzdělávání studentských týmů" je zaměřený na odbourávání jazykových a systémových bariér ve vzdělávání a jeho přizpůsobování změněným podmínkám na společném trhu práce. Na jeho realizaci se budou podílet dvě partnerské vysoké školy Technischen Hochschule Deggendorf a Západočeská univerzita v Plzni prostřednictvím Fakulty zdravotnických studií a Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara a tři asociovaní partneři. Hlavním projektovým cílem je zvýšit kompetence, znalosti a dovednosti studentů partnerských vysokých škol prostřednictvím praxe a tím tak docílit jejich lepšího uplatnění na pracovním trhu v obou regionech. Dílčím obsahovým tématem je společná práce studentů na řešení problému se zlepšováním podmínek pro zvýšení soběstačnosti seniorů v obou přeshraničních regionech.

Realizace projektu je naplánována do 36 měsíců (6 semestrů) a v každém semestru vzniknou tři interprofesní česko-bavorské studentské týmy, které pod vedením odborných pedagogických pracovníků budou pracovat na praktických úkolech. Studenti budou moci využít své teoretické znalosti a ověřit si je v praxi. Týmy budou složeny ze studentů technických oborů (THD) a designérů, ergoterapeutů či fyzioterapeutů (ZČU v Plzni). Nosným pracovním tématem studentské práce bude vytvoření technických prostředků, které umožňují prodloužit soběstačnost seniorů v domácím prostředí se zaměřením na zlepšování příjmu potravy, hygieny, kontrolu pohybu v domácnosti a užívání léků. Studenti tak budou rozvíjet své kompetence o sociální vědomosti a dovednosti a nepřímo dojde také k podpoře řešení problému nepříznivého demografického vývoje v příhraničních oblastech.

Výstupy projektu v podobě technických prostředků budou dovedeny do formy demonstrátorů a jejich funkčnost bude testována ve spolupráci se seniory asociovaných partnerů. V rámci realizace se každý semestr uskuteční úvodní a závěrečný workshop, které budou sloužit k vytvoření česko-bavorských interprofesních studentských týmů, k zadání pracovních úkolů, k tematickým přednáškám a seminářům, k mapování potřeb seniorů v obou regionech, k prezentaci výstupů a výsledků projektu a k testování funkčnosti vytvořených demonstrátorů.

Zvýšení bezpečí pacientů v rámci ošetřovatelské péče ve zdravotnickém zařízení

aktivni_starnuti

Název projektu:  Zvýšení bezpečí pacientů v rámci ošetřovatelské péče ve zdravotnickém zařízení

Číslo projektu:  12/18/BKZP

Poskytovatel:  Ministerstvo zdravotnictví ČR

Hlavní řešitel: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta zdravotnických studií

Informace o projektu:

Projekt se zabývá kvalitou a bezpečím ošetřovatelské péče - hlavním cílem projektu je vypracovat specificky zaměřený edukační materiál, který se bude zaměřovat na prevenci rizika pádu pacienta a prevenci infekcí spojených se zdravotní péčí (močová infekce).

Projekt byl realizován za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví.